Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wat betreft het elektronisch vergaderen type wet prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031535 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** koninklijk besluit van 12 november 2017, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017055491 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschap van De Zutter, Irma Mevr. De Zutter, Irma, geboren te Welle, op 1 januari 1926, wonende te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017013975 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1941 van 19 september 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017013987 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Aanwijzing. - Ontslagen uit een ambt Bij koninklijk besluit ****. 1945 van 25 september 2017 : **** kapitein ****. **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de **** **** **** ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de **** Militaire School op 28 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017014005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 1944 van 25 september 2017 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 oktober 2017 in toepassing van de samengeordende wetten LANDMACHT brigadegeneraal **** ****. kolonel ingenieur van het militair materieel **** ****. type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017014090 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031462 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organ(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organ(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031465 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organ(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2017 `s avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Gravet, M., griffier bij het arbeidshof te Brussel. Betrokke Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Bucki(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017014073 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en houdende de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verhoging van de steunintensiteit type ministerieel besluit prom. 13/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017014131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 30/08/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017205977 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een uitzonderlijke steun aan de Waalse producenten ten gevolge van de crisis rond de met Fipronil besmette eieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017205981 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Remacle te Floriffoux onder de handelsna type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017205982 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 september 2017 wordt de « SPRL Transport Marcel Baguette » vanaf 7 september 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, dat in werking treedt op 13 september 2017, wor(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017040826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017205979 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017013828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 maart 2018

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017013969 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 204 van 17 augustus 2017, blz. 80317, op de vierde lijn, dient men te lezen « Hanocq », in plaats van « Hancocq ».

document

type document prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieur veiligheid luchtverkeer A2 (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17168 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2017. Er is 1 laureat.(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031529 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt de heer Bart A. DE BRUYNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 10 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031530 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt mevrouw Sylvie DE WANNEMAEKER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031532 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt mevrouw Sophie M.D. MAQUET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031534 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt de heer John C. SEVRIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031533 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, wordt mevrouw Virginie B. ORTEGAT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017031536 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2017, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Direc Nom Résidence Naam Standplaats (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DUPUIS Dorothée tot lid van hetzelfde comité benoemd als verteg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt : - wordt - wordt de heer Louis WARLOP benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormeld Agentschap, in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de preventie. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de h Bij hetzelfde besluit wordt de heer VAN VLEM Jonas, tot lid van hetzelfde comité benoemd als verteg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt Bij hetzelfde besluit wordt de heer CLAES Michel, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan Bij hetzelfde besluit wordt, mevrouw DUPUIS Dorothée tot lid van hetzelfde comité benoemd als verte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2017 numac 2017206087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DUPUIS Dorothée tot lid van hetzelfde comité benoemd als verteg(...)
^