Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 23 november 2017

Ministerieel besluit tot toekenning van een uitzonderlijke steun aan de Waalse producenten ten gevolge van de crisis rond de met Fipronil besmette eieren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205977
pub.
23/11/2017
prom.
30/08/2017
ELI
eli/besluit/2017/08/30/2017205977/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit tot toekenning van een uitzonderlijke steun aan de Waalse producenten ten gevolge van de crisis rond de met Fipronil besmette eieren


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243 en D. 254, § 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten betreffende de toekenning van steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke gebeurtenissen en een steun voor de verwerking en de verkoop van landbouwproducten, de artikelen 5 en 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 augustus 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 augustus 2017;

Gelet op het rapport opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Waalse Regering op 24 augustus 2017 de crisis rond de met Fipronil besmette eieren als uitzonderlijk gebeurtenis heeft erkend;

Overwegende dat wegens de fraude waarvan ze het slachtoffer zijn geworden, de Waalse fokkers financiële inkomsten derven, terwijl ze verplicht zijn hun werktuigen verder te onderhouden en hun dieren te voeden, wat zware financiële problemen voor hen als gevolg heeft;

Overwegende dat er reden is om zo spoedig mogelijk tegemoet te komen om hen te helpen de crisis het hoofd te bieden voordat andere maatregelen getroffen kunnen worden, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder " besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten": het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten betreffende de toekenning van steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke gebeurtenissen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten.

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten wordt de in artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten sluiten bedoelde steun verleend aan de landbouwers die kunnen bewijzen dat het hen verboden wordt of is de geproduceerde eieren wegens de aanwezigheid van Fipronil te verhandelen.

Ze wordt verleend in de vorm van een kapitaalsubsidie waarvan het totaalbedrag niet hoger mag zijn dan 15.000 euro overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr.1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector.

Het bedrag van de steun wordt bepaald met inachtneming van de waarde van de in beslag genomen productie.

Art. 3.De steunaanvraag wordt uiterlijk 15 september 2017 door de aanvrager bij het betaalorgaan ingediend.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag : 1° bij elk middel ingediend worden dat een vaste datum verleent aan de verzending, via het formulier opgesteld door het betaalorgaan;2° van elk document vergezeld gaan, waarbij wordt bewezen dat de aanvrager financiële problemen heeft. Het aanvraagformulier vermeldt minstens : 1° de naam en voornamen van de producent, of zijn firma en zijn rechtsvorm als het om een rechtspersoon gaat;2° het producentennummer of zijn inschrijvingsnummer bij de Kruisbank der Ondernemingen, als het gaat om een rechtspersoon. De aanvrager vult in en ondertekent de minimisverklaring zoals opgenomen in bijlage.

Het betaalorgaan kan de producent verzoeken om de aanvullende gegevens en de stukken die het nuttig acht voor het onderzoek van de aanvraag.

Art. 4.§ 1. Het betaalorgaan richt een bericht van ontvangst van het dossier aan de aanvrager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de steunaanvraag. § 2. Indien het dossier onvolledig is, stuurt het betaalorgaan een schrijven aan de aanvrager om hem te wijzen op de bijkomende gegevens en stukken waarvan het wenst kennis te nemen. De aanvrager beschikt over vijf werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van het schrijven, om zijn dossier aan te vullen. Als het dossier na afloop van die termijn nog steeds onvolledig is, wordt de aanvraag verworpen.

Art. 5.Het betaalorgaan deelt zijn beslissing aan de aanvrager mee binnen tien dagen na ontvangst van de documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het dossier.

Art. 6.Het bedrag bepaald in het ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie wordt vastgelegd met inachtneming van de minimissteun die tijdens de drie vorige jaren aan de begunstigde is toegekend.

Art. 7.In geval van latere schadeloosstelling door een andere overheid of bij een gerechtelijke beslissing betaalt de begunstigde de ontvangen steun terug.

De begunstigde kan nochtans nieuwe stukken bij het betaalorgaan laten gelden, waarbij wordt bewezen dat alle tot 30 juni 2018 geleden schade niet vergoed is. In dit geval behoudt de begunstigde de ontvangen steun.

Art. 8.De begunstigde moet het betaalorgaan op de hoogte brengen van elke latere schadeloosstelling toegekend binnen zestig dagen na de gematerialiseerde betaling van de steun.

Indien het eerste lid niet nageleefd wordt, gaat het betaalorgaan tot de invordering van het geheel van de ontvangen steun krachtens dit besluit over.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de datum van ondertekening ervan.

Namen, 30 augustus 2017.

R. COLLIN

BIJLAGE Formulier voor de verklaring op eer over de-minimissteun Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming OFWEL * over de periode van 01/01/........... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot..../....../........... (datum van ondertekening van deze verklaring) eerdere de minimissteun is toegekend tot een totaal bedrag van......................................................... euro.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan deze verklaring.

OFWEL * over de periode van 01/01/........... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot..../....../........... (datum van ondertekening van deze verklaring) niet eerder de minimissteun is verleend.

EN * niet reeds voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie, indien door de de-minimissteun het maximum van de uit dien hoofde toegestane steun zou worden overschreden. bedrijfsnaam.... landbouwersnummer... naam en functie.

Adres : postcode en plaatsnaam... datum handtekening Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2017 tot toekenning van een uitzonderlijke steun aan de Waalse producenten ten gevolge van de crisis rond de met Fipronil besmette eieren.

Namen, 30 augustus 2017.

R. COLLIN

^