Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 juli 2011
gepubliceerd op 10 augustus 2011

Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204127
pub.
10/08/2011
prom.
31/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/31/2011204127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector, inzonderheid op de artikelen 76ter en76quater, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juli 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 28 juli 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige crisis in de vleessector, veroorzaakt door een stagnatie van de prijzen van het vlees, meer bepaald het rund- en varkensvlees, de dringende toepassing van steunmaatregelen ten gunste van die sector nodig maakt;

Overwegende dat zo spoedig mogelijk o.a. een de minimis-steunregeling ten gunste van de fokkers ingevoerd moet worden om de projecten inzake verwerking of afzet van producten uit hun bedrijven te ondersteunen en zodoende hun rol bij de afzet van hun producten te versterken;

Overwegende dat elke vertraging bij de aanneming en de uitvoering van die steunregeling schadelijk zou zijn voor de gezamenlijke fokkerijsector, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « besluit » : het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector;2° « administratie » : de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, of zijn afgevaardigde.

Art. 2.De steun bedoeld in artikel 76ter van het besluit wordt binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten aan de fokkers verleend voor de verwerking of de afzet van producten uit hun fokkerijen.

Ze wordt verleend in de vorm van één of twee kapitaalsubsidies waarvan het totaalbedrag niet hoger mag zijn dan 1.000 euro.

Art. 3.Om in aanmerking te komen voor de steun bedoeld in artikel 2, moet de aanvrager de volgende voorwaarden vervullen : 1° een landbouwer zijn in de zin van artikel 1, 3°, van het besluit;2° eigenaar zijn van een kudde dieren geregistreerd in SANITRACE;3° niet in aanmerking zijn gekomen voor de steun verleend krachtens het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten.

Art. 4.De steunaanvraag moet uiterlijk 30 juni 2013 bij de administratie ingediend worden.

Om ontvankelijk te zijn, wordt de aanvraag ingediend d.m.v. een formulier dat door de administratie is opgemaakt en gaat ze vergezeld van een kostenraming of van de bewijsstukken betreffende één of meer in aanmerking komende uitgaven bedoeld in artikel 76ter, § 2, van het besluit.

Het aanvraagformulier vermeldt o.a. : 1° de naam en voornaam (voornamen) van de aanvrager of zijn handelsnaam en rechtsvorm, als het gaat om een rechtspersoon;2° het producentnummer of zijn inschrijvingsnummer bij de Kruisbank der Ondernemingen, als het gaat om een rechtspersoon;3° een verklaring op erewoord betreffende het geheel van de de minimis-steun verkregen door de aanvrager in de loop van bedoeld fiscaal jaar en van de twee vorige fiscale jaren, alsook de lopende steunaanvragen. De administratie kan de producent verzoeken om de aanvullende gegevens en stukken die zij nuttig acht voor het onderzoek van de aanvraag.

Art. 5.§ 1. De administratie richt een bericht van ontvangst van het al dan niet volledig verklaarde dossier aan de aanvrager binnen tien werkdagen na ontvangst van de steunaanvraag. § 2. Als het dossier onvolledig is, richt de administratie een schrijven aan de aanvrager waarin hij gewezen wordt op de aanvullende gegevens en stukken waarvan zij kennis wenst te nemen. De aanvrager beschikt over dertig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van dat schrijven, om zijn dossier aan te vullen. Als het dossier na afloop van die termijn nog steeds onvolledig is, wordt de aanvraag verworpen.

Art. 6.Op voorstel van de administratie deelt de minister zijn beslissing aan de aanvrager mee binnen zestig dagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van het volledige karakter van het dossier.

Art. 7.Als de aanvraag vergezeld gaat van één of meer bewijsstukken, wordt de steun vastgelegd en onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Als de aanvraag vergezeld gaat van één of meer kostenramingen, wordt een formulier van aangifte van schuldvordering bij de kennisgeving gevoegd. Na ontvangst ervan, alsook van de bewijsstukken, en na de nuttige verificaties, wordt de steun dienovereenkomstig betaalbaar gesteld.

Om in aanmerking te komen, moet het bewijsstuk tussen 1 januari 2011 en 31 december 2013 opgemaakt zijn.

Art. 8.§ 1. De steun bedoeld in artikel 76quater van het besluit wordt aan de coöperatieve verwerkings- of afzetvennootschappen verleend voor de ontwikkeling van projecten tot opwaardering van fokkerijproducten.

Ze wordt verleend in de vorm van een overheidsgarantie; 1° die betrekking heeft op een bankkrediet van maximum 300.000 euro, ongeacht de vorm ervan; 2° die niet langer dan drie jaar mag lopen;3° die maximum 80 % van het kredietbedrag dekt. § 2. De aanvrager dient voor 30 juni 2013 een gemotiveerde aanvraag in, samen met een uitvoerige omschrijving van het project, een zakenplan, alsook de kredietakte of het ontwerp van kredietakte waarvoor de garantie aangevraagd wordt, met inbegrip van de eventuele overige garanties.

De administratie kan de coöperatieve vennootschap en de kredietinstelling verzoeken om de aanvullende gegevens en stukken die ze nodig acht voor het onderzoek van de aanvraag.

De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de procedure die in de artikelen 5 en 6 vastligt. § 3. De steun wordt geweigerd in één van de volgende gevallen : - als één van de voorwaarden bedoeld in artikel 76quater van het besluit niet vervuld is; - als één van de voorwaarden bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van dit artikel niet vervuld is; - als het zakenplan niet op een geloofwaardige manier aantoont dat het project binnen drie jaar op recurrente wijze voldoende ontvangsten kan genereren om de uitgaven te dekken.

Art. 9.In het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 4, eerste lid, wordt de datum « 30 juni 2011 » vervangen door de datum « 30 juni 2013 »;2° in artikel 7, derde lid, wordt de datum « 31 december 2011 » vervangen door de datum « 31 december 2013 »;3° in artikel 8, § 2, wordt de datum « 31 december 2011 » vervangen door de datum « 30 juni 2013 ».

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 31 juli 2011.

B. LUTGEN

^