Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022032064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij type wet prom. 05/05/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022041108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 1 april 2022 tot uitvoering van Verordening 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden type wet prom. 05/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022041002 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet betreffende diergeneesmiddelen type wet prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022202992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen type wet prom. 05/05/2022 pub. 27/05/2022 numac 2022032193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. 05/05/2022 pub. 27/05/2022 numac 2022032203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 05/05/2022 pub. 12/05/2023 numac 2023015293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diergeneesmiddelen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022041142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 24/05/2022 numac 2022020903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 07/06/2022 numac 2022032143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2022 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 07/06/2022 numac 2022032144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2022 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Henegouwen in politiezones type koninklijk besluit prom. 05/05/2022 pub. 01/07/2022 numac 2022041193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022041175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS als een organisme voor de controle van niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning en hoogspanningsinstallaties, uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen, bedoeld in Boek 1 en Boek 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 02/06/2022 numac 2022041185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2022. - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 02/06/2022 numac 2022203064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie Betaald Educatief Verlof, ingesteld bij het decreet van 28 april 2016 tot uitvoering van de zesde Staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid - van hoofdstuk IV tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van CERTIGREEN TEST vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in de Boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 14/07/2022 numac 2022041154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het referentiekader voor de validering van de vaardigheden in verband met het beroep "koeltechnicus" type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015403 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het referentiekader voor de validering van de vaardigheden in verband met het beroep "polyvalente arbeider" type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015404 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van erkenningen voor de centra voor de validering van de vaardigheden type ministerieel besluit prom. 05/05/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022015405 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de hernieuwing van erkenningen voor de centra voor de validering van de vaardigheden

decreet

type decreet prom. 05/05/2022 pub. 17/05/2022 numac 2022202837 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 december 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap type decreet prom. 05/05/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022202838 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de hulp aan de woonwagenbewoners type decreet prom. 05/05/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens type decreet prom. 05/05/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022202840 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens type decreet prom. 05/05/2022 pub. 19/05/2022 numac 2022032065 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 10 maart 2022 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, en het Waalse Gewest tot oprichting van FORMAFORM, multipartnercentrum voor de ontwikkeling van de competenties van beroepsbeoefenaars op het gebied van oriëntatie, opleiding, sociaal-professionele inschakeling en validatie van competenties type decreet prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022203013 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des Infrastructures" (1) type decreet prom. 05/05/2022 pub. 27/05/2022 numac 2022202981 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" (1) type decreet prom. 05/05/2022 pub. 05/10/2022 numac 2022033591 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake energie in het kader van de gedeeltelijke omzetting van richtlijnen 2019/944/EU van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en 2018/2001/EU van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en met het oog op de aanpassing van de beginselen betreffende de tariefmethodologie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022202793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 16/05/2022 numac 2022202794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een paspoort voor assistentiehonden en tot wijziging van sommige bepalingen van Titel VII van Boek V van Deel II van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 27/05/2022 numac 2022202978 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het financieel en budgettair opvolgingscomité van FOREM

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/05/2022 pub. 31/05/2022 numac 2022041177 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers en van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/05/2022 pub. 31/05/2022 numac 2022041176 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit tot wijziging van het besluit van 19 juli 2018 van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041319 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 16/06/2022 numac 2022041192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022020869 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022203704 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Economie en Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 08/07/2022 numac 2022015131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Economie en Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 14/07/2022 numac 2022041178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 10.000.000,00 euro aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van deze gemeenten in het kader van de tijdelijke bescherming van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten voor het dienstjaar 2022

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022020870 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022020871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de oproep tot kandidaatstelling voor het selectieambt van coördinator van territoriaal cluster in het gespecialiseerd onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022020872 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 24/08/2022 numac 2022041291 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 17/10/2022 numac 2022033715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het comité van klimaatdeskundigen, zijn voorzitter en ondervoorzitter

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 12/09/2022 numac 2022205184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA wordt aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Amay, Ans, Anthisnes, Awans, Aywaille, Bitsingen, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny, Braives, Burdinne, Chaudfontaine, Crisnée, Dison, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Flémalle, Fléron, Geer, Grâce-Hollogne, Hannuit, Héron, Herstal, Hoei, Jalhay, Juprelle, Luik, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Olne, Oerle, Oupeye, Pepinster, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Stavelot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wezet, Wanze, Borgworm, Wasseiges en Welkenraedt type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022205318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de AIEG als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Brunehaut, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een eigendoms- of genotsrecht op de infrastructuur en de uitrusting van het net en houdende uitbreiding van de aanwijzing van ORES Assets onder de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen door de AIEG van voornoemd recht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022020962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 05/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203388 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" . - Erratum

document

type document prom. 05/05/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022015627 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^