Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens type wet prom. 09/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012818 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde het toezicht van de CREG uit te breiden tot de tussenpersonen inzake energie type wet prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector type wet prom. 09/05/2019 pub. 04/03/2022 numac 2022030941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 09/05/2019 pub. 10/03/2022 numac 2022030940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmetersexperten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012878 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013 houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014448 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030438 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft

arrest

type arrest prom. 09/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041375 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling

decreet

type decreet prom. 09/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012459 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012763 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid om de oprichting van consumptiezalen met laag risico toe te laten type decreet prom. 09/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012800 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de openbare instellingen van de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 09/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013018 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in verband met het verplichte inburgeringstraject van nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 09/05/2019 pub. 24/03/2021 numac 2021030592 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017 type decreet prom. 09/05/2019 pub. 24/03/2021 numac 2021030591 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, en met het Protocol betreffende culturele samenwerking, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012 type decreet prom. 09/05/2019 pub. 24/03/2021 numac 2021030590 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord voor Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en de Islamitische Republiek Afghanistan anderzijds, ondertekend te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 09/05/2019 pub. 24/03/2021 numac 2021030593 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en Canada, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 type decreet prom. 09/05/2019 pub. 25/03/2021 numac 2021030594 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 09/05/2019 pub. 24/03/2021 numac 2021030595 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de erkenning van competenties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012521 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 11 mei 2017 houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Jette voor de goederen gelegen Jean Baptiste Decockstraat 86-88 ; Lessenstraat 35 tot 39 ; Jean Baptiste Decockstraat 71 en Van Malderstraat 70 ; Hoek Alphonse Vandenpeereboomstraat en Jean Baptiste Decockstraat ; Onafhankelijkheidstraat 113 ; Onafhankelijkheidstraat 194-198 ; Vierwindenstraat 222-224 ; Van Malderstraat 66-68 ; Vandenpeereboomstraat 150 ; Gentsesteenweg 288 en Osseghemstraat 16, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de erkenning van competenties

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013101 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013282 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een overlegcomité voor het welzijn van de werknemers van de Diensten van het Verenigd College en van Iriscare

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013788 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van de centrumwijk te Bertrix type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsverrichtingen van het "Quartier du Centre" te Roche-en-Ardenne type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030486 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een mobiliteit in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030487 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019030508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de percelen aan de Industrielaan, aan de Ontwikkelingsstraat, aan Klein-Eiland en aan de Vaartdijk in Anderlecht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030519 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2566 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van de tussenkomst van het Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle voor het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/50 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van verschillende regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle" type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030521 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030522 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2748 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019030963 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 tot aanneming van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel D.II.2, § 2, vierde lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de kalender voor de kiesverrichtingen in de stad Neufchâteau ten gevolge van de nietigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202982 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de aanpassing ervan aan de personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden betreffende de opwaardering van de eindejaarstoelage type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019203326 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019203347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019203348 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 19 en 199ter, evenals van bijlage III, van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de diploma's en getuigschriften die in overweging worden genomen voor de toelating in de diensten van de Waalse Regering, met inbegrip van de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de publieke operatoren type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019203568 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rochefort type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019203587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

erratum

type erratum prom. 09/05/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum type erratum prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041362 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum
^