Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 januari 2004
gepubliceerd op 28 januari 2004

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken
numac
2004011022
pub.
28/01/2004
prom.
09/01/2004
ELI
eli/besluit/2004/01/09/2004011022/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gegeven op 23 juni 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat er onduidelijke interpretaties bestaan op het vlak van de juiste toepassing van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra, en het feit dat de hulpdiensten overbelast zijn en niet onnodig moeten opgebeld worden;

Gelet op het advies nr. 35.382/1 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2003 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat werd voldaan aan de formaliteiten bepaald in de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, gewijzigd bij de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra, worden de woorden « de cellen waarin de zonnebanken geplaatst zijn, zijn ruim, goed verlucht en voorzien van niet naar binnen draaiende deuren » vervangen door de woorden « de cabines waarin de zonnebanken zich bevinden, zijn ruim, goed verlucht en maken een snelle evacuatie in geval van nood mogelijk ».

Art. 2.In artikel 4, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de hulpdiensten kan oproepen » vervangen door de woorden « onmiddellijk hulp kan vragen ».

Art. 3.In artikel 4, 6°, b), van hetzelfde besluit worden de woorden « de uren en dagen van zijn aanwezigheid in het zonnecentrum » vervangen door de woorden « de dagen en uren waarop de onthaalverantwoordelijke in het zonnecentrum aanwezig is ».

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Consumentenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, F. VAN DEN BOSSCHE

^