Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Besluit van de Waalse Regering houdende de overdrachten van de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015206012
pub.
31/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/18/2015206012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering houdende de overdrachten van de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) sluiten betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", artikel 2/2, 26 en 26/1, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat de bepalingen van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, ingevoerd bij het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) sluiten, een duidelijk onderscheid maken tussen de bevoegheden die vallen onder het paritair beheer van de sectoren en de beslissingen die onder het gezag van de Minister vallen;

Overwegende dat het belangrijk is de bevoegdheden die de Minister toebehoren, te onderscheiden van de bevoegdheden overgedragen aan de administratie van het Agentschap zodra dit agentschap wordt ingevoerd op 1 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Er wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister bevoegd voor Sociale Actie en Gezondheid; 2° Agentschap : het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen);"

Art. 3.De Waalse Regering belast de Minister met de bevoegdheden betreffende de opdrachten van het Agentschap in volgende omstandigheden : 1° de eerste erkenning, de toelatingen voor opnames, de erkenningsweigering, de intrekking van erkenningen, de sluiting om dringende redenen, evenals de beperking en de opschorting van erkenningen;2° de toekenning van facultatieve subsidies, met inbegrip van het sluiten van partnerovereenkomsten en de toekenning van subsidies voor de bevordering van specifieke initiatieven;3° de uitvoeringsbeslissingen volgend op de goedkeuring van de investeringsprogramma's door de Waalse Regering.

Art. 4.De Waalse Regering belast de administrateur-generaal van het Agentschap met de beslissingen met een individuele draagwijdte betreffende de opdrachten van het Agentschap niet bedoeld in artikel 3 en meer bepaald : 1° de verlenging van erkenningen en opnames;2° de beslissingen tot toekenning van subsidies en de beslissing tot toekenning van financiële tegemoetkomingen ten behoeve van de begunstigden;3° de toekenning van subsidies en het sluiten van de overeenkomsten in het kader van sensibiliseringsacties.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 6.De Minister van Sociale Actie en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT

^