Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2021
gepubliceerd op 28 september 2021

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021033016
pub.
28/09/2021
prom.
15/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/15/2021033016/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2021. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2021 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2021 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend. (in Deuzend EUR)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffenings-kredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

19.466.788

18.893.063


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

381.089

383.009


Art. 2.Artikel 4 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het nieuwe informaticabeleid of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties "Specifieke informatica" van de functionele programma's van de organisatieafdelingen alsook de kredieten nodig voor acties inzake informaticabijstand naar basisallocatie 12.03 van programma 12.21 voor de kabinetten, de basisallocaties 12.05, 12.06, 74.04 en 74.05 voor eWBS en 12.14 en 74.03 voor het Waalse Betaalorgaan en 12.06."

Art. 3.Artikel 5 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2021 vastgesteld op 71.186 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2021 voor de inflatie 2020 en 2021 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd. ".

Art. 4.Artikel 6 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aanvankelijke begroting 2021 vastgesteld op 34.568 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2021 voor de inflatie 2020 en 2021. ".

Art. 5.Artikel 7 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aanvankelijke begroting 2021 vastgesteld op 1.298.843 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de begroting van het Federaal Plan bekendgemaakt in mei 2021 voor de inflatie 2019 en 2021, met de structurele herfinanciering van 10.000 euro die bij de aanvankelijke begroting 2009 is opgenomen alsook, voor 2020, met een enveloppe van 11.189 euro. ».

Art. 6.Artikel 9 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: " § 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor de bezoldiging van het personeel over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 van de Waalse begroting alsook naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.14 en 11.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.10, 12.11 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11. ".

Art. 7.Artikel 23 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt geschrapt.

Art. 8.Artikel 24 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt geschrapt.

Art. 9.Artikel 25 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 van programma 02 van organisatieafdeling 17 en 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) alsook naar basisallocatie 01.01 van programma 01 van organisatieafdeling 34 om de reserve in verband met Europese cofinanciering te verhogen. ".

Art. 10.Artikel 35 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten: - op 1 augustus 2021 : 59 530 000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen (BA 41.05.40 van programma 17.02); - op 1 oktober 2021 : 34.568.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds (BA 41.06.40 van programma 17.02); - uiterlijk op 31 december 2021: 9.600.000 euro die de steun aan gemeenten in het kader van de pensioenkwestie vormen (BA 41.07.40 van programma 17.02). ".

Art. 11.Artikel 38 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten inclusief btw in verband met uitgaven voor het Herstel- en veerkrachtplan over te dragen tussen de programma's. ".

Art. 12.Artikel 42 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt: "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd regels inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven te bepalen voor de door het EFRO medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 van de "overgangsgebieden", van de "meer ontwikkelde gebieden" en "territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en de Europese Commissie. Deze machtiging zal ook nodig zijn voor de programmering 2021-2027 (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO van de "minder ontwikkelde gebieden", "overgangsgebieden", "meer ontwikkelde gebieden" en "Europese territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie. eze machtiging zal ook gelden voor het Herstel- en veerkrachtplan en de reserve voor de aanpassing aan de Brexit, waarvoor specifieke subsidiabiliteitsregels zullen worden vastgesteld en de uitgaven zullen worden verwerkt door de dienst Coördinatie Structuurfondsen ".

Art. 13.In artikel 51 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, worden de vermeldingen van de subsidies opgenomen in programma 10 van organisatieafdeling 10, programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 15, de programma's 03, 11 en 12 van organisatieafdeling 16, programma 02 van organisatieafdeling 17 en de programma 24 van organisatieafdeling 18 gewijzigd als volgt: " Programma 10.10 : Duurzame ontwikkeling: Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven gevoerd op het gebied van duurzame ontwikkeling en ecologische overgang, met inbegrip van de toekenning van prijzen.

Ondersteuning van het duurzame overheidsaankopenbeleid en strijd tegen sociale dumping. Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Subsidies aan de privé en publieke sectoren in het kader van de Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling en de strategie "Manger demain".

Steun voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

Steun voor initiatieven ter bevordering van het duurzamer voedsel.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Subsidies inzake verantwoorde overheidsaankopen.

Bewustmakingsacties inzake duurzame ontwikkeling voor het personeel van de Waalse Overheidsdienst en van de "UAP" (Waalse openbare bestuurseenheden).

Beheer- en opvolgingsacties van de milieu- en sociale prestaties in de Waalse Overheidsdienst.

Dynamisering van een meer duurzame mobiliteit binnen de Waalse Overheidsdienst.

Ondersteuning van het beleid inzake duurzame of verantwoorde overheidsaankopen en strijd tegen sociale dumping.

Steun voor circulaire aankopen.

Ondersteuning van sociale verantwoorde investeringen.

Hergefocuste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Steun voor de ontwikkeling van indicatoren ter aanvulling van het BBP en het toezicht op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies betreffende duurzaam huisvestingsbeheer Subsidies aan de privé-sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Subsidies aan de niet-openbare sector inzake duurzame voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector inzake duurzame voeding.

Subsidies aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (lopende uitgaven).

Subsidies aan de gemeenten inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Subsidies aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (investeringen).

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang - intercommunales.

Steun aan de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder.

Dotatie aan get "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie). ". "Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het landelijk milieu : Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rurale de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Subsidie toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Subsidies aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subsidies aan het "Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra. Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten. Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoek en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) of aan BV-OECO (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden. Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling. Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.). Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidie aan de privé-verenigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies aan "ISSeP" in het kader van het "Plan Bien-Etre". ». "Programma 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij : Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies aan diverse verenigingen en particulieren of openbare rechtspersonen voor acties ten gunste van de biodiversiteit.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé en openbare eigendom.

Ondersteuning van pilootacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen.

Subsidies aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidie inzake dynamisering van het bosbeheer.

Bijdrage aan de werking van het Nationaal Secretariaat voor de bestrijding van invasieve exotische soorten.

Investeringstoelagen aan de visteeltsector.

Uitzonderlijke tegemoetkoming ten gunste van de bossector.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies inzake groengebieden.

Subsidies in het kader van de Afrikaanse varkenspest.

Subsidies in het kader van de bestrijding tegen de schorskever.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Diverse subsidies voor de regeneratie van veerkrachtige bossen. ». "Programma 16.03 : Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten : Subsidies en vergoedingen aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid".

Subsidies voor de stad Charleroi - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Luik - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Namen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Bergen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad La Louvière - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Doornik - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Seraing - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Moeskroen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Verviers - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om : -de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; -de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Subsidies voor de uitvoering van de beleidsvormen inzake stadsheropleving en -vernieuwing.

Subsidies bestemd voor het opmaken van een dossier met betrekking tot de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel D.V.14, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Subsidies bestemd voor het opmaken van een dossier met betrekking tot de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel D.V.14, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze subsidies : bedragen 50% van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier met betrekking tot de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat: het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek; de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...); het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie; een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en de goedkeuring ervan, op advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" - afdeling " Operationele inrichting" - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé instellingen die acties inzake het Stadsbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Subsidies en vergoedingen (personeel en werking) aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden).

Subsidies EFRO 2014-2020.

Subsidies aan de openbare besturen in het kader van de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid.

Subsidies aan de grote Waalse steden voor investeringswerken inzake "Grootstedenbeleid". "Programma 16.11 : Huisvesting - privé-sector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Subsidies met betrekking tot privé-woning.

Subsidies en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

Leader-projecten.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Subsidies aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers.

Tegemoetkoming ten gunste van de Waalse maatschappij voor sociaal krediet voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor lopende uitgaven.

Tegemoetkoming ten gunste van het huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen van Wallonië voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor investeringsuitgaven.

Subsidie aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de Ecopack-Renopackregeling.

Bijzondere dotatie de Waalse maatschappij voor sociaal krediet.

Subsidies voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - privé-sector.

Rentelasten betreffende de terugbetaalbare voorschotten voor de steun bij de aankoop/bouw voor de personen jonger dan 35 jaar en voor de aanpassingswerken van de woning van bejaarde personen - sociale leningen.

Subsidie aan de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Terugbetaalbare voorschotten voor steun bij aankoop - sociale leningen.

Terugbetaalbare voorschotten voor de huurwaarborg. ». "Programma 16.12 : Huisvesting - openbare sector : Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Subsidies aan de SLSP voor de inbeheer- of inhuurneming van huurwoningen.

Subsidies aan de "SWL" in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Subsidies voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - overheidssector.

Subsidies m.b.t. de openbare woning.

Subsidies betreffende het renovatieplan.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Participatie in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, de "guichets de crédits social (sociaal kredietloketten) en de "SWL" (Waalse Huisvestingsmaatschappij).

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies voor de innovatieve creatie van woningen van openbaar nut.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende het renovatieplan.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende de openbare woning. ". "Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden : Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's, andere plaatselijke besturen en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke pilootacties.

Subsidies aan "CRAC" in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intergemeentelijke organisaties, OCMW's, andere plaatselijke overheden en publieke of particuliere organisaties die op gemeentelijk en supragemeentelijk niveau acties uitvoeren die gericht zijn op toenadering en/of burgerschap.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Digitaalfonds voor plaatselijke besturen.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleende diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en het e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de verenigbaarheid van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vzw's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Leader-projecten.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Subsidies en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Subsidie voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens.

Cop21 - Steun bij de aankoop van niet-vervuilende voertuigen of aanpassing van voertuigen aan milieunormen.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - foorreizigers en ambulante handel.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - mijnen, mijnbouwers, steengroeve-uitbaters.

Subsidies voor bovenlokale beheersverrichtingen.

Compensatie voor de plaatselijke besturen in het kader van de afschaffing van de belasting op de masten, pylonen en antennes.

Subsidie aan de stad Namen voor investeringen in verband met de functie van gewestelijke hoofdstad.

Subsidies aan gemeenten en provincies in het kader van de tweede pensioenpijler.

Subsidies aan de provincies in het kader van de overname van de hulpverleningszones.

Subsidies aan gemeenten en provincies voor de responsabiliseringsbijdrage pensioen.

Dotatie aan het "CRAC" voor ondersteuning aan gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek.

Uitzonderlijke subsidies aan gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en andere plaatselijke besturen.

Subsidie voor de steun aan de gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek. ". "Programma 18.24 : Afwisselende opleiding van zelfstandigen en KMO's : Subsidies met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Subsidies aan het "IFAPME" voor investeringen voor vormings- en dienstencentra van het "IFAPME".

Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Afwisselende opleidingstrajecten en van de Beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen). Subsidie voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Subsidie ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Subsidie voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Subsidie voor de valorisatie van beroepsopleidingen.

Subsidie voor de opleiding knelpuntberoepen en afwisselende opleiding.

Subsidie voor het taalplan.

Vormingssubsidie in het kader van de digitalisering van de beroepen.

Subsidies en premies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies en premies aan ondernemingen in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies aan de erkende vormingscentra en aan de leerlingen in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan. ".

Art. 14.Artikel 55 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: In afwijking van artikel 28, lid 2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de volgende dotaties aan het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) voor het jaar 2021 vereffend onder de volgende voorwaarden: 1° een werkingsdotatie van 60.872.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.14 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 2° een werkingsdotatie van 4.390.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.21 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 3° een dotatie van 1.348.433.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 41.15 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 4° een dotatie van 2.380.541.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 41.22 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 5° een dotatie voor het beheer van zijn gereglementeerde opdrachten van 1.214.052.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.16 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 6° een dotatie voor het beheer van zijn gereglementeerde opdrachten van 35.339.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.23 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 7° een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met Gezondheid en Welzijn van 34.479.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.17 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 8° een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de Gehandicapte persoon van 7.540.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.18 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 9° een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de gemeenschappelijke tak van 5.480.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.19 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 10° een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met het Gezin van 1.060.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.24 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 11° een dotatie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 van 267.270.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.26 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 12° een dotatie voor het beheer van zijn investeringskosten van 585.000 euro wordt toegerekend op artikel 61.01 van Organisatieafdeling 17 van Programma 2021 van de begroting van het Waalse Gewest;

Deze twaalf dotaties zullen worden betaald in twaalf schijven, met uitzondering van punt 11° van het bedrag van meer dan 68.825.000 euro, dat zal worden betaald volgens de uitvaardiging van de uitvoeringsbesluiten tijdens de opeenvolgende aanpassingen van "AViQ": - 430.000.000 euro maximum uiterlijk op de eerste dag van elke maand van januari tot november 2021; - het saldo uiterlijk op 1 december 2021; 13° een dotatiekapitaal voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met Gezondheid en Welzijn van 38.216.000 euro aan vastleggingskredieten wordt toegerekend op artikel 61.03 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 14° een kapitaaldotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de Gehandicapte persoon van 260.000 euro aan vastleggingskredieten wordt toegerekend op artikel 61.04 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 15° een dotatie voor het beheer van zijn opdrachten in het kader van de Europese structuurfondsen ten bedrage van 1.390.000 euro.

Deze drie dotaties worden vastgelegd bij de ondertekening van de besluiten; 16° een kapitaaldotatie van 6.481.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 61.06 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest.

Alle kapitaaldotaties worden in één keer betaald, uiterlijk op 1 december 2021 na ontvangst van een aangifte van het Agentschap, met uitzondering van de in punt 16 bedoelde dotatie, die in één keer wordt betaald, uiterlijk op 1 maart 2021. ".

Art. 15.Artikel 56 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 44, tweede lid van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, wordt de werkingsdotatie van 31.272.000 euro, toegekend aan de "Caisse publique d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (FAMIWAL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Boulevard Mayence 1 te 6000 Charleroi, vereffend volgens de volgende modaliteiten: Het bedrag van 31.272.000 toegerekend op artikel 41.05 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest wordt in zeven schijven uitbetaald: - 15.636.000 euro vanaf de kennisgeving van het besluit, namelijk zes twaalfde van zijn dotatie; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 juli 2021; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 augustus 2021; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 september 2021; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 oktober 2021; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 november 2021; - 2.606.000 euro, namelijk een twaalfde van zijn dotatie uiterlijk op 1 december 2021;".

Art. 16.De Regering kan presentiegelden, waarvan zij het bedrag bepaalt, toekennen aan de deelnemers van het klimaatpanel georganiseerd door het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat). Deze bedragen komen ten laste van de begroting van bedoeld Agentschap.

Art. 17.Artikel 62 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die vergoedingen inhouden in dezelfde organisatieafdeling, programma's 11 tot 13 en vastleggings- en vereffeningskredieten van basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar basisallocatie 41.02 van programma 11 van organisatieafdeling 16 naar basisallocatie 33.02 van programma 11 van organisatieafdeling 18 en naar de basisallocaties 33.12 en 43.02 van programma 21 van organisatieafdeling 18. ».

Art. 18.Artikel 64 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het communicatiebeleid over te dragen tussen de basisallocatie 12.02 van Programma 06 Communicatie, archief en documentatie van Organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal) en de basisallocaties 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 van Programma 03 Dienst Voorzitter en Kanselarij van Organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal). ».

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van de basisallocaties 12.04 en 74.03 van programma 01 van organisatieafdeling 15 en van de begrotingsartikelen 12.16 en 74.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16, naar de basisallocaties 12.06, 74.01 en 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerd geomaticabeheer van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 20.Artikel 29, § 1, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen wordt aangevuld met de punten 4° en 5°, luidend als volgt : "4° om een woning of een geheel van woningen aanpasbaar of toegankelijk te maken, of voor verrichtingen om een of meerdere oorzaken van onbewoonbaarheid weg te nemen of om aan de veiligheidseisen van dit Wetboek te voldoen, of om de energieprestaties van een woning of geheel van woningen te verbeteren; 5° een microwoning aan te kopen of op te richten die ter beschikking wordt gesteld van huishoudens in het kader van een door de Regering goedgekeurd specifiek programma dat gericht is op de reïntegratie van daklozen door middel van huisvesting". De titel van afdeling 1 van hoofdstuk IV van Titel II van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen wordt vervangen als volgt : "Afdeling 1 - Tegemoetkomingen voor woningen" Artikel 59bis van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 59bis.De Regering kan andere verrichtingen bepalen waarvoor een tegemoetkoming kan worden verleend door de "Société wallonne du Logement" aan de openbare huisvestingsmaatschappijen wegens buitengewone evenementen, specifieke door de Regering goedgekeurde programma's die gericht zijn op de reïntegratie van daklozen door middel van huisvesting of om het behoud of de verbetering van de woningen te verzekeren".

Art. 21.Artikel 97 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bijlage bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen door volgende bewoordingen: "De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt :

Nr. ECB

BENAMING

Type

0

"Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest)

Type 1

0

"Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

0

"Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie" (Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië)

Type 1

0

"Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté" (Post-post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding)

Type 1

0

"Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie)

Type 1

241530493

"Institut scientifique de service public" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst)

Type 1

254714773

"Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"

Type 1

262172984

"Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)

Type 1

810888623

"Wallonie-Bruxelles International"

Type 1

866518618

Iweps

Type 1

898739543

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME

Type 1

202414452

Autonome haven van Luik

Type 2

208201095

Autonome haven van Charleroi

Type 2

218569902

Autonome haven van Namen

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) (met inbegrip van de subregionale comités inzake tewerkstelling en vorming)

Type 2

267314479

"Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" (AWEX) (Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen)

Type 2

267400492

"Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw)

Type 2

475273274

Autonome haven "Centre et de l'Ouest"

Type 2

693771021

"Caisse publique d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (Famiwal)

Type 2

849413657

Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Type 2

869559171

"Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME)" (Waals instituut voor alternerende opleidingen en zelfstandigen en voor kmo's)

Type 2

202268754

"CREDIT SOCIAL LOGEMENT"

Type 3

216754517

"Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie"

Type 3

219919487

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij)

Type 3

227842904

"Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen)

Type 3

231550084

"SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA" (WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ NV)

Type 3

240365703

SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE

Type 3

242069339

Waalse Vervoersoperator

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

252151302

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES

Type 3

260639790

"SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON" (Maatschappij voor de sanering en de renovatie van industriële sites van Waals Brabant)

Type 3

400351068

Crédit social de la Province du Brabant wallon (Sociaal Krediet van de Provincie Waals Brabant)

Type 3

401122615

"SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT"

Type 3

401228127

"Crédit à l'épargne immobilière" (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401417672

« La Terrienne du crédit social » (de landelijke maatschappij van het sociale krediet)

Type 3

401465578

L'Ouvrier chez Lui

Type 3

401553373

LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT

Type 3

401609593

LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS

Type 3

401632260

Building

Type 3

401731339

Tous Propriétaires

Type 3

401778057

La Prévoyance

Type 3

402324326

« SA société de crédit pour habitations sociales », afgekort « SA SCHS » in het Duits AG Eigenheimkreditgesellschaft » (AG EKKG)

Type 3

402436568

Terre et Foyer

Type 3

402439340

Le Travailleur chez Lui

Type 3

402495065

Credissimo Henegouwen

Type 3

402509715

LE PETIT PROPRIETAIRE

Type 3

402550889

Habitation Lambotte

Type 3

403977482

Credissimo

Type 3

404370630

SOCIAAL KREDIET VAN LUXEMBURG

Type 3

405631729

LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT

Type 3

413193670

Abdij van Villers-la-Ville

Type 3

413255038

VZW « Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe »

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLFNW) (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië)

Type 3

426091207

SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT

Type 3

426516918

S.R.I.W. ENVIRONNEMENT

Type 3

426887397

"SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATION"S

Type 3

427724963

IMMOWAL

Type 3

433766083

Sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering

Type 3

435532572

"SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS"

Type 3

437249076

"Synergies Wallonie"

Type 3

450305870

Riviercontract « Haute Meuse »

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

"SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL" (SOCARIS)

Type 3

455653441

"SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE" (W. ALTER.)

Type 3

458220674

TECHNIFUTUR

Type 3

462311896

"Parc d'Aventures Scientifiques"

Type 3

463308424

Riviercontract Ourthe

Type 3

466071439

WSL

Type 3

466557627

"SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX"

Type 3

471517988

"Société d'Investissement Agricole de Wallonie"

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473771754

"SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL" (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL KREDIET)

Type 3

475247837

"SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS"

Type 3

475355824

VZW Riviercontract voor de rivier Amel

Type 3

475627325

Gemeenschappelijk secretariaat van het programma Interreg IV Luxemburg - Wallonië - Vlaanderen

Type 3

476800629

Technisch team Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen VZW

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480753576

"TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE"

Type 3

505741370

"Agence pour l'entreprise et l'innovation "

Type 3

544978266

123CDI

Type 3

552710255

SOLAR CHEST

Type 3

553753006

ESPACE FINANCEMENT

Type 3

554780018

Participatiefonds Wallonië

Type 3

568575002

"AGENCE DU NUMERIQUE"

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel VZW

Type 3

657816980

WALLONIA OFFSHORE WIND

Type 3

667687820

« IMBC 2020 »

Type 3

667964566

"FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020"

Type 3

669741844

"Namur Innovation & Growth"

Type 3

669955343

B2START

Type 3

670937716

" Luxembourg Développement Europe 2 "

Type 3

672421123

WAPI 2020

Type 3

695982819

Parentia Wallonie

Type 3

697584804

"Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille"

Type 3

697754256

Kidslife Wallonie

Type 3

697784445

INFINO WALLONIE

Type 3

705942145

"Société wallonne d'investissement et de conseil" in de sectoren gezondheid, ziekenhuizen, huisvesting van bejaarde personen, opvang van gehandicapten

Type 3

713671758

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes" voor het Waalse Gewest

Type 3

713674629

"Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres" voor het Waalse Gewest

Type 3

713670867

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris" voor het Waalse Gewest

Type 3

715609778

"Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales" voor het Waalse Gewest

Type 3

713671461

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres" voor het Waalse Gewest

Type 3

807763936

"Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon"

Type 3

808269425

"Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés" (Waalse Agentschap belast met de bestrijding van mishandeling van bejaarde personen)

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

811463495

"Caisse d'Investissement de Wallonie"

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

"Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie"

Type 3

816595290

"OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS"

Type 3

816917469

"SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER"

Type 3

817847382

Riviercontract van het onderstroomgebied Semois-Chiers

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gete

Type 3

823228409

Futurocité

Type 3

826929552

Riviercontract van de stroomafwaartse Maas en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

Riviercontract Samber & zijrivieren

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie

Type 3

841609612

"Centre d'Etudes et Habitat Durable asbl"

Type 3

843107667

"Durobor Real Estate"

Type 3

847284310

IMMO-DIGUE

Type 3

851101358

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Vesder

Type 3

860662588

Type 3

861927053

"SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE"

Type 3

862775210

La Terrienne du Luxembourg

Type 3

865277018

WALLIMAGE ENTREPRISES

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

866661841

"COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL"

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

873260316

"SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE"

Type 3

873769961

"FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE"

Type 3

877938090

"SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES"

Type 3

877942347

"SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF"

Type 3

879929065

"DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE"

Type 3

880827009

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Haine

Type 3

881746727

"SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES"

Type 3

882099588

"LA FINANCIERE DU BOIS"

Type 3

882104835

"Financière Spin-off luxembourgeoise"

Type 3

883921903

BIOTECH COACHING

Type 3

888366085

"WALLONIE Belgique TOURISME"

Type 3

890497612

HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3


Gezien om te worden gevoegd bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden. "."

Art. 22.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister belast met Geomatica ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de investeringen inzake informatica uit te voeren, tussen begrotingsartikel 74.02 van programma 09 (Uitvoering van de IT-strategieën van de Waalse Overheidsdienst - CIO TEAM) ) van organisatieafdeling 10 en de begrotingsartikelen 12.06 en 74.02 programma 07(Geomatica) van organisatieafdeling 10 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 23.In artikel 44 § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt: " § 1. De Regering maakt uiterlijk op 30 juni de overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 43 opgestelde algemene rekening van de eenheid, en uiterlijk op 15 april de overeenkomstig artikel 97 opgestelde jaarlijkse algemene rekeningen van de organen van type 1 en van de gewestelijke ondernemingen aan het Rekenhof over.

Het Rekenhof zendt deze algemene rekeningen, vergezeld van zijn opmerkingen en de certificeringen die het overeenkomstig de artikelen 52 en 102, § 1 1, verleent, uiterlijk eind juni van het volgende jaar toe aan het Parlement wat betreft de algemene jaarrekeningen van de organen van het type 1 en van de gewestelijke ondernemingen, en uiterlijk op 31 oktober wat betreft de algemene rekening van de eenheid. ".

In artikel 44, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "31 augustus" vervangen door de woorden "30 november" en de woorden "31 oktober" worden vervangen door de woorden "31 december".

Art. 24.Artikel 66 § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt vervangen als volgt: "

Art. 66.§ 1. Onverminderd de toepassing van bijzondere wettelijke bepalingen, moeten de aan de entiteit toebehorende roerende goederen die kunnen worden verkocht, die leegstaan en die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, tegen betaling worden vervreemd.

Onverminderd de toepassing van bijzondere wettelijke bepalingen, moeten de aan de entiteit toebehorende onroerende goederen die kunnen worden verkocht, die leegstaan en die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, tegen betaling worden vervreemd of worden geruild voor onroerende goederen van gelijke waarde. ". HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 25.Artikel 117 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de talrijke Families van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 155.500.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn. ".

Art. 26.Artikel 121 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken ten belope van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL) met inbegrip van de interventies m.b.t. de openbare opslag, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Bedoelde financiële middelen worden gemobiliseerd in functie van de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen, de door de Europese Commissie betaalde voorschotten en de met die financiële middelen gedane uitgaven. De penningmeester, de ontvanger en de boekhouder van het betaalorgaan van Wallonië worden aangewezen door de Minister van Landbouw en vervullen hun taken mits inachtneming van de Europese wetgeving terzake.

De Minister van Landbouw wordt ertoe gemachtigd de beschikbare kredieten op de basisallocaties die betrekking hebben op de medegefinancierde steun Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 van programma 15.04 om de betaling te waarborgen van de steun bedoeld in de vooruitzichten van de jaarlijkse uitgaven bekendgemaakt aan de Europese Commissie, te vereffenen op de bankrekening van het Betaalorgaan van Wallonië.

De Minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de kredieten te storten die op grond van basisallocatie 34.01 (ESER-code 34.41) van programma 03 van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) beschikbaar zijn voor steun aan de niet-openbare sector om de betaling te waarborgen van de vergoedingen bedoeld in het kader van de erkende landbouwrampen of rampen die op het punt staan te worden erkend.

De Minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de kredieten te storten die op grond van basisallocatie 31.01 van programma 15.03 beschikbaar zijn voor de vergoeding van de in crisis verkerende sector, teneinde de betaling van de in dit kader vastgestelde vergoedingen te garanderen.

Vanaf het schooljaar 2017-2018, bestaat het Europees programma in scholen uit een steunprogramma dat door de Europese Commissie wordt medegefinancierd. Dit programma is bestemd voor onderwijsinstellingen die door de Franse of Duitse Gemeenschap worden ingericht of gesubsidieerd, en gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest. De Europese begroting zal hoofdzakelijk worden bestemd voor deze uitgaven. Wallonië zal minstens de btw van deze uitgaven ten laste nemen. Het betaalorgaan wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de btw te prefinancieren en, in voorkomend geval, het gewestelijke deel van de steun.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15. ".

Art. 27.Artikel 122 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de financieringen van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator), in verband met de investeringen inzake openbaar vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties, van intresten, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit voor een maximimdbedrag van 60.000.000 euro in hoofdsom (zestig miljoen euro). ".

Art. 28.Artikel 128 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt: "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet).

Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 247.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. ". HOOFDSTUK IV. - Bijzondere afdeling

Art. 29.Artikel 139 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen, kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.03 (E SF), 60.02.A.05 (FIOV), 60.02.A.06 (LIFE) en 60.02.A.07 (RTE-T Waterwegen), 60.02.A.08 (Herstel- en veerkrachtplan) en 60.02.A.09 (Brexit-aanpassingsreserve), van afdeling 10 van Titel IV. » HOOFDSTUK V. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 30.Artikel 141 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 12.456.000 euro voor de ontvangsten en 12.268.000 euro voor de uitgaven. ".

Art. 31.Artikel 142 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne du patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 45.255.000 euro voor de ontvangsten en 39.755.000 euro voor de uitgaven. ". HOOFDSTUK VI. - Instellingen

Art. 32.Artikel 143 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 75.282.000 euro voor de ontvangsten en 75.149.000 euro voor de uitgaven. ".

Art. 33.Artikel 144 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.976.000 euro voor de ontvangsten en 5.907.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 34.Artikel 145 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 36.967.000 euro voor de ontvangsten en 38.098.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 35.Artikel 147 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 38.737.000 euro voor de ontvangsten en euro voor de uitgaven. ".

Art. 36.Artikel 149 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 74.276.000 euro voor de ontvangsten en 71.915.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 37.Artikel 150 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 44.893.000 euro voor de ontvangsten en 44.893 euro voor de uitgaven.".

Art. 38.Artikel 152 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Post-COVID-19-Fonds" voor de armoedebestrijding voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 14.257.000 euro voor de ontvangsten en 14.257.000 euro voor de uitgaven. ".

Art. 39.Artikel 153 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Post-COVID-19-Fonds" voor de uitstraling van Wallonië voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 11.900.000 euro voor de ontvangsten en 11.900.000 euro voor de uitgaven. ". HOOFDSTUK VII. - Diverse bepalingen

Art. 40.Artikel 207 van het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "Artikel 88 van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "De bepalingen genomen ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, opgeheven bij het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid blijven van kracht tot zij door de Regering worden gewijzigd of opgeheven. ».

In artikel 89 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "twee jaar en zes maanden" worden vervangen door de woorden "drie jaar en zes maanden";2° de woorden "eenentwintig maanden" worden vervangen door de woorden "drie jaar"; In artikel 90 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "eenentwintig maanden" worden vervangen door de woorden "drie jaar";2° de woorden "twee jaar en zes maanden" worden vervangen door de woorden "drie jaar en zes maanden".".

Art. 41.In artikel 46/48 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. De bedragen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 1° en 2°, worden gestort op afzonderlijke rekeningen geopend op naam van de Waalse verzekeringsinstellingen.

De in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bedoelde bedragen worden door de Waalse verzekeringsinstellingen uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn toegekend.

De in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bedoelde bedragen worden door de Waalse verzekeringsinstellingen uitsluitend gebruikt voor de opdrachten die hun door dit Wetboek worden toevertrouwd.

In artikel 43/2, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt punt 15° vervangen door wat volgt: "15° beheerskosten: de personeel- en werkingskosten bestemd voor de uitbetaling van de in de artikelen 43/7 en 43/8 bedoelde prestaties en tussenkomsten en alle kosten gebonden aan de uitvoering van de opdrachten die bij dit Wetboek aan de Waalse verzekeringsinstellingen worden toevertrouwd. ".

Art. 42.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 van 16 juni 2021 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "wordt de referentieperiode die loopt van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de dagverzorgingscentra voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "worden de referentieperiodes die lopen van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van de forfaitaire bedragen van de dagverzorgingscentra voor de jaren 2022 en 2023";2° in het tweede lid worden de woorden "van het forfaitaire bedrag voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "van de forfaitaire bedragen voor de jaren 2022 en 2023". Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "wordt de referentieperiode die loopt van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "worden de referentieperiodes die lopen van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van de forfaitaire bedragen van de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor de jaren 2022 en 2023";2° in het tweede lid worden de woorden "van het forfaitaire bedrag voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "van de forfaitaire bedragen voor de jaren 2022 en 2023".

Art. 43.In afwijking van artikel 1010 van het Waalse Wetboek van sociale actie en gezondheid, stemt het bedrag van het voorschot toegekend aan het bedrijf voor aangepast werk voor het tweede kwartaal van het jaar 2021 overeen met het bedrag van de tegemoetkomingen dat aan het bedrijf voor aangepast werk werd betaald voor het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar of met het bedrag van de tegemoetkomingen dat aan het bedrijf voor aangepast werk werd betaald voor het overeenstemmende kwartaal van het jaar 2019, indien dit tweede bedrag hoger is dan het eerste.

Art. 44.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen organiseert FOREm opleidingen ten behoeve van werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, zoals gedefinieerd in artikel 7bis van de wet van 20 juli 2001, met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van de buurtdiensten en-banen, met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B. De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° een theoretisch opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform: 2° een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit : a) 30 uur praktijklessen;b) een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen;3° een examenonderdeel dat bestaat uit : a) de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef ;b) de kosten van de risicoperceptietest: c) de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen. § 2. FOREm stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de in paragraaf 5 bedoelde werknemer de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door Forem vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2° de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum 112,5 € inclusief belastingen ; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum 1.680 € inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van 190 € inclusief belastingen. 4° de rijschool betaalt de werknemer terug: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische tests (2 mogelijke tests, tot maximum 15 euro per test, inclusief belastingen);b) de inschrijvingskosten voor de risicoperceptietest, tot maximum 15 EUR inclusief belastingen ;c) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens (2 mogelijke tests, tot maximum 36 euro per test, inclusief belastingen). Forem deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke geselecteerde werknemer bedoeld in § 4, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B of van categorie AM voor 2-wielers. § 3. Onverminderd de paragrafen 4 en 5, kan de werknemer onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in § 1 bedoelde opleiding: 1° een werknemer zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques die in het Waalse Gewest woont;2° tewerkgesteld zijn in een erkende dienstencheque-onderneming bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, waarvan de maatschappelijke zetel in het Waals Gewest is gevestigd;3° een anciënniteit van minimum 6 maanden hebben in de onderneming bedoeld in 2°.4° gedurende de laatste drie jaar jaarlijks ten minste één buurtwerk of -dienst hebben uitgevoerd die aanleiding geeft tot de toekenning van een dienstencheque. De werknemer kan slechts eenmaal de in § 1 bedoelde opleiding genieten.

De werknemer die in aanmerking komt onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in § 1, tweede lid, 1° of 2°, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van FOREm aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de werknemer is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° de werknemer is in het bezit van een voorlopig rijbewijs in het kader van een rijopleiding van het type "vrije begeleiding";3° het rijbewijs van de werknemer is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. De in het vorige lid bedoelde werknemers vragen de afgifte van de rijbewijsopleiding uitsluitend aan met behulp van het daartoe door FOREm opgestelde elektronische formulier. FOREm bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 10 dagen.

Indien de aanvraag onvolledig is, vraagt FOREm de ontbrekende elementen op bij de werknemer, die tien dagen heeft om zijn aanvraag aan te vullen.

Wanneer de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn door de werknemer wordt ingevuld, wordt de werknemer door FOREm binnen 30 dagen na de datum van indiening van het opleidingsaanvraagformulier in kennis gesteld van het besluit om de aanvraag zonder gevolg te klasseren. § 5. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen selecteert FOREm de werknemer die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 3, die de subsidie overeenkomstig § 4 heeft aangevraagd, en die de opleiding bedoeld in § 1 kan volgen.

Binnen dezelfde erkende onderneming kan de opleiding worden gevolgd door maximaal twee werknemers die via een arbeidsovereenkomst dienstencheque met elkaar verbonden zijn. FOREm controleert deze voorwaarde alvorens over te gaan tot de in lid 1 bedoelde selectie.

Voor de in lid 1 bedoelde selectie gaat FOREm te werk in de chronologische volgorde van indiening van de aanvragen, rekening houdende met de dag, het uur en de minuut van indiening of van codering.

Indien de door Forem geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in § 1, tweede lid, 2, 2°, en voor het praktisch examen bedoeld in § 1, tweede lid, 2,3°, b) en c).

Indien de door Forem geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in § 1, tweede lid, 2, 2°, en voor het praktisch examen bedoeld in § 1, tweede lid, 2,3°, c). § 5. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de door Forem overeenkomstig § 5 geselecteerde werknemer zich in bij een rijschool die voorkomt op de in § 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 45.Voor de toepassing van artikel 2 van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort: "I.D.E.S.S.", omvat het sociaal vervoer, tot 31 december 2021, het vervoer van goederen ten behoeve van de begunstigden bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet.

Het in het eerste lid bedoelde vervoer van goederen omvat het vervoer, ten behoeve van de begunstigden, van levensmiddelen en basisbenodigdheden, alsmede het vervoer van wasgoed.

Art. 46.In afwijking van artikel 20 van het decreet van 20 oktober 2016 betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven en van artikel 18, §§ 1 en 2, van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven, kan de maximumtermijn vanaf de datum van indienstneming van een kwetsbare werknemer of een uiterst kwetsbare werknemer, waarvoor de intensiteit van de steun niet meer dan 50 % van de loonkosten mag bedragen, van 31 maart 2021 tot 31 december 2021 worden verlengd met perioden van opschorting van de arbeidsovereenkomst van de kwetsbare werknemer of de uiterst kwetsbare werknemer.

Art. 47.In artikel 31, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt 1° aangevuld met punten 15°, 16°, 17° en 18°, luidend als volgt: "15° de inrichtingen in de horeca sector; 16° de inrichtingen in de toeristische sector;17° de wijkgezondheidscentra; 18° de bedrijven die geselecteerd zijn in de door de FOREm gelanceerde projectoproepen in het kader van het proefproject "Territoire zéro chômeur"."; 2° er wordt een lid 4 toegevoegd, luidend als volgt: Om in aanmerking te komen voor de in artikel 30 bedoelde subsidie moeten de in het eerste lid bedoelde werkgevers over een inrichtingseenheid beschikken dat in het Franse taalgebied gevestigd is".

Art. 48.In afwijking van artikel 32 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "het plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, wordt de in artikel 30 bedoelde subsidie toegekend voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende die aan de volgende voorwaarden voldoet: 1° ingeschreven zijn bij de FOREm en zich in een periode van werkloosheid van ten minste 24 maanden bevinden;2° zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franse taalgebied.

Art. 49.De beslissingen tot toekenning van de subsidie toegekend krachtens het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, worden van rechtswege met één jaar verlengd.

Lid 1 is uitsluitend van toepassing op toekenningsbeslissingen die van kracht zijn tussen 1 maart 2020 en de datum waarop dit besluit aangenomen wordt en die nog steeds van kracht zijn op 1 september 2021.

Indien de verlenging van de beslissing tot toekenning van de in het eerste lid bedoelde subsidie ertoe leidt dat de subsidie voor een vierde jaar wordt toegekend, is het subsidiebedrag met betrekking tot deze verlenging gelijk aan het bedrag dat in artikel 5, § 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit bedoeld is. Dit bedrag komt overeen met de voltijdse aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als bedoeld in artikel 2 van hetzelfde decreet. Het kan verhoogd worden, overeenkomstig artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet.

Art. 50.Mits naleving van de toekenningsvoorwaarden bedoeld in artikel 3 van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, beschikt de werkgever die tussen 1 maart 2020 en de datum van aanneming van dit decreet voor een subsidie in aanmerking gekomen is, krachtens hetzelfde decreet, en waarvan de beslissing vóór 1 september 2021 verstreken is, over een nieuwe beslissing tot toekenning van de subsidie krachtens hetzelfde decreet, op aanvraag ingediend overeenkomstig artikel 4, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2019 tot uitvoering van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen.

Het bedrag van de subsidie met betrekking tot deze bijkomende aanvraag is gelijk aan het bedrag bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet. Dit bedrag komt overeen met de voltijdse aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als bedoeld in artikel 2 van hetzelfde decreet. Het kan verhoogd worden, overeenkomstig artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet.

De in lid 1 bedoelde aanvraag dient uiterlijk tegen 31 december 2021 ingediend te worden.

Bij niet-inachtneming van de in lid 3 bedoelde termijn wordt de aanvraag zonder gevolg geklasseerd.

De in lid 1 bedoelde subsidie wordt voor een periode van één jaar aan de onderneming toegekend.

De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt toegekend voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende of voor de werknemer die in dienst is van de werkgever in het kader van de beslissing tot toekenning van de subsidie die verstreken is tussen 1 maart 2020 en de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

De verplichting bedoeld in artikel 12, paragraaf 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 14 februari 2019, is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde beslissing tot toekenning van de subsidie.

Art. 51.De verplichtingen bepaald bij het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen die niet nagekomen zijn, tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021, wegens de gezondheidscrisis van de COVID-19, worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van artikel 3, § 1, lid 1, 4°.

Art. 52.De verplichtingen bedoeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4° van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen worden voor het jaar 2021 opgeschort.

Art. 53.De termijnen van zes maanden bedoeld in artikel 13, §§ 1 en 2, van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen worden voor het jaar 2021 opgeschort.

Art. 54.In afwijking van artikel 3 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling) kan de maximale duur van de begeleiding verlengd worden met een periode van 3 maanden voor de begunstigden wier begeleiding in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 liep of is begonnen.

Art. 55.In afwijking van artikel 3, § 1, eerste lid, 1°, c), van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, kan de financiële incentive worden toegekend aan de persoon die de incentive aanvraagt en wiens uitoefening van de zelfstandige activiteit tijdelijk wordt onderbroken tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 als gevolg van de COVID-19-epidemie.

In afwijking van artikel 3, eerste lid, 1°, d) en 2°, c), van hetzelfde decreet kan de financiële incentive worden gecumuleerd met beroepsinkomens, werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen, leefloon, vervangingsinkomens, financiële sociale hulp of overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de persoon die de financiële incentive aanvraagt, in de periode tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 tijdelijk is gestopt of niet is begonnen met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als gevolg van de COVID-19-epidemie.

In afwijking van artikel 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de verplichting om zich als zelfstandige als hoofdactiviteit bij een erkend sociale verzekeringskas voor zelfstandigen aan te sluiten, uiterlijk binnen drie maanden na de toekenningsbeslissing bedoeld in artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet en de verplichting om te voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, d), en 2°, a) en c), uiterlijk binnen drie maanden na de beslissing bedoeld in artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet, uitgesteld voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de begunstigde bedoeld in artikel 3, eerste lid, de uitoefening van zijn zelfstandige activiteiten heeft onderbroken tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 als gevolg van de COVID-epidemie-19.

Art. 56.§ 1. In afwijking van artikel 8, § 2, lid 2, van hetzelfde decreet, wordt de maximumtermijn van twee jaar waarbinnen de financiële incentive kan worden vereffend, verlengd met een periode die gelijk is aan de periode waarin de begunstigde van de financiële incentive de uitoefening van zijn zelfstandige activiteiten heeft onderbroken tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 als gevolg van de COVID-19 epidemie. § 2. In afwijking van artikel 8, § 4, van hetzelfde decreet en artikel 9, § 3, lid 2, van het decreet van de Waalse regering van 3 mei 2012 houdende uitvoering van hetzelfde decreet, kan de Dienst, op basis van de door de gerechtigde aangevoerde rechtvaardigingen en de analyse van de gevolgen van de COVID-19-epidemie voor de beroepsactiviteit van de begunstigde, hiervan afwijken, op voorwaarde dat de activiteit effectief wordt ontwikkeld en, voor de begunstigden bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, op voorwaarde dat deze ontwikkeling leidt tot een effectieve verhoging van de omzet.

Wanneer de gerechtigde verzoekt om toepassing van de in het vorige lid bedoelde afwijking, dient zijn verslag een motivering te bevatten waarin wordt aangegeven waarom hij vanwege de COVID-19-epidemie niet heeft kunnen voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de ontwikkeling van zijn activiteit en, in voorkomend geval, zijn omzet.

De leden 1 en 2 zijn tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 van toepassing op elke persoon die van de financiële incentive geniet overeenkomstig de duur bedoeld in artikel 8, § 2, van hetzelfde decreet. § 3. In afwijking van artikel 8, § 5, tweede lid, van hetzelfde decreet en van artikel 9, § 4, tweede lid, van hetzelfde decreet kan de FOREm op effectieve wijze en voor de in artikel 3, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet bedoelde gerechtigden afwijken van de voorwaarde van de ontwikkeling van de activiteit, op voorwaarde dat deze ontwikkeling leidt tot een effectieve verhoging van de omzet, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten als die welke zijn vastgesteld in paragraaf 2.

Art. 57.Naast de opschortingsclausules bedoeld in artikel 10 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen wordt de toekenning van de in de artikelen 3 en 4 van hetzelfde decreet vermelde werkuitkering opgeschort wanneer de betrokken werknemer tijdelijk werkloos is.

De schorsing wordt automatisch opgeheven zodra de periode van tijdelijke werkloosheid afloopt.

Art. 58.Voor de toepassing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen wordt, tussen 1 juni 2020 en 30 december 2021 met een langdurige werkzoekende in de zin van artikel 4 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen gelijkgesteld, de werkzoekende die in de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van zijn indienstneming arbeidsprestaties heeft verricht als kunstenaar.

Onder werkzoekende die arbeidsprestaties heeft verricht als kunstenaar, wordt verstaan elke persoon die vóór zijn indienstneming is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), hierna "FOREm" genoemd, en die arbeidsprestaties heeft verricht die zijn aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder de code "046".

Art. 59.Onverminderd artikel 15, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, voor de toepassing van artikel 10, § 1, van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, wordt de opleidingsoperator definitief geacht voor het jaar 2021 een minimumaantal opleidingsuren te hebben verstrekt dat gelijk is aan 59% van het maximumaantal opleidingsuren waarvoor de subsidie voor het jaar 2021 toegekend kan worden, met inbegrip van de toegekende overuren, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van hetzelfde besluit.

Art. 60.De verplichtingen bedoeld in de artikelen 2, § 3, eerste lid, en 3, § 3, eerste lid, 3°, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden voor het jaar 2021 opgeschort.

Art. 61.De termijnen voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden, bedoeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden voor het jaar 2021 opgeschort.

Art. 62.In afwijking van artikel 461, lid 1, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt de planning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp 2016-2021 met twee jaar verlengd en is van toepassing voor de jaren 2022 en 2023.

Art. 63.Het artikel 14 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 14.De bevoegde personeelsleden die bevoegd zijn om inbreuken op de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan op te zoeken en vast te stellen, zijn, onverminderd de bevoegdheden van het operationele, administratieve en logistieke kader van de Federale Politie en de Lokale Politie, de door de Regering aangestelde, naar behoren opgeleide statutaire of contractuele personeelsleden, volgens de door de Regering bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

De in lid 1 bevoegde personeelsleden hebben de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie".

In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, punt 5°, worden de woorden "voor de bevoegde personeelsleden die door de Regering zijn aangesteld" opgeheven;2° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt: " § 6.De Regering kan de uitoefening van de taken van het bevoegde personeelslid nader omschrijven en het model voor de legitimatiekaart van het bevoegde personeelslid bepalen".

De Minister kan de kentekens en andere middelen ter identificatie van de bevoegde personeelsleden bij de uitoefening van hun functie en van hun voertuigen bepalen.

In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° wijst de bevoegde diensten en de adviseurs bestuurlijke vervolging, statutaire of contractuele personeelsleden aan die bevoegd zijn om de in paragraaf 2 bedoelde acties te ondernemen. De in lid 1 bedoelde adviseurs bestuurlijke vervolging hebben hetzij de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie, hetzij die van officier van de gerechtelijke politie "; 2° het artikel wordt aangevuld met paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4.De Regering kan de uitoefening van de taken van de adviseur bestuurlijke vervolging nader omschrijven en het model voor de legitimatiekaart van de adviseur bestuurlijke vervolging bepalen.

De Minister kan de kentekens en andere middelen ter identificatie van de adviseur bestuurlijke vervolging bij de uitoefening van hun functie en van hun voertuigen bepalen".

Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: «

Art. 27.§ 1. De Regering: 1° wijst de bevoegde diensten en een of meerdere ambtenaren van de administratieve overheid, statutaire of contractuele personeelsleden aan;2° garandeert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ambtenaren van de administratieve overheid;3° organiseert de opleiding van de ambtenaren van de administratieve overheid voor de toepassing van dit decreet;4° bepaalt het vereiste kwalificatieniveau en de voorwaarden inzake betrouwbaarheid van de ambtenaren van de administratieve overheid. De ambtenaar van administratieve overheid neemt geen beslissing in een dossier waarvoor hij in een andere hoedanigheid reeds is opgetreden of als hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in een onderneming of een instelling betrokken bij de procedure. § 2. De Regering kan de uitoefening van de taken van de ambtenaar van de administratieve overheid bepalen.".

Art. 64.In artikel 63 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) paragraaf 2 wordt aangevuld met punt 6° luidend als volgt: "6° 1,5% van het bedrag van de onverschuldigd betaalde gezinsbijlagen die ingevorderd werden."; 2) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.Op 31 december van elk boekjaar dekt het reservefonds: 1° de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslagen die niet kunnen teruggevorderd worden wegens de verjaring bedoeld in artikelen 96 en 97, alsook krachtens artikel 82, lid 2, van hetzelfde decreet;2° De onverschuldigde bedragen vóór de datum van 1 januari 2014;3° de verliezen die veroorzaakt zijn door elke andere oorzaak, mits het voorafgaand akkoord van het Agentschap, op voorstel van het Comité van de afdeling "Gezinnen" van het Agentschap;4° de vereffeningskosten van het privé fonds, na uitputting van de administratieve reserve bedoeld in artikel 68.» ; 3) er wordt een paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt: " § 5.De middelen van het reservefonds mogen in geen geval worden gebruikt ter dekking van administratiekosten noch ter financiering van investeringen in roerende en onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het kinderbijslagfonds".

Art. 65.In artikel 61, § 2, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, worden de woorden "de twee eerste jaren na de datum van inwerkingtreding van dit decreet" vervangen door de woorden "tot 31 december 2023".

Art. 66.Het artikel 101 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen wordt vervangen als volgt: "

Art. 101.De kinderbijslagfondsen maken het Agentschap op gewoon verzoek alle inlichtingen, informatie of documenten over die het nodig acht om zijn opdrachten uit te oefenen, die bepaald zijn in artikelen 2/2, 5°, 4/1, § 1, lid 2, 4°, 5/4 en 21/1 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

Het gaat om het rijksregisternummer, gegevens over de aansluiting, uitbetaling van kinderbijslag, kinderbijslagsupplement of geboorte- of adoptietoelage, verblijfplaats, gezins- of huishoudsituatie, sociaal-professionele gegevens, maar ook belasting- of inkomensgegevens, of communautaire gegevens over het statuut van het begunstigde kind dat student is, inschrijvingen in het onderwijs, of het geplaatste kind. Het kan ook gaan om gegevens betreffende de gezondheid in het kader van een ziekte, een invaliditeit of een handicap, of de erkenning van een recht dat voortvloeit uit een ziekte, invaliditeit of handicap krachtens een andere Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of een regeling die van toepassing is op het personeel van een instelling van internationaal publiekrecht.

De Regering vermeldt de gegevens die onder de in lid 2 bedoelde categorieën vallen.".

Art. 67.Het artikel 106 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De gegevens betreffende de inschrijvingen in het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, voor kinderen tussen 18 en 25 jaar, die nodig zijn voor het onderzoek van het recht op kinderbijslag krachtens dit decreet, worden aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid meegedeeld via de "Banque Carrefour d'Echange de Données" (Kruispuntbank voor gegevensuitwisseling). De integriteit, vertrouwelijkheid en evenredigheid van de gegevens over de rechthebbende bevolking worden gewaarborgd door de routing van berichten uitsluitend bestemd aan de fondsen die bevoegd zijn om de informatie te verwerken, op basis van het register van personen bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Deze routing is gebaseerd op de identificatie van de relevante actoren in het kinderbijslagkadaster bedoeld in artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen.".

Art. 68.In artikel 109 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Voor de kinderbijslagfondsen zijn de verwerkte gegevens de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van dit decreet."; 2° tussen het tweede en het derde lid worden drie leden ingevoegd, luidend als volgt: "Voor het Agentschap zijn de verwerkte gegevens de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van dit decreet en voor de toepassing van de artikelen 2/2, 5°, 4/1, § 1, lid 2, 4°, 5/4 en 21/1 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid voor de opdrachten van het Agentschap.Het gaat om de gegevens bedoeld in artikel 101, lid 2, van dit decreet.

In het kader van de opdracht bepaald in artikel 5/4 van het Waals Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid, worden de gegevens, onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap, verwerkt met het oog op de evaluatie van het beleid gevoerd krachtens artikel 2/2, 5°, van het Waals Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid, en om aanbevelingen en voorstellen te formuleren, teneinde de doeltreffendheid van het overheidsoptreden te verbeteren, de strategieën aan te passen of te heroriënteren.

De Regering of haar afgevaardigde bepaalt de lijst van verwerkingen bedoeld in leden 2 tot en met 4.".

Art. 69.Onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden wordt een maandelijkse premie van 390 euro toegekend aan de onderneming die behoort tot een sector die in 2021 gesloten is in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en die in het kader van een contract alternerend leren een leerling opleidt die tijdens het opleidingsjaar 2020-2021 in een "CEFA" is ingeschreven en wiens contract alternerend leren is opgeschort of wiens aantal uren cursus beroepspraktijk bij een onderneming, die nodig zijn om het opleidingsjaar in kwestie met succes af te ronden, niet is bereikt.

Onder een onderneming van een sector die gesloten is, in de zin van het eerste lid, wordt verstaan een onderneming waarvan de inrichtingseenheid die de jongere opvangt, in het Franse taalgebied gevestigd is en waarvan de activiteit volledig is stopgezet in de sectoren horeca, schoonheidsverzorging of kappers.

De in lid 1 bedoelde premie wordt gedurende de maanden mei 2021 tot en met november 2021 toegekend op voorwaarde dat de leerling gedurende ten minste tien dagen in de betrokken maand de opleiding heeft gevolgd.

De in lid 1 bedoelde premie wordt toegekend tijdens maximaal 4 maanden per leerling.

Voor elke maand wordt de maandelijkse premie door de administratie in één schijf uitbetaald. De onverschuldigd betaalde premie wordt teruggevorderd door eender welk rechtsmiddel.

Art. 70.§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen kent de FORem aan werknemers in de artistieke sector, in de zin van lid 2, die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, een eenmalige forfaitaire premie van 3 000 EUR toe.

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder werknemer in de artistieke sector verstaan, de werknemer die op grond van een arbeidsovereenkomst of bij de uitoefening van de hierna genoemde activiteit onderworpen is aan de sociale zekerheid voor werknemers: - de werknemer die een artistieke activiteit uitoefent; - de werknemer die een technische activiteit in de artistieke sector uitoefent.

Voor de toepassing van lid 2 wordt onder "artistieke activiteit" verstaan de creatie en/of uitvoering of vertolking van artistieke werken in de sector van de audiovisuele werken en van de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het schouwspel, het theater en de choreografie. § 2. De werknemer in de artistieke sector die bij de indiening van zijn aanvraag in het Franse taalgebied van het Waalse Gewest verblijft en voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van één van de vier volgende categorieën, kan in aanmerking komen voor de premie bedoeld in paragraaf 1, eerste lid: 1° de werknemer in de artistieke sector die: - werkloosheidsuitkeringen ontvangt of heeft ontvangen en bij de RVA aangifte doet van een artistieke activiteit; - aanspraak maakt of gemaakt heeft op het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit bedoeld in artikel 116, § 5, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, of is in de proces om aanspraak te maken op de toekenning van dit voordeel aangevraagd bij de RVA; - en in de referentieperiode tussen 16 maart 2020 en 31 maart 2021 ten minste 78 dagen werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen; 2° de werknemer in de artistieke sector die: - regelmatig een activiteit als technicus in de artistieke sector uitoefent; - aanspraak maakt of gemaakt heeft op het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit bedoeld in artikel 116, § 5bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, of is in de proces om aanspraak te maken op de toekenning van dit voordeel aangevraagd bij de RVA; - en in de referentieperiode tussen 16 maart 2020 en 31 maart 2021 ten minste 78 dagen werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen; 3° de werknemer in de artistieke sector die in een periode van 12 maanden, van datum tot datum, tussen 13 maart 2019 en 31 mei 2021 ten minste 3 000 EUR aan bij de RSZ aangegeven bezoldigingen heeft ontvangen voor artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector;4° de werknemer in de artistieke sector die: - werkloosheidsuitkeringen ontvangt of heeft ontvangen overeenkomstig artikel 6 van de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector; - en in de referentieperiode tussen 16 maart 2020 en 31 maart 2021 ten minste 78 dagen werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen. § 3. Op grond van de authentieke gegevens waarover het beschikt, deelt de FOREm de werknemers van de artistieke sector die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, 1°, 2° en 4°, mee dat zij in aanmerking komen voor de premie bedoeld in paragraaf 1, eerste lid.

De werknemer, op de hoogte gebracht volgens de in lid 1 bedoelde modaliteiten en die in aanmerking wenst te komen voor de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde premie, dient tussen 7 juni 2021 en 31 augustus 2021 bij de FOREm een aanvraag tot toekenning van de premie in door middel van het daartoe door de FOREm opgestelde elektronische formulier, dat beschikbaar is op de website van de FOREm.

In afwijking van artikel 4, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, wordt de aanvraag tot toekenning van de premie ingediend bij de FOREm door het in lid 2 bedoelde formulier online in te dienen via de applicatie die daartoe ter beschikking wordt gesteld via de website van de FOREm. § 4. De werknemer in de artistieke sector die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, 3°, kan een aanvraag tot toekenning van de premie bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, indienen, volgens dezelfde modaliteiten als die bedoeld in paragraaf 3, tweede en derde lid, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarde bedoeld in paragraaf 2, 3°.

Voor de werknemers in de artistieke sector die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, 3°, dient de aanvraag tot toekenning van de premie een samenvattende tabel te bevatten van de geleverde artistieke of technische prestaties, met vermelding van de datum van de prestatie, het doel of de functie ervan en het bedrag van het overeenkomstige brutoloon. § 5. De FOREm verifieert of de aanvraag tot toekenning van de premie binnen 10 dagen volledig is.

Wanneer de aanvraag onvolledig is, vraagt de FOREm de werknemer in de artistieke sector om de ontbrekende elementen en heeft deze 10 dagen de tijd om de aanvraag aan te vullen.

Voor de aanvraag die door de werknemer niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn wordt ingevuld of die na 31 augustus 2021 wordt ingediend, wordt een beslissing tot afsluiting van de aanvraag genomen, waarvan de werknemer in de artistieke sector door de FOREm in kennis wordt gesteld binnen 60 dagen na de datum van indiening van de aanvraag tot toekenning van de premie.

De aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld op basis van de indiening ervan bij de FOREm, rekening houdend met de dag, het uur en de minuut van indiening. § 6. In geval van een volledige aanvraag, ingediend overeenkomstig paragrafen 3 tot 5, kent de FOREm binnen de beschikbare begrotingsmiddelen de in paragraaf 1 bedoelde premie toe aan werknemers die voldoen aan de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden.

De FOREm deelt de beslissing tot toekenning van de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde premie mee binnen 60 dagen na de indiening van de aanvraag tot toekenning van de premie. § 7. Wanneer de begrotingsmiddelen uitgeput zijn of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, geeft de FOREm binnen een maand na de indiening van de aanvraag tot toekenning van de premie kennis van de beslissing tot het niet toekennen van de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde premie. § 8. De premie wordt in één keer door de FOREm aan de werknemer uitbetaald. § 9. De onterecht betaalde premie wordt door de FOREm teruggevorderd, via alle wettelijke middelen. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling

Art. 71.. Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waalse Parlement 629 (2020-2021) Nrs. 1 tot 10.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2021.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^