Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** (...) type wet prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011009394 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011009447 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 december 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 18 juni 2011, is aan de heer Van Hoestenberghe, P.J., op zijn verzoek, ontslag ve Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 11(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt aan de heer Daniel TOTELIN, adviseur bij de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, met ingang van 1 juli 2011 eervol ontslag uit z De heer TOTELIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 15/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt aan Mevr. Claudine Baleux, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011018202 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011018215 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 9 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 17/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027124 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 17 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 20mei 2011, werd de erkenning van de onderneming NV Vinçotte Environment als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging geschorst.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011202956 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 april 2011 in zake het auditoraat-generaal bij het Arbeidshof tegen Marc Libbrecht, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 m « Schendt artikel 35, § 1, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de beslu(...)

decreet

type decreet prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202856 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011035463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft het bepalen van een termijn waarbinnen een uitzendbureau effectief gebruik moet maken van een erkenning

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011018220 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Orde van Architecten heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besl(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011018219 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De VZW Taxis United c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van 3 (...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011018221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Henry Houghton heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het politiereglement(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011202854 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 april 2011 in zake de bvba « Bouwgroep Probuild » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 mei 20 « Schendt de bepaling van artikel 403, § 1 en § 2 van het Wetboek van Inkomstenbelasting(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011202957 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 mei 2011 in zake Tania Ruttens tegen de vzw « Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikelen 1(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleiding van 132 uren tot het bekomen van het « algemeen bekwaamheidattest bewakingsagent ». - Weigering Bij ministerieel besluit van 4 mei 2011 wordt de erkenning als opleidingsinst

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 mei 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ****-**** van **** te Sint-****-**** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****, ter vervang

document

type document prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011202961 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige attaché reglementering springstoffen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011203035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit(...) Er zijn 5 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011203036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen erkenningscommissie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10847) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangele(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011203057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2011. De toelaatbaarheidsver(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 werden met ingang van 8 april 2011 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Jan Oprins, Rijkevorsel. Hij zal het burgerlijk ereteken Kroonorde Ridder De heren : Raymond Deconinck, Moeskroen; Jean-Pierre Demierbe, Courcel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011 wordt de heer Jérémy Voglaire vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 april 2011 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. VERMEULEN, Gilberte, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Ridder Mevr. STEVENS, Birgit, 08.04.2011; de heer HANSSEN, Alain, 08.04.2011, ambtenaren van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 april 2010, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer De Bock, Jan, 8 april 2010, ambtenaar van de eerste administratieve klasse Commandeur Mevr. Habig, Christine, 8 april 2010; De heer Cumps, Axel, 8 april 2010, ambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011021050 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Secundair onderwijs te Saint-Ghislain. Ranginneming op 8 april 2011. De hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 werden benoemd of bevorderd op de datum van 8 april 2011 : Orde van Leopold Commandeur De heren : RASQUIN, Jean-Pierre VAN PEVENAGE, Michel Ri De heren : DE HAES, Stefaan STEENHOUDT, Johan Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Kunstonderwijs De heer GILET, Directeur op het Conservatoire de Verviers te Verviers. Ranginneming op 15 november 2008. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Secundair onderwijs De heer Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel. Ranginneming op 8 april 2006. Mevr.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1, vanaf 1 maart 2012; hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van het Hof van Cassatie : 1; hoofdsecreta Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/06/2011 numac 2011018218 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een **** adjunct-directeur-generaal voor de Dienst **** **** **** Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en ****(...) Het Vast **** **** wil hierdoor bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ge(...)
^