Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 december 2016
gepubliceerd op 17 januari 2017

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200145
pub.
17/01/2017
prom.
15/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/15/2017200145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de uitvoering van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag inzake de de minimis-regeling in de landbouwsector;

Gelet op het Waalse landbouwwetboek, artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, tweede lid, D.247, en D. 254, § 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten betreffende de investeringen in de landbouwsector;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren sluiten tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 oktober 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 6 oktober 2016;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 11 oktober 2016;

Gelet op het rapport van 6 oktober 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 60.365/4 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Overwegende dat de de minimis-regeling geactiveerd moet worden om de landbouwsector te ondersteunen voor zover bedoelde sector geconfronteerd wordt met uitzonderlijke evenementen die leiden tot een rechtstreekse of onrechtstreekse storing van de verschillende markten zoals het door Rusland opgelegde embargo op de invoer, de opheffing van de quota's, een belangrijke marktschommeling;

Overwegende dat de Europese Commissie bij uitzonderlijke omstandigheden maatregelen op Europees niveau treft om financiële werktuigen uit te voeren teneinde de landbouwsector te ondersteunen;

Overwegende dat verschillende opeenvolgende crisissen deze laatste jaren een tegemoetkoming van de openbare overheden vereist hebben;

Overwegende dat wanneer de Europese Unie een crisissteun toelaat, de Waalse Regering in het algemeen niet veel tijd heeft om die maatregelen uit te voeren;

Overwegende dat het Waalse Gewest zich van een juridisch instrument moet voorzien,waarbij de toekenning van een steun bij uitzonderlijke omstandigheden snel geactiveerd moet worden;

Overwegende dat de tegemoetkomingen de continuïteit van het beheer ondersteunen en het ondernemerschap bevorderen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het Wetboek : het Waalse landbouwwetboek;2° de garantie: de garantie bedoeld in hoofdstuk 7 van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector.

Art. 2.Het betaalorgaan of de instelling waaraan dat orgaan een deel of het geheel van zijn opdrachten krachtens artikel D.256, eerste lid, van het Wetboek delegeert, is belast met de opvolging van de toegekende steun.

Het betaalorgaan of de instelling waaraan dat orgaan een deel of het geheel van zijn opdrachten krachtens artikel D.256, eerste lid, van het Wetboek delegeert, kent de krachtens dit besluit bedoelde steun toe op grond van de gegevens en documenten waarover het via de verzamelaanvraag van de landbouwer beschikt.

In afwijking van het tweede lid stuurt het betaalorgaan of de instelling waaraan dat orgaan een deel of het geheel van zijn opdrachten krachtens artikel D.256, eerste lid, van het Wetboek delegeert, wanneer het/ze niet over de gegevens of documenten beschikt waarmee het/ze de steun aan de betrokken landbouwers kan toekennen, een verzoek om informatie aan de landbouwers door elk middel dat een vaste datum verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek. De landbouwers antwoorden binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek om informatie. Indien het betaalorgaan daartoe over voldoende informatie beschikt, kent het in voorkomend geval de steun alleen op basis van de gegevens waarover het beschikt toe.

Art. 3.Behoudens andersluidende bepaling bedoeld in de Europese regelgeving voldoet de begunstigde aan de volgende voorwaarden: 1° geïdentificeerd zijn bij het betaalorgaan in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, overeenkomstig artikel D.20 van het Wetboek; 2° over een productie-eenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken; 3° een actieve landbouwer zijn in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en van de artikelen 10 tot 12 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers.

Art. 4.Er wordt geen steun voorzien in het kader van de toepassing van dit besluit toegekend aan een onderneming in moeilijkheden.

Onder onderneming in moeilijkheden wordt verstaan een onderneming in moeilijkheden in de zin van artikel 2, 14°, van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

In geval van niet-verschuldigde betaling wordt de steun ingevorderd overeenkomstig de artikelen D.258 tot D.260 van het Waals landbouwwetboek. HOOFDSTUK II. - Gewestelijke steun om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen

Art. 5.Ten gevolge van een uitzonderlijke of onvoorziene daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen die als dusdanig erkend worden door de Regering, kan de landbouwer die bewijst dat hij thesaurieproblemen heeft, de gewestelijke steun genieten, die met name in een rentesubsidie of in de toekenning van een garantie onder de voorwaarden bepaald in dit besluit bestaat.

De thesaurieproblemen kunnen door achterstallen aan zijn leveranciers aangetoond worden.

Art. 6.Wanneer de steun die krachtens artikel 5 door het betaalorgaan toegekend wordt, in de toekenning van een garantie bestaat, ook via minimissteun voor de financiering van risico's in de vorm van garantie, wordt het brutosubsidie-equivalent van de garantie berekend overeenkomstig de artikelen 27 tot 33 van het ministerieel besluit van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector.

Wanneer het gegarandeerde bedrag niet hoger is dan 112.500 euro, is de duur van de garantie maximum vijf jaar.

Wanneer het gegarandeerde bedrag niet hoger is dan 56.250 euro, is de duur van de garantie maximum vijf jaar.

De Minister kan andere bedragen en andere duurtijden vaststellen wanneer ze in een bijzondere Europese regelgeving inzake crisissteun worden bepaald.

De Minister bepaalt de aanvullende modaliteiten voor de toekenning van de in dit hoofdstuk bedoelde garantie.

Art. 7.Het betaalorgaan kent de in artikel 5, eerste lid, bedoelde subsidie toe.

Voor de toepassing van het eerste lid bevestigt de Minister: 1° de procedurele elementen waarmee de Europese wetgeving aangevuld kan worden wanneer ze in de invoering van een crisissteun voorziet;2° in voorkomend geval, de keuzen gemaakt in het kader van de toekenning van subsidies wanneer de Europese wetgeving in verschillende mogelijkheden voor de toekenning van een crisissteun voorziet;3° de modaliteiten voor de uitbetaling van de subsidie wanneer ze niet volledig worden bepaald in de Europese wetgeving;4° de gedekte periodes en de bedragen die in het kader van de invoering van een crisissteun toegekend kunnen worden. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten

Art. 8.§ 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan een de minimissteun door het betaalorgaan toegekend worden aan de landbouwers die de primaire productie als hoofdzakelijke activiteit hebben, voor de ontwikkeling van activiteiten inzake verwerking of afzet van hun landbouwproducten.

Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde steun is niet hoger dan 2.000 euro per landbouwer over drie fiscale boekjaren. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde toelaatbare uitgaven zijn: 1° de marketinguitgaven betreffende de afzet van landbouwproducten;2° de roerende investeringen gebonden aan de verwerking en de afzet van landbouwproducten;3° uitgaven gebonden aan marktonderzoeken over de verwerking en de afzet van landbouwproducten;4° de consulentenuitgaven voor de opzet van nieuwe activiteiten inzake verwerking en afzet van landbouwproducten, met inbegrip van de belastingconsulenten en de zakenplannen;5° de aankoop door een landbouwer van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van een coöperatieve vennootschap vertegenwoordigen waarvan de exploitatiezetel op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigd is en waarvan de hoofdactiviteit erin bestaat landbouwproducten op te halen, te promoten, te verwerken of af te zetten, of verschillende van die activiteiten te verrichten. § 3. De in § 1 bedoelde steun wordt verleend in de vorm van één of twee kapitaalsubsidies waarvan het totaalbedrag niet hoger mag zijn dan 15.000 euro.

De Minister kan in een kleiner bedrag voorzien.

De in § 1 bedoelde steun kan toegekend worden aan de landbouwers die de in artikel 3 bedoelde voorwaarden vervullen alsook aan producentenorganisaties, verenigingen van producentenorganisaties, coöperatieve vennootschappen of groeperingen van producenten.

Indien de aanvrager een producentenorganisatie, een vereniging van producentenorganisaties, een vereniging van producenten is, kan hij een steunaanvraag voor ieder van zijn leden indienen.

Als de aanvrager een producentengroepering is, kan de groepering een eenmalige steunaanvraag indienen.

De Minister kan aanvullende voorwaarden voor de toegang tot de steun bepalen om de toegang tot bedoelde steun tot productievolumes te beperken.

De Minister kan de duur evenals de zuiver procedurele voorwaarden voor de toepassing van die steun vaststellen.

Art. 9.Een steun in de vorm van een overheidsgarantie die maximum 75 % van het geleende bedrag dekt en die dient om activiteiten inzake ophaling, bevordering, verwerking of afzet van landbouwproducten of verschillende van die activiteiten te financieren, kan ook door het betaalorgaan toegekend worden.

Het bruto-subsidie-equivalent wordt berekend op grond van safe harbour-premies die voldoen aan het criterium van transparantie zoals bedoeld in de Europese regelgeving.

De steun wordt verleend aan de coöperatieve verwerkings- en afzetvennootschappen voor de ontwikkeling van projecten tot valorisatie van landbouwproducten.

De Minister bepaalt de lijst van die landbouwproducten.

Wanneer het gegarandeerde bedrag niet hoger is dan 1.500.000 euro, is de duur van de garantie maximum vijf jaar.

Wanneer het gegarandeerde bedrag niet hoger is dan 750.000 euro, is de duur van de garantie maximum vijf jaar.

De Minister kan andere bedragen en andere duurtijden vaststellen wanneer ze in een bijzondere Europese regelgeving inzake crisissteun worden bepaald.

De Minister bepaalt de aanvullende modaliteiten voor de toekenning van de in dit hoofdstuk bedoelde garantie. HOOFDSTUK IV. - Beroep en omzeilingsclausule

Art. 10.De landbouwer beschikt over vijfenveertig dagen om een beroep in te dienen bij de verantwoordelijke van het betaalorgaan tegen elke beslissing genomen krachtens dit besluit.

De verantwoordelijke van het betaalorgaan kan een beslissing tegen het beroep nemen binnen een termijn van één maand na de indiening van het beroep.

Er wordt geen enkele nalatigheidsintrest geëist betreffende de betalingen verricht in het kader van dit besluit.

Art. 11.Er wordt geen van de steunbedragen waarin dit besluit voorziet, toegekend aan landbouwers die kunstmatig de voorwaarden hebben gecreëerd om voor dergelijke steunbedragen in aanmerking te komen die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van dit besluit. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 12.In titel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector, wordt hoofdstuk 1bis, dat artikel 76bis omvat, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009, opgeheven.

Art. 13.In titel 4 van hetzelfde besluit, wordt hoofdstuk 1, dat de artikelen 76ter en 76quater omvat, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010, opgeheven.

Art. 14.Het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren sluiten tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren wordt opgeheven.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 16.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 december 2016 De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^