Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 mei 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

bron
vlaamse overheid
numac
2011035463
pub.
17/06/2011
prom.
20/05/2011
ELI
eli/besluit/2011/05/20/2011035463/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, Hoofdstuk VIII, afdeling 2;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, artikel 10, 16, 17, 17bis ;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 5, 7, 14, 15, 20, 20bis, 20quater, 20quinquies, 85, 102bis ;

Gelet op het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036619 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RO-Vlaanderen sluiten tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008204011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten sluiten houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 24 maart 2011;

Gelet op advies 49.460/3 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, 30 juni 2006 en 10 juli 2009 wordt een punt 6 toegevoegd dat luidt als volgt : « 6° Vlaamse Wooncode : het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode ».

Art. 2.Artikel 1bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 6, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen sluiten, wordt de zinsnede « van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort » vervangen door de zinsnede « , vermeld in artikel 5, § 1, eerste en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode ».

Art. 4.Artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 en 30 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « het agentschap » vervangen door de zinsnede « het agentschap of de administratieve eenheid, vermeld in artikel 2, § 2, die de inventaris beheert »;2° in het tweede, derde, vierde en vijfde lid worden de woorden « het agentschap » vervangen door de zinsnede « het agentschap of de administratieve eenheid, vermeld in het eerste lid ».

Art. 6.In artikel 9ter, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009, worden de woorden « bedoeld in artikelen 32 en 33 » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 32, derde lid, ».

Art. 7.In artikel 11, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning sluiten, worden de woorden « van artikel 15, § 3, van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode en artikel 34 en » vervangen door de woorden « met toepassing van artikel 15, § 2, van de Vlaamse Wooncode of van artikel ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen

Art. 8.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 19 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt opgeheven;2° in punt 7° worden de woorden « artikel 2, § 3, van het besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting » vervangen door de woorden « artikel 2, § 1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Wooncode ».

Art. 9.Aan artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt : « Als de woning voor 1 februari 2008 gebouwd of vergund is als een studio, dan wordt de netto-vloeroppervlakte van een afzonderlijke bad- of doucheruimte, met een maximum van 3m2, opgeteld bij de totale netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen, vermeld in deel C, rubriek 23, van het technisch verslag. »

Art. 10.In artikel 7, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden « bedoeld in artikel 15, § 1, tweede lid » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 15, § 1, vierde lid ».

Art. 11.In artikel 10, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 15, § 3, eerste lid, en artikel 17, derde lid » vervangen door de woorden « artikel 15, § 2, tweede of derde lid, en artikel 17, derde of vierde lid ».

Art. 12.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden « artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de woorden « artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »; 2° in het tweede lid worden de woorden « bedoeld in artikel 15, § 3, tweede lid » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 15, § 2, vierde lid ».

Art. 13.In artikel 13, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de woorden « artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de woorden « artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 ».

Art. 14.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden « eerste lid » opgeheven.

Art. 15.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « die als hoofdverblijfplaats verhuurd wordt, zoals bedoeld » vervangen door de woorden « als vermeld ».

Art. 16.In artikel 21, § 4, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden « een conformiteitsattest » en de woorden « met de vermelding » de zinsnede « , waarvan het model is opgenomen in bijlage III die bij dit besluit is gevoegd, » ingevoegd.

Art. 17.Artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 18.Aan titel II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006, 30 juni 2006 en 14 maart 2008, wordt een hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 26, toegevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK III. - Aanvullende bepalingen voor woningen waarvoor een herstelvordering werd uitgebracht

Art. 26.§ 1. De vergoeding voor de uitvoering van de controle ter plaatse, vermeld in artikel 20bis, § 6, van de Vlaamse Wooncode, bedraagt 62,50 euro per woning die tijdens de controle ter plaatse wordt onderzocht.

Als in een gebouw met meerdere zelfstandige woningen alleen nog een onderzoek nodig is dat leidt tot het invullen van deel B van het technisch verslag, dat als bijlage I bij dit besluit is gevoegd, is maar eenmaal 62,50 euro verschuldigd.

Het bedrag vermeld in het eerste en tweede lid, wordt vanaf 2012 jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van het cijfer van de gezondheidsindex volgens de onderstaande formule :

nieuw bedrag =

basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex

gezondheidsindex december 2011


waarbij de aangepaste gezondheidsindex, de gezondheidsindex is van de maand december die vooraf gaat aan de maand januari waarin de aanpassing plaatsvindt. § 2. De vergoeding moet voor de controle ter plaatse betaald worden op de rekening van het Herstelfonds. § 3. In afwijking van paragraaf 1 en 2 is er geen vergoeding verschuldigd voor de controle ter plaatse na een eerste melding van herstel door de overtreder. ».

Art. 19.Aan artikel 28 van hetzelfde besluit wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt : « 4° de gebieden die in hoofdzaak bestemd zijn voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen, en de gebieden met een ondergeschikte bestemming voor wonen, gelegen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. »

Art. 20.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000, 4 juni 2004, 27 januari 2006, 30 juni 2006, 19 juli 2007 en 14 maart 2008, wordt titel IV, dat bestaat uit artikelen 42 tot en met 44, opgeheven.

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt de bijlage II vervangen door de bijlage die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 22.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage III toegevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

Art. 23.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° en punt 5° worden opgeheven;2° in punt 18° worden de woorden « artikel 2, § 3, van het besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting » vervangen door de woorden « artikel 2, § 1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Wooncode ».

Art. 24.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2 wordt vervangen door wat volgt : « 2° de kamer of studentenkamer volgens deel F van het technisch verslag niet aangepast is aan de vereisten inzake woonbezetting voor één persoon;»; 2° er wordt een punt 3° toegevoegd dat luidt als volgt : « 3° de kamer minder dan 12 m2 bedraagt, met behoud van de toepassing van artikel 8, tweede lid van het kamerdecreet ».

Art. 25.In artikel 5, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen sluiten, worden de woorden « artikel 8, § 1 » vervangen door de woorden « artikel 8, § 1, tweede lid ».

Art. 26.In artikel 9, § 4, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden « een conformiteitsattest » en de woorden « met de vermelding » de zinsnede « , waarvan het model als bijlage IV bij dit besluit is gevoegd, » ingevoegd.

Art. 27.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden « artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de woorden « artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »; 2° in het tweede lid worden de woorden « bedoeld in artikel 15, § 3, tweede lid » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 15, § 2, vierde lid ».

Art. 29.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 en 30 juni 2006, wordt een hoofdstuk VIbis, dat bestaat uit artikel 15bis, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK VIbis. - Aanvullende bepalingen voor kamers, studentenkamers en kamerwoningen waarvoor een herstelvordering werd uitgebracht

Art. 15bis.§ 1. De vergoeding voor de uitvoering van de controle ter plaatse, vermeld in artikel 17bis, § 6, van het Kamerdecreet, is gelijk aan het resultaat van de volgende formule : A + a*(nvastgesteld -1) waarbij : 1° A = 87,50 euro;2° a = het bedrag per kamer, namelijk 12,50 euro;3° nvastgesteld = het aantal tijdens de controle ter plaatse te onderzoeken kamers.(Nvastgesteld-1) kan nooit negatief zijn;

Het resultaat van de formule, vermeldt in het eerste lid, bedraagt maximaal 1.250 euro.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden vanaf 2012 jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van het cijfer van de gezondheidsindex volgens de onderstaande formule :

nieuw bedrag =

basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex

gezondheidsindex december 2011


waarbij de aangepaste gezondheidsindex = de gezondheidsindex van de maand december die voorafgaat aan de maand januari waarin de aanpassing plaatsvindt. § 2. De vergoeding moet voor de controle ter plaatse betaald worden op de rekening van het Herstelfonds. § 3. In afwijking van paragrafen 1 en 2 is er geen vergoeding verschuldigd voor de controle ter plaatse na een eerste melding van herstel door de overtreder. »

Art. 30.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 31.In hetzelfde besluit wordt bijlage III vervangen door de bijlage die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 32.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage IV toegevoegd, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036619 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RO-Vlaanderen sluiten tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO

Art. 33.Aan artikel 7, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036619 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RO-Vlaanderen sluiten tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° het aanstellen van ambtenaren met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid als vermeld in het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en in het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode. » HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008204011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten sluiten houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten

Art. 34.In artikel 24, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008204011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten sluiten houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en 1 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid,1°, wordt de zinsnede « van stabiliteit, bouwfysica of veiligheid, vermeld in artikel 31 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode »;2° in het tweede lid worden na de woorden « Met behoud van de toepassing van artikel 29, tweede lid », de woorden « van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 » toegevoegd;3° in hetzelfde lid worden de woorden « artikel 31, § 1, vierde lid » vervangen door de woorden « artikel 5, § 1, derde lid, en § 2 ». HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 35.De bepalingen van dit besluit hebben uitwerking op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen met uitzondering van de artikelen 16, 18, 21, 22, 26, 29, 31 en 32, die uitwerking hebben vanaf de tiende dag na de bekendmaking ervan en van artikel 19, dat uitwerking heeft bij de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

Art. 36.De Vlaamse minister, bevoegd voor het wonen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen sluiten betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^