Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 09 mei 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203587
pub.
02/08/2019
prom.
09/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/09/2019203587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikelen 2, § 2, lid 2, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, en 9bis, § 1, lid 2, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006 en vervangen door het decreet van 28 april 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 november 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 november 2018;

Gelet op het rapport van 22 november 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), gegeven op 29 januari 2019;

Gelet op het advies nr. 50-2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 27 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 65.809/4 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. 1402 van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië), gegeven op 14 januari 2019;

Gelet op het onderzoek "Discriminations et familles monoparentales : étude juridique et législative sur les risques potentiels de discrimination des législations relatives aux familles monoparentales" (Discriminaties en eenoudergezinnen: juridisch en wetgevend onderzoek naar de mogelijke risico's van discriminatie in de wetgevingen met betrekking tot eenoudergezinnen) uitgevoerd door de Universiteit van Namen;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten betreffende de dienstencheques

Artikel 1.In artikel 1, lid 1, 7° en 8°, van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten betreffende de dienstencheques, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008, worden de woorden "l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" telkens vervangen door de woorden " l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles".

Art. 2.In artikel 2, lid 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij de gebruiker" vervangen door de woorden "ten voordele van de gebruiker".

Art. 3.In artikel 2bis/1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De in lid 1 bedoelde verplichting treedt in werking op 1 januari 2021.".

Art. 4.In artikel 2bis/2 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De in lid 1 bedoelde verplichting treedt in werking op 1 januari 2021.".

Art. 5.In artikel 2ter van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de Zeevaartinspectie sluiten en het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "de Conseil économique et social de la Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) telkens vervangen door de woorden "de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociaal en Milieuraad van Wallonië).

Art. 6.In artikel 2quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 02/04/2014 numac 2013206279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen sluiten en laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, tweede lid, 1°, wordt het woord "wacht" vervangen door het woord "inschakelings";2° in paragraaf 3, lid 2, 3°, in de Franstalige versie worden de woorden "centres publics d'aide sociale" vervangen door de woorden "centres publics d'action sociale";3° in paragraaf 4, lid 1, 2°, worden de woorden "de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en" ingevoegd tussen de woorden "zoals bedoeld in" en de woorden "de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie";4° in paragraaf 4, lid 1, 6°, worden de woorden "een vrijstelling van betaling van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid wordt toegekend met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen of van artikel 99, eerste lid, van de programmawet van 30 december 1988" vervangen door de woorden "een tegemoetkoming wordt verleend krachtens het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, of krachtens het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen"; 5° in paragraaf 4, lid 1, 12°, worden de woorden "in dit besluit na te leven met uitzondering van artikel 2bis/2 dat geen erkenningsvoorwaarde is" vervangen door de woorden "de uitvoeringsbesluiten ervan na te leven";6° paragraaf 4, lid 1, 13°, wordt geschrapt;7° in paragraaf 4, lid 1, 14°, in de Franstalige versie worden de woorden "centres publics d'aide sociale" vervangen door de woorden "centres publics d'action sociale";8° in paragraaf 4, lid 1, 17°, a) worden de woorden "vóór de erkenningsaanvraag" vervangen door de woorden "die afgelopen is";9° paragraaf 4, lid 1, 17°, c), wordt door "die in de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk is gehouden voor de verbintenissen of de schulden van een failliet verklaarde vennootschap of vereniging of waarvoor de rechtbank de kwijtschelding van de schulden niet uitgesproken heeft" vervangen;10° in paragraaf 4, lid 1, 17°, d) worden de woorden "vóór de erkenningsaanvraag" vervangen door de woorden "die afgelopen is";11° in paragraaf 4 wordt een lid na lid 3 ingevoegd, luidend als volgt: "Wat betreft de voorwaarde bedoeld in lid 1, 17°, wordt de termijn vanaf de integratieperiode binnen de onderneming berekend.De integratieperiode binnen de onderneming begint de dag waarop de persoon bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden wordt en houdt op de dag waarop de persoon niet langer een van die functies uitoefent.".

Art. 7.In artikel 2octies, § 1, lid 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008 en het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt het derde streepje opgeheven.

Art. 8.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° lid 4 wordt aangevuld met volgende zin "De gebruiker toont aan dat het gehandicapte kind ten laste van hem is door het overleggen van een fiscaal attest of een attest van gezinssamenstelling afgegeven door zijn gemeentebestuur of een attest van zijn kinderbijslagkas waaruit blijkt dat hij kinderbijslagtrekkende is."; 2° lid 5 wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt: "4° hij toont aan door middel van een vonnis of een geregistreerde akte dat hij zijn kinderen in het kader van een gelijkmatig verdeelde huisvesting ontvangt en dat hij alleen woont door middel van een attest van gezinssamenstelling afgegeven door zijn gemeentebestuur."; 3° er wordt tussen leden 6 en 7 volgend lid ingevoegd: "Het uitgiftebedrijf en de FOREm bewaren de in leden 4 tot 6 bedoelde attesten tot het einde van het kalenderjaar en vernietigen deze vervolgens.".

Art. 9.In artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de Zeevaartinspectie sluiten, wordt het woord "negende" vervangen door het woord "tiende".

Art. 10.In artikel 10, § 3, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of van intrekking" worden ingevoegd tussen de woorden "in geval van weigering" en de woorden "van de erkenning";2° de woorden "tot opschorting van de erkenning" worden telkens vervangen door de woorden "tot intrekking met uitstel van de erkenning". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het Opleidingsfonds dienstencheques

Art. 11.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het Opleidingsfonds dienstencheques, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 6° worden de woorden "de Directie Beroepsopleiding" vervangen door de woorden "de Directie Werk in de Directe Omgeving";2° punt 7° wordt vervangen als volgt: "7° de "CESE" Wallonië : de Economische, sociaal en Milieuraad van Wallonië".

Art. 12.In artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, in het eerste lid, 2°, worden de woorden "of binnen elke andere activiteitssector" geschrapt.

Art. 13.In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Conseil économique et social de Wallonie" vervangen door "CESE Wallonië";2° in paragraaf 3, lid 2, wordt het woord "Raad" vervangen door de woorden "CESE Wallonië";3° in paragraaf 4 worden de woorden "Conseil économique et social de Wallonie" vervangen door de woorden "CESE Wallonië".

Art. 14.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 6, lid 2, worden de woorden "een onbepaalde duur of totdat de Minister die geldigheidsduur herziet" vervangen door de woorden "een periode van tien jaar";2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidend als volgt: " § 7.De steunontvangende onderneming bedoeld in artikel 2ter van de wet kan gebruik maken van de goedkeuring van opleiding die de overdragende onderneming ontvangen heeft.

De steunontvangende onderneming licht de Administratie over de juridische wijziging in.".

Art. 15.In artikel 6 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 3, 1°, worden de woorden "voornaam, rijksregisternummer" ingevoegd tussen de woorden "handtekening van de begeleider, naam" en "en handtekening van de dienstencheque-werknemer";2° in paragraaf 1, lid 3, 2°, worden de woorden "met hun naam, voornaam en rijksregisternummer" ingevoegd tussen de woorden "de verschillende dienstencheque-werknemers" en "en de interne opleider";3° in paragraaf 1, lid 3, 3°, worden de woorden "rijksregisternummer, naam en voornaam van elk van die dienstencheque-werknemers," ingevoegd tussen het woord "met" en de woorden "naam van de opleiding";4° in paragraaf 2 worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 maart";5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4.De FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers en opleiders die in het kader van terugbetalingsaanvragen ontvangen worden. De FOREm zorgt voor de naleving van de rechten van de personen als bedoeld in artikelen 12 tot 22 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De FOREm bewaart de in paragraaf 1 bedoelde stukken gedurende tien jaar en vernietigt die vervolgens.".

Art. 16.In artikel 6bis, § 6, lid 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten en vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "voor een onbepaalde duur of totdat de Minister die geldigheidsduur herziet" vervangen door de woorden "voor een periode van tien jaar".

Art. 17.In artikel 6ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten en de besluiten van de Waalse Regering van 3 september 2015 en 1 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 3, 1°, worden de woorden "voornaam, rijksregisternummer" ingevoegd tussen de woorden "handtekening van de begeleider, naam" en "en handtekening van de dienstencheque-werknemer";2° in paragraaf 1, lid 3, 2°, worden de woorden "rijksregisternummer, naam en voornaam van elk van die dienstencheque-werknemers," ingevoegd tussen het woord "met" en de woorden "naam van de opleiding";3° in paragraaf 2 worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 maart";4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4.De FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de werknemers en opleiders die in het kader van terugbetalingsaanvragen ontvangen worden. De FOREm zorgt voor de naleving van de rechten van de personen als bedoeld in artikelen 12 tot 22 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De FOREm bewaart de in paragraaf 1 bedoelde stukken gedurende tien jaar en vernietigt die vervolgens.".

Art. 18.In artikel 6quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 6, 1°, worden de woorden "naam, voornaam en vermelding van het rijksregisternummer van die laatste," ingevoegd tussen het woord "met" en de woorden "naam van de opleiding";2° in paragraaf 2 worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 maart";3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt: " § 3.De FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de werknemers en opleiders die in het kader van terugbetalingsaanvragen ontvangen worden. De FOREm zorgt voor de naleving van de rechten van de personen als bedoeld in artikelen 12 tot 22 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De FOREm bewaart de in § 1 bedoelde stukken gedurende tien jaar en vernietigt die vervolgens.".

Art. 19.In artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de huidige tekst wordt paragraaf 1;2° in de nieuwe paragraaf 1 worden de woorden "voor zover het globaal aan FOREm toegekende budget inzake het opleidingsfonds dienstencheques voor het desbetreffende kalenderjaar niet is overschreden" geschrapt;3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidend als volgt: " § 2.In geval van onvoldoende begrotingskredieten wordt voorrang gegeven aan aanvragen die op grond van artikel 6 of 6ter en vervolgens aan aanvragen die op grond van artikel 6quater ingediend worden.

Onder de aanvragen die op grond van eenzelfde artikel ingediend worden, wordt voorrang gegeven aan de dossiers in de chronologische volgorde waarin zij bij de FOREm ingediend zijn.".

Art. 20.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan de Raad" vervangen door de woorden "aan de CESE Wallonië".

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10quater ingevoegd, luidend als volgt: "In afwijking van artikel 6bis, § 6, lid 2, blijven de opleidingen die vóór 1 januari 2010 goedgekeurd zijn geldig tot 1 januari 2020.". HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 22.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 mei 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET

^