Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 mei 2022
gepubliceerd op 16 mei 2022

Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een paspoort voor assistentiehonden en tot wijziging van sommige bepalingen van Titel VII van Boek V van Deel II van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202794
pub.
16/05/2022
prom.
05/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MEI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een paspoort voor assistentiehonden en tot wijziging van sommige bepalingen van Titel VII van Boek V van Deel II van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 330, eerste lid, artikel 330, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021203683 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033016 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203701 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken type decreet prom. 15/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032780 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten en artikel 333;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 17 december 2021;

Gelet op het overleg binnen het inter-Franstalig overlegorgaan van 17 december 2021;

Gelet op het advies van het Branchecomité "Handicap", gegeven op 16 december 2021;

Gelet op het rapport opgesteld op 17 juni 2021 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op advies nr. 71.221/4 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des personnes handicapées" (Waalse commissie voor gehandicapte personen), gegeven op 16 juli 2021;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 2, § 2, 1°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015206012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de overdrachten van de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » sluiten houdende de overdrachten van de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), de artikelen 3, 1°, en 4, 1°;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In het opschrift van Hoofdstuk VI van Titel VII van Boek V van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt het woord "gehandicapte" opgeheven.

Art. 3.In de artikelen 823 en 824 van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "AWIPH" telkens vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 4.In artikel 825 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "AWIPH" wordt vervangen door het woord "Agentschap";2° de woorden "het Beheerscomité" worden telkens vervangen door de woorden "de Minister".

Art. 5.In artikel 826 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het Agentschap behandelt de aanvraag en neemt een beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het volledige dossier."; 2° het derde lid wordt opgeheven;2° in het vierde en het vijfde lid worden de woorden "het Beheerscomité" telkens vervangen door het woord "de Minister".

Art. 6.In artikel 828 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een boek" vervangen door de woorden "een paspoort";2° in het tweede lid worden de woorden "van het boek" vervangen door de woorden "van het paspoort".

Art. 7.In artikel 829 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "boek" vervangen door het woord "paspoort".

Art. 8.In artikel 831 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "AWIPH" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 9.De Minister bevoegd voor het gehandicaptenbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 mei 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE

^