Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205976
pub.
29/12/2015
prom.
17/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/17/2015205976/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren


De Waalse Regering, Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/1853 Commissie van 15 oktober 2015 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone steun voor landbouwers in de veehouderijsectoren;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.242, en D.243;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 november 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2015;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid d.d. 3 december 2015;

Gelet op het rapport van 3 december 2015, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de zuivel- en vleesproducten blootgesteld zijn aan marktverstoringen wegens een hoge onevenwichtigheid aanbod-vraag;

Overwegende dat de prijzen van rauwe melk en vlees in de Unie bijgevolg nog verminderd zijn en dat die de neerwaartse druk nog zou moeten toenemen en voor talrijke landbouwers die thesauriemoeilijkheden ondervinden, onhoudbare niveaus zullen bereiken;

Overwegende dat de prijzen bovendien uitzonderlijk lage niveaus, onder het gemiddelde van de laatste vijf jaar, hebben bereikt;

Overwegende dat de Waalse producenten van melk en vlees ondersteund moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het Wetboek : het Waalse landbouwwetboek;2° de Minister : de Minister van Landbouw.3° de houder : De houder in de zin van artikel 1, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen sluiten tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen.

Art. 2.Dit besluit heeft als doel een gekoppelde steun toe te kennen aan de landbouwers die melk, rundvlees en fokvarkens produceren, met inachtneming van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/1853 Commissie van 15 oktober 2015 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone steun voor landbouwers in de veehouderijsectoren. HOOFDSTUK II. - Steunaanvraag

Art. 3.Het betaalorgaan kent de steun toe op grond van de gegevens en documenten waarover het beschikt.

In afwijking van het eerste lid stuurt bedoeld orgaan, wanneer het betaalorgaan niet over de gegevens of documenten beschikt waarmee het de steun aan de betrokken landbouwers kan toekennen, een informatieaanvraag aan de landbouwers door elk middel dat een vaste datum verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek. De landbouwers antwoorden binnen dertig dagen na ontvangst van de informatieaanvraag; bij gebrek daaraan kent het betaalorgaan de steun alleen op grond van de gegevens waarover het beschikt, toe. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden van de steun Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepaling

Art. 4.Een steunaanvraag is ontvankelijk als de landbouwer op cumulatieve wijze de volgende voorwaarden vervult : 1° geïdentificeerd zijn bij het betaalorgaan in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, overeenkomstig de artikelen D.20 en D.22 van het Wetboek; 2° over een productie-eenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken; 3° een actieve landbouwer zijn in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en van de artikelen 10 tot 12 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers; 4° de voorwaarden bedoeld in één van de afdelingen 2 tot 4 vervullen;5° geen crisissteun gekregen hebben van een ander gewest of een andere lidstaat. Afdeling 2. - Steun aan de landbouwers die melk produceren

Art. 5.Een landbouwer die melk produceert, ontvangt, op grond van de jaarlijkse individuele referentiehoeveelheid zoals berekend door het betaalorgaan op 31 maart 2015 op grond van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, een steun die overeenkomstig de artikelen 9 en 10 berekend wordt.

Art. 6.Een jonge landbouwer die melk produceert, ontvangt ter aanvulling van artikel 5 een steun die overeenkomstig de artikelen 9 en 10 berekend wordt, wanneer één van de houders, van de rechtspersonen, van de verenigingen of van de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid op cumulatieve wijze : 1° op 1 oktober 2015 nog geen 40 jaar oud is;2° zich voor de eerste keer als landbouwer in hoofdberoep na 1 januari 2005 gevestigd heeft. Afdeling 3. - Steun aan de landbouwers die vlees produceren

Art. 7.Een landbouwer die vleesrunderen in 2015 heeft en die het geheel van zijn quota melkkoeien na 1 januari 2012, 2013 of 2014 niet heeft verkocht of afgestaan, ontvangt een steun berekend overeenkomstig de artikelen 9 en 10.

Het aantal steungerechtigde dieren is het aantal quota melkkoeien waarvoor een steun in 2014 is betaald, waarvan het aantal referentiedieren 2015 voor het vleestype in de zin van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen sluiten tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen wordt afgetrokken.

De in het eerste lid bedoelde steun wordt toegekend voor een maximum van 100 steungerechtigde runderen. Afdeling 4. - Steun aan de landbouwers die fokvarkens produceren

Art. 8.Een landbouwer die fokvarkens die zijn bedoeld in artikel 2, 14 °, van het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018239 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven sluiten tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven en die behoren tot het beslag aanwezig in zijn bedrijf, bezit, krijgt een steun voor de varkens die overeenkomstig de artikelen 9 en 10 berekend wordt.

De steun voor de varkens wordt voor een minimum van vijf steungerechtigde fokvarkens per landbouwer en voor een maximum van vijfhonderd steungerechtigde fokvarkens per landbouwer toegekend. HOOFDSTUK 4. - Uitbetaling van de steun

Art. 9.Het eenheidsbedrag van de steun wordt bekomen door de begroting opgenomen in de bijlage te delen door het aantal steungerechtigde dieren of door het aantal melkliters waarvoor een steun kan worden verleend.

Art. 10.Het bedrag geïnd door de landbouwer wordt bekomen door het eenheidsbedrag van de steun te vermenigvuldigen met het aantal steungerechtigde dieren van zijn bedrijf.

Art. 11.Het betaalorgaan betaalt de steun bedoeld in hoofdstuk III voor 30 juni 2016 uit. HOOFDSTUK V. - Omzeilingsclausule en strafrechtelijke bepaling

Art. 12.Er wordt geen van de steunbedragen waarin dit besluit voorziet, toegekend aan landbouwers die kunstmatig de voorwaarden hebben gecreëerd om voor dergelijke steunbedragen in aanmerking te komen die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van dit besluit.

Art. 13.De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig titel 13 van het Wetboek. HOOFDSTUK VI. - Slotbepaling

Art. 14.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE. - Begroting uitgedrukt in duizend euro

Maatregel Varken

Melk

Jonge melkproducenten

Rundvlees

Totale begroting

9630

Totale begroting voor de maatregel

320

3 372

1 983

3 955

Begroting Gewest/UE voor de maatregel

160

1 686

991

1 977

Percentage van de begroting

0,03

0,35

0,21

0,41


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren.

Namen, 17 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^