Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 juli 2017
gepubliceerd op 10 augustus 2017

Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun voor landbouwers voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204127
pub.
10/08/2017
prom.
20/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/20/2017204127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun voor landbouwers voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, D.242, D.243, D.245, lid 2, D.247, en D.254, § 1 ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten betreffende de toekenning van steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke gebeurtenissen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2017;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder " besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten": het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten betreffende de toekenning van steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke gebeurtenissen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten.

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten wordt de in artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten bedoelde steun toegekend voor de verwerking of de afzet van producten afkomstig van hun bedrijf.

Ze wordt verleend in de vorm van een kapitaalsubsidie waarvan het totaalbedrag niet hoger mag zijn dan 2.000 euro overeenkomstig artikel 8, § 1, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten.

Om recht te hebben op de steun bedoeld in lid 1, heeft de landbouwer tijdens de drie jaar voorafgaand aan zijn steunaanvraag de steun niet genoten op grond van: 1° het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van melkproducten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 juli 2016;2° het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2016;3° dit besluit.

Art. 3.De steunaanvraag wordt door de aanvrager uiterlijk jaarlijks op 31 december ingediend bij het betaalorgaan of bij de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert.

Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag : 1° bij elk middel ingediend worden dat een vaste datum verleent aan de verzending, via het formulier opgesteld door het betaalorgaan of de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert;2° samen toegezonden worden met een bestek of bewijsstukken voor één of meerdere in aanmerking komende uitgaven beoogd in artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten. Het aanvraagformulier vermeldt minstens : 1° de naam en voornamen van de producent, of zijn firma en zijn rechtsvorm als het om een rechtspersoon gaat;2° het producentennummer of zijn inschrijvingsnummer bij de Kruisbank der Ondernemingen, als het gaat om een rechtspersoon. De aanvrager vult in en ondertekent de de-minimisverklaring zoals opgenomen in bijlage.

Het betaalorgaan of de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert, kan de producent verzoeken om de aanvullende gegevens en de stukken die het nuttig acht voor het onderzoek van de aanvraag.

Art. 4.§ 1. Het betaalorgaan of de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert stuurt binnen tien werkdagen na ontvangst van de steunaanvraag een bericht van ontvangst van het volledig of onvolledig verklaarde dossier aan de aanvrager. § 2. Indien het dossier onvolledig is, stuurt het betaalorgaan of de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert een schrijven aan de aanvrager om hem te wijzen op de bijkomende gegevens en stukken waarvan het wenst kennis te nemen. De aanvrager beschikt over dertig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van dat schrijven, om zijn dossier aan te vullen. Als het dossier na afloop van die termijn nog steeds onvolledig is, wordt de aanvraag verworpen.

Art. 5.Op voorstel van het betaalorgaan of de instelling die geheel of gedeeltelijk diens opdrachten bij delegatie uitvoert, geeft de Minister de aanvrager kennis van zijn beslissing binnen zestig dagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van het volledige karakter van het dossier.

Art. 6.Het bedrag bepaald in het ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie wordt provisioneel vastgelegd om rekening te houden met talrijke begunstigden. De volledige dossiers na afloop van een kwartaal worden geordonnanceerd.

Indien de aanvraag vergezeld gaat van één of meer bestekken, wordt bij de kennisgeving een formulier van schuldvorderingsverklaring gevoegd.

Na ontvangst hiervan alsook van de bewijsstukken en na de nuttige onderzoeken wordt de steun dienovereenkomstig geordonnanceerd.

Art. 7.Opgeheven worden : 1° het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van melkproducten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten, bij het ministerieel besluit van 16 januari 2014, bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 en bij het ministerieel besluit van 22 juli 2016;2° het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 2015 en bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2016.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Namen, 20 juli 2017.

R. COLLIN

Bijlage Formulier voor de verklaring op eer over de-minimissteun Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming OFWEL * over de periode van 01/01/...... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ....../....../...... (datum van ondertekening van deze verklaring) eerdere de minimissteun is toegekend tot een totaal bedrag van ............... euro.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan deze verklaring.

OFWEL * over de periode van 01/01/...... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ....../....../...... (datum van ondertekening van deze verklaring) niet eerder de minimissteun is verleend.

EN * niet reeds voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie, indien door de de-minimissteun het maximum van de uit dien hoofde toegestane steun zou worden overschreden.

Bedrijfsnaam : . . . . .

Landbouwersnummer : . . . . .

Naam en functie : . . . . .

Adres : . . . . .

Postcode en plaatsnaam : . . . . .

Datum : . . . . . Handtekening: . . . . .

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de gewestelijke steun voor landbouwers voor de verwerking en verhandeling van landbouwproducten Namen, 20 juli 2017.

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^