Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017010045 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 december 2016 is machtiging verleend aan ***** geboren ****, **** ****, geboren te **** ****(...) Bij koninklijk besluit van 18 december 2016 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...) type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk type wet prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type wet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning als terrorisme van de aanslag in Nice op 14 juli 2016 type wet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning als terrorisme van de aanslag in Charleroi op 6 augustus 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030017 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken type wet prom. 18/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2016 om het **** in de **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017010020 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Anderlecht Sint-Franciscus-Xaverius. Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2016. (...) type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 17/01/2017 numac 2017010098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017010167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 wordt de heer Tom Auwers, geboren op 1 juli 1968, aangeduid, voor een periode van zes jaar, als houder van de managementfunctie "Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overhei type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/01/2017 numac 2017010177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting van de Regeringscommissaris bij de NMBS toegevoegd aan de Minister van Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017020014 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming STARWOOD. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, worden de Belgische entiteiten van de multin type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017020015 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming UCB. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, worden de Belgische entiteiten van de multination type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017020016 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming BMW. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, worden de Belgische entiteiten van de multination type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24bis, eerste lid, punt 9 en 34, § 1, O, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de periodes van tijdskrediet op het einde van de loopbaan type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020027 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017030012 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Zoutleeuw. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 25 december 2016, wordt de plaats van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017030013 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Vilvoorde. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besl Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2016. type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030028 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie die werd bepaald door het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming als waarborg door het betaalorgaan tijdens uitzonderlijke gebeurtenissen type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een steun om de melkproductie te reduceren en tot vaststelling van een buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren

decreet

type decreet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016036771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan de leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van een nieuw stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs wordt toegelaten met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 en 68 van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2015 houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017200145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een steun aan de landbouwbedrijven om het hoofd te bieden aan de daling van de prijzen van de landbouwproducten of aan uitzonderlijke evenementen en een steun voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2016, dat in werking treedt op 5 januari wordt Mevr. Julie ABRAHAM, te Elsene, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot ge(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017010159 bron federale overheidsdienst financien Bericht. - Lijst van INSTITUTIONELE AICB Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koni(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2016003425 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Deense prudentiële autoriteit heeft op 3 n Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017030005 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Vredegerecht Walcourt - Florennes zetel Walcourt zullen vanaf 12 januari 2017 gevestigd zijn op het volgend adres : Vredegerecht Walcourt - Florennes Zetel Walcourt Rue de Mettet, 21 5620 FLORENNES

document

type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT specialisten (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16221) Deze selectie werd afgesloten op 10 januari 2017. Er is één laureaat. De lijst is één jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers ICT (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16211) Deze selectie werd afgesloten op 9 januari 2017. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur van Financiën De vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur van Financiën (m/v/x) (niveau A,) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (AFG16(...) Er zijn twee geslaagden. type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs-generaal wetgeving voor de FOD Financiën De vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs-generaal wetgeving (m/v/x), niveau A4 voor de FOD Financiën (AFG16128), werd a(...) Er is één geslaagde. type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Specialisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16164) Deze selectie werd afgesloten op 16 december 2016 (datum P.V.). Er zijn twee laureaten. De lijst is één (...) type document prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Project Managers ICT (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16163) Deze selectie werd afgesloten op 3 januari 2017 (datum P.V.). Er zijn 0 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2017 numac 2017200250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter en van de leden Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 2017 : - de heer P. DESMARE - als lid van het algemeen beheerscomité : 1) Mevr. VERMEERSCH C. en de heren DEMARREE S., DE PR(...)
^