Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031945 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 14 augustus 2022 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari Overeenkomstig artikel 32 van dezelfde bijzondere wet zal de lijst met twee kandidaten worden voorg(...) type wet prom. 04/05/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022020734 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022020688 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 april 2020, wordt mevrouw Sofie PUYLAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 maart 2022, wordt mevrouw Pascale HUART, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt ve Mevrouw Pascale HUART mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Advi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031465 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022, wordt de aanstelling van de heer Alexis DOUFFET, geboren op 7 november 1978, tot regionaal directeur van de penitentiaire inric Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031939 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van toelichting bedoeld in artikel 1506/1, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031938 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/03/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022031912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg type koninklijk besluit prom. 09/02/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022040161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022040841 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, is machtiging verleend aan de genaamde Mbombo Nyembwe Kalala, Luis Alberto, geboren te Moeskroen op 13 februari 2019, er wonende, om zijn naam in die van « Nyembwe Kala Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, is machtiging verleend aan de mevrouw Scarlata, Jes(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022020629 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Bachar BACH, vast ambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 november 2021. Overee type ministerieel besluit prom. 22/04/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022020800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « H. Gynaecologie » van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 16/05/2022 numac 2022202339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 16/05/2022 numac 2022202341 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022200045 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2021 van 30 september 2021 Rolnummers 7346 en 7347 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 214, 266, § 1, en 283 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 197 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, de rechters T. Giet, R. Leysen,(...) type arrest prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022200051 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2021 van 7 oktober 2021 Rolnummer 7399 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 14 oktober 2018 « tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters T.(...) type arrest prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022200052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2021 van 7 oktober 2021 Rolnummer 7438 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 348-11 van het oud Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld ui wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022200053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2021 van 7 oktober 2021 Rolnummers 7466 en 7467 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 37/1 van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », gesteld door de Politierechtbank An Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters T.(...) type arrest prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022200054 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2021 van 7 oktober 2021 Rolnummer 7482 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 51bis, § 4, en 70, § § 1 en 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en artik Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, de rechters M. Pâques, Y. Kherb(...)

decreet

type decreet prom. 24/03/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022020668 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type decreet prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022041016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling. - Taalopleidingsoperatoren voor het inburgeringstraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. INLEIDING Het Parlement Francophone Bruxellois heeft op 18 juli 20(...) Het inburgeringstraject dat momenteel aangeboden wordt aan de nieuwkomers die dat wensen, is gebase(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 28 april 2022 werd mevrouw DUFOUR Fabienne, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen door de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 28 april 2022 werd de heer DAMOISEAU Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik d Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 24 januari 2022 tot en met 23 januari 2023. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 28 april 2022 werd de heer IEZZI Angelo, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door d Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 7 juni 2022 tot en met 6 juni 2023.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022031977 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022040942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022202661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022202793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022202794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een paspoort voor assistentiehonden en tot wijziging van sommige bepalingen van Titel VII van Boek V van Deel II van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022020787 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van een lid van de Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissing van 30 maart 2022 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Roeland V Deze aanwijzing treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Sta(...) type bericht prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022020857 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0011: Ter Beke NV / Campofrio Food Group Holding SLU Op 4 mei 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeld Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van produc(...) type bericht prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022041168 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0018: Steveny Holding SRL/C&C Finance SRL et GOOD C.C. SRL. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 6 mei 2022, Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van handel in auto's, onderhoud(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022040830 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Noodplanning A3 (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21346 Deze selectie werd afgesloten op 04/04/2022. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202594 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Opleidingsmedewerker (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiigheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectie-nummer : MNG22016 Deze selectie werd afgesloten op 01(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masterprofielen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22239 Solliciteren kan tot 06/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen-Inspecteurs (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (FEDRIS). - Selectienummer: ANG22237 Solliciteren kan tot en met 30/05/2022 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** opleiding en coaching (niveau ****2) voor de **** **** en Ondersteuning. - ****: ****22064 Deze selectie werd afgesloten op 05/05/2022. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****2) voor **** ****. - Selectie-nummer : ****21423 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2022. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het direct(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202812 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel specialisten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG21205 Solliciteren kan tot en met 06/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximu(...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031966 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - DEME Building Materials nv In toepassing van artikel 10 van De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. Overeen-komstig(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - nv Nieuwpoortse Handelsmaatschappij In toepassing van artik De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. Overeenkomstig (...)

erratum

type erratum prom. 24/02/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022040892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie - INNOVIRIS. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202769 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel leidinggevenden (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22211. - Erratum De aanvraag voor deze selectie werd reeds ingediend. De begin-en(...) Solliciteren kan tot en met 30/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) type erratum prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202770 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22218. - Erratum De aanvraag voor deze selectie werd reeds ingediend. De begin-en einddatum(...) Solliciteren kan tot en met 30/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022, wordt mevrouw Nele VERBRUGGHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022, wordt mevrouw Marie-Caroline VERTOMMEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202762 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Economie en Werkgelegenheid in de Nederlandstalige en de Franstalige taalrollen Brussel Economie en Werkgelegenheid is onderworpen aan(...) ? Directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Economie en Werkgelegenheid Overeenkomstig arti(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202763 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Haven van Brussel in de Franstalige taalrol De Haven van Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse(...) - adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Haven van Brussel Overeenkomstig artikel (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031689 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving en samenstelling van een **** van commissarissen-**** "toezicht" Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en **** **** **** **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031455 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel Bij besluit van 17 maart 2022 wordt vernietigd de beslissing van 27 januari 2022 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Ukkel beslist om de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Ukkel en de naamloze vennootsc type document prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022031859 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederlands: 1.(...) 2. Joke Vanbelle 3. Eva Van Moer 4. Willem Verboven 5. Felix Feyt 6. Mathieu Desmet (...) type document prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202796 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers VN Verdrag rechten van personen met een handicap (niveau A1) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG22050 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2022. (...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/05/2022 numac 2022202788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Operationeel leidinggevenden (m/v/x). - Selectienummer : BNG22059 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciteren kan tot 30/05/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^