Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 juni 2006
gepubliceerd op 22 augustus 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

bron
vlaamse overheid
numac
2006036249
pub.
22/08/2006
prom.
30/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/30/2006036249/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20 en 87, § 1;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, inzonderheid op artikel 49, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 december 1993 en 8 juli 1997;

Gelet op het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, inzonderheid op artikel 26 tot en met 29;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, gewijzigd bij de decreten van 3 februari 1998, 14 juli 1998, 8 december 2000, 19 maart 2004 en 24 maart 2006;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikel 77;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » tot het aangaan van leningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1985 betreffende de huurlasten in het Vlaamse Gewest van de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting erkende vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1985 tot bepaling van de modaliteiten van behandeling van het verhaal ingediend door de kandidaat-huurders voor een woning toebehorend aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan een door haar erkende vennootschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende uitvoering van de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode inzake leningen aan mijnwerkers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 1990, 11 januari 1995 en 13 juni 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991 tot instelling van individuele huursubsidies en een installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of aangepaste woning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992 en 16 mei 1995;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 februari 1993, 7 september 1994, 29 september 1994, 12 juni 1995, 10 december 1996, 11 mei 1999, 19 november 1999 en 9 januari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994, 28 november 2003, 6 februari 2004, 23 april 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 1993 betreffende het financieel en materieel beheer van het Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende de aanwending van de extrakredieten goedgekeurd in het kader van de Vlaamse tewerkstellingsconferentie voor de ondersteuning van de renovatie van het huurwoningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen, erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 houdende regeling tot de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van haar investeringsprogramma, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 november 1994, 2 april 1996, 15 juli 1997 en 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 1995, 26 juni 1996, 6 oktober 1998, 28 januari 2000, 23 april 2004 en 21 april 2006;

Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 30 november 1994 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van huurdersbonden en een overleg- en ondersteuningscentrum, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 29 november 2002, 13 december 2002 en 2 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die toebehoren aan de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zelf;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot bepaling van de vorm, de inhoud, de wijze van bijhouden, de modaliteiten van de actualisering en de controle van de registers van de kandidaat-huurders voor sociale woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 4 juli 2003, 11 juni 2004 en 14 januari 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997, 23 juli 1998, 6 oktober 1998, 13 december 2002, 3 oktober 2003, 14 juli 2004, 8 juli 2005 en 27 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen, ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000 en 17 oktober 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende vaststelling van de procedure inzake de programmering en de subsidiëring van operaties en werken die voor sociale huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000, 20 oktober 2000 en 17 oktober 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999, 19 november 1999 en 25 juli 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 april 1998, 11 mei 1999, 19 november 1999, 25 juli 2000, 29 maart 2002, 9 januari 2004 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000, 20 oktober 2000 en 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse Rand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 oktober 1998 en 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 en 27 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse Regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerking- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 januari 1999 houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2000 betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 2001 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake huisvesting aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 augustus 2004 en 19 oktober 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 juni 2006;

Gelet op advies 40.382/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » tot het aangaan van leningen

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » tot het aangaan van leningen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : « De toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wordt op alle vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd.»; 2° in het tweede lid worden de woorden « een commissaris » vervangen door de woorden « de toezichthouder »;3° in het derde lid worden de woorden « de commissarissen » vervangen door de woorden « de toezichthouder ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1985 betreffende de huurlasten in het Vlaamse Gewest van de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting erkende vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren

Art. 2.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1985 betreffende de huurlasten in het Vlaamse Gewest van de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting erkende vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren wordt vervangen door wat volgt : « Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huurlasten van de woningen die aan de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen toebehoren ».

Art. 3.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin wordt vervangen door wat volgt : « De huurlasten omvatten : « ;2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt : « 8° de kosten van werkzaamheden en diensten die voor de huurder en met zijn akkoord door of op verzoek van de verhuurder worden uitgevoerd of verleend;»; 3° punt 14° wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 2, § 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988, worden de woorden « en 14° » geschrapt.

Art. 5.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « Nationale Maatschappij voor de Huisvesting vastgesteld » vervangen door de woorden « Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, vast te stellen ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991 tot instelling van individuele huursubsidies en een installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of aangepaste woning

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991 tot instelling van individuele huursubsidies en een installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of aangepaste woning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; »; 2° in punt 11° worden de woorden « de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende maatschappijen » vervangen door de woorden « de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen, erkend overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode ».

Art. 7.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, wordt het woord « bestaansminimum » telkens vervangen door het woord « leefloon ».

Art. 8.In artikel 4, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « door de Vlaamse minister, op advies van de hiertoe gemachtigde ambtenaar, als dusdanig werd erkend » vervangen door de woorden « als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode ».

Art. 9.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in het laatste lid worden de woorden « De Vlaamse minister » vervangen door de woorden « De leidend ambtenaar van het agentschap ».

Art. 10.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « door de Vlaamse minister, op advies van de hiertoe gemachtigde ambtenaar, ongezond en niet-verbeterbaar werd erkend » vervangen door de woorden « als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode »;2° in § 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° ofwel overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode;»; 3° in § 1, 3°, worden de woorden « de Vlaamse minister, op advies van » geschrapt;4° in § 1 wordt punt 4° opgeheven, behoudens voor de behandeling van de aanvragen, ingediend voor 1 juli 2006;5° in § 1 wordt punt 5°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, opgeheven, behoudens voor de behandeling van de aanvragen, ingediend voor 1 juli 2006;6° § 2 wordt opgeheven;7° § 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, wordt opgeheven;8° in § 4 worden de woorden « of § 2 » geschrapt;9° in § 5 worden de woorden « en 4° » geschrapt.

Art. 11.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt punt a) vervangen door wat volgt : « a) rekening houdend met de algemene criteria die de Vlaamse minister vaststelt, als een volwaardige en gezonde woongelegenheid bevonden te zijn door de hiertoe gemachtigde ambtenaar en zo nodig aangepast aan de fysieke gesteldheid van de bejaarde of gehandicapte aanvrager; ».

Art. 12.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 13.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « worden toegekend bij ministerieel besluit. Zij » en de woorden « bij ministerieel besluit » geschrapt.

Art. 14.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « Het agentschap »;2° in het eerste en het tweede lid worden de woorden « het bevoegde bestuur van het Ministerie van Financiën » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën ».

Art. 15.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Fonds voor de Huisvesting, vermeld in artikel 59 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode »;2° het derde lid wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en 6 februari 2004, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ».

Art. 17.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en 24 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « het bevoegde bestuur van het ministerie van Financiën » vervangen door de woorden « de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën »;3° in het tweede lid worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « Het agentschap ».

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « door de minister of de daartoe door hem gemachtigde ambtenaar » geschrapt en worden de woorden « het hoofdbestuur van de administratie » vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar van het agentschap »;2° in § 2 worden de woorden « de minister » vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar van het agentschap ».

Art. 19.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « Het agentschap ».

Art. 20.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « De minister regelt de bijzondere voorwaarden voor de voormelde verbeteringswerkzaamheden.»; 2° in het vierde lid worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « Het agentschap ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 1993 betreffende het financieel en materieel beheer van het Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting

Art. 21.In hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 1993 betreffende het financieel en materieel beheer van het Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting wordt een artikel 7bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7bis.De leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen wordt aangesteld als ordonnateur van de dienst. Hij kan andere ambtenaren van niveau A die tot zijn agentschap behoren, voordragen als ordonnateur. »

Art. 22.In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « de Vlaamse ministeries ». HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter

Art. 23.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter wordt vervangen door wat volgt : « Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter in de Vlaamse Rand ».

Art. 24.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 1°, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, vervangen door wat volgt : « 1° initiatiefnemer : een sociale huisvestingsmaatschappij die erkend is door de Vlaamse Regering, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen, of de provincie Vlaams-Brabant, als ze meewerken aan of het initiatief nemen tot een woonproject met sociaal karakter;»; 2° in § 1 wordt punt 3° opgeheven;3° in § 1, 4°, worden de woorden « Vlabinvest in Vlaams-Brabant » vervangen door de woorden « VMSW of het Vlaamse Gewest in het doelgebied »;4° in § 1, 5°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006, wordt het woord « Vlabinvest-gebied » vervangen door het woord « doelgebied »;5° § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000, wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 en 23 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, tweede lid, en in § 3 wordt het woord « Vlabinvest » telkens vervangen door de woorden « de VMSW »;2° in § 3 worden de woorden « het bevoegde bestuur van het ministerie van Financiën » vervangen door de woorden « de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën ».

Art. 26.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams-Brabant » vervangen door de woorden « het doelgebied ».

Art. 27.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « Vlabinvest » telkens vervangen door de woorden « de VMSW » en worden de woorden « het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het agentschap Wonen-Vlaanderen »;2° in het tweede lid worden de woorden « ter uitvoering van artikel 80ter van de Huisvestingscode » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 95 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode » en worden de woorden « ter uitvoering van artikel 84 van de Huisvestingscode » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 79, § 1, van hetzelfde decreet »;3° in het derde lid worden de woorden « het Vlabinvest-gebied » vervangen door de woorden « het doelgebied »;4° in het vierde lid worden de woorden « Vlaamse Regering en » vervangen door de woorden « Vlaamse Regering, de Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand, en ».

Art. 28.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.In afwijking van de bepalingen van de besluiten, genomen ter uitvoering van artikel 80, voorheen artikel 33, van de Huisvestingscode of van artikel 64 van de Vlaamse Wooncode, gelden de bepalingen van artikel 2 eveneens als er wooninfrastructuur wordt aangelegd met toepassing van de bovenvermelde artikelen.

Als de koper niet voldoet aan de voorwaarden inzake inkomen die worden gesteld in het besluit dat overeenkomstig het eerste lid op de verkoop van toepassing is, dan wordt de kostprijs van die wooninfrastructuur volledig verrekend in de verkoopprijs. »

Art. 29.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De verrichtingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen die betrekking hebben op woonprojecten met sociaal karakter moeten in de boekhouding van die maatschappijen strikt gescheiden blijven van de overige verrichtingen als vermeld in de Vlaamse Wooncode.

De verhuring van woningen en de verkoop van woningen of percelen, die in het kader van een woonproject met sociaal karakter volledig worden gefinancierd met eigen middelen van een sociale huisvestingsmaatschappij, gebeurt respectievelijk volgens de regelingen, vastgesteld overeenkomstig titel VII en artikel 79, § 1, van de Vlaamse Wooncode, met dien verstande dat de voorrang, vermeld in artikel 4, derde lid, eveneens geldt.

In afwijking van artikel 4, eerste lid, worden de woningen of percelen, die deel uitmaken van de woonprojecten, vermeld in het eerste lid, door de maatschappij in kwestie beschikbaar gesteld aan kandidaat-huurders, -erfpachters of -kopers. »; 2° § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, wordt opgeheven;3° in § 3, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, worden de woorden « De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « De VMSW »;4° in § 3, vierde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, worden de woorden « de afdeling Financieel Management van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Departement Financiën en Begroting » en worden de woorden « de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » en de woorden « de VHM » telkens vervangen door de woorden « de VMSW »;5° in § 4, laatste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, worden de woorden « De VHM » vervangen door de woorden « De VMSW ». HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 1994 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van huurdersbonden en een overleg- en ondersteuningscentrum

Art. 30.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 1994 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van huurdersbonden en een overleg- en ondersteuningscentrum worden de woorden « en een overleg- en ondersteuningscentrum » geschrapt.

Art. 31.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting; »; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° het departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 3° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° het agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; »; 4° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de toezichthouder : de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode.»

Art. 32.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord « Vlaamse » geschrapt.

Art. 33.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « bij de administratie » geschrapt;2° in § 2, tweede lid, worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 34.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « Vlaamse » geschrapt en worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het departement »;2° in het derde lid worden de woorden « de betrokken huurdersbond » vervangen door de woorden « de huurdersbond in kwestie en aan het agentschap ».

Art. 35.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het woord « Vlaamse » geschrapt.

Art. 36.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt : « Aan de erkende huurdersbonden wordt een jaarlijkse subsidie verleend die bestaat uit : ».

Art. 37.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 38.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006, wordt het woord « Vlaamse » geschrapt en worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 39.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° en 4° worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in punt 3° wordt het woord « Vlaamse » geschrapt.

Art. 40.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De administratie » worden telkens vervangen door de woorden « De toezichthouder »;2° tussen de woorden « aangewezen ambtenaren » en de woorden « hebben vrije toegang » worden de woorden « van het agentschap Inspectie RWO van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » ingevoegd.

Art. 41.Hoofdstuk V van hetzelfde besluit, bestaande uit artikel 21, wordt opgeheven.

Art. 42.In het tweede lid van de bijlage bij hetzelfde besluit worden de woorden « de coördinator, bedoeld in artikel 11, 1°, en voor » geschrapt. HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen

Art. 43.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen punt 1° en punt 2° worden drie nieuwe punten ingevoegd, die luiden als volgt : « 1°bis departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; 1°ter agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; 1°quater VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; »; 2° in punt 5° worden de woorden « de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een door haar erkende maatschappij » vervangen door de woorden « de VMSW of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij ».

Art. 44.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « ASLK-bank n.v. of een door haar erkende kredietmaatschappij, door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door een overeenkomstig artikel 11 bij dit besluit van de Vlaamse Regering erkende kredietinstelling » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 78 van de Vlaamse Wooncode erkende kredietmaatschappijen of -instellingen »; 2° in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse minister » en het woord « hem » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 45.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede ld, 1°, worden de woorden « of door de Vlaamse minister als ongezond en niet-verbeterbaar werd erkend op advies van de hiertoe door hem gemachtigde ambtenaar » vervangen door de woorden « of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode »;2° in § 1, tweede lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° ofwel overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode.»; 3° in § 2 worden de woorden « De Vlaamse minister kan » vervangen door de woorden « Met instemming van de kredietverlener kan de leidend ambtenaar van het agentschap ».

Art. 46.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « overheidstegemoetkoming - ingesteld krachtens artikel 84 van de Huisvestingscode -« vervangen door de woorden « tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest ».

Art. 47.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « op een daartoe door de ASLK-Bank n.v. geopende rekening, onderworpen aan de regeling die zij voor spaar-deposito's toepast » vervangen door de woorden « ten voordele van het Waarborgfonds Sociale Leningen, vermeld in artikel 78, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode »; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « Het bedrag dat overeenstemt met het gedeelte van de lening dat gedekt is door de waarborg wordt betaald ten laste van het Waarborgfonds Sociale Leningen als de kredietverlener een beroep doet op de gewestwaarborg nadat de zekerheidstellingen van een in gebreke blijvende lener zijn opgebruikt.»; 3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 48.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden « Controledienst voor de Verzekeringen » vervangen door de woorden « Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen » en worden de woorden « deze dienst » vervangen door de woorden « die commissie »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « het departement ». HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die toebehoren aan de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zelf

Art. 49.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die toebehoren aan de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zelf wordt vervangen door wat volgt : « Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de typehuurovereenkomst van de woningen die toebehoren aan de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 50.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.De typehuurovereenkomst, gevoegd als bijlage bij dit besluit, geldt voor de huurovereenkomsten die vanaf 1 mei 1995 worden gesloten met betrekking tot de woningen die toebehoren aan de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen of aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. »

Art. 51.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Huisvestingscode » wordt telkens vervangen door de woorden « Vlaamse Wooncode »;2° de woorden « goedgekeurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », de woorden « door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », de woorden « en van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » en de woorden « van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » worden telkens geschrapt; 3° in artikel 8, eerste lid, worden de woorden « bedraagt ... fr » vervangen door de woorden « bedraagt ... euro »; 4° in artikel 8, tweede lid, worden de woorden « op de spaardeposito's bij de ASLK » vervangen door de woorden « op een spaarrekening, zoals vastgesteld door de Nationale Bank van België »;5° in artikel 12, eerste lid, worden de woorden « Administratie van Financiën » vervangen door de woorden « Vlaamse Belastingdienst ». HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot bepaling van de vorm, de inhoud, de wijze van bijhouden, de modaliteiten van de actualisering en de controle van de registers van de kandidaat-huurders voor sociale woningen

Art. 52.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot bepaling van de vorm, de inhoud, de wijze van bijhouden, de modaliteiten van de actualisering en de controle van de registers van de kandidaat-huurders voor sociale woningen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de tweede zin geschrapt;2° in § 1, tweede lid, worden de woorden « de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « het agentschap Inspectie RWO »;3° in § 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Het register, vermeld in het eerste lid kan vervangen worden door een geautomatiseerd bestand, opgemaakt overeenkomstig voormeld model. In dat geval wordt er maandelijks een lijst van de nieuwe inschrijvingen afgedrukt en geviseerd door de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode. »; 4° in § 1 wordt het vierde lid opgeheven;5° in § 2 wordt de afkorting « VHM » vervangen door het woord « toezichthouder ».

Art. 53.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.De sociale huisvestingsmaatschappij en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen geven aan de toezichthouder en de gemachtigden van het agentschap Inspectie RWO de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de registers en de toewijzingen, en bezorgen hen op eenvoudig verzoek een afschrift van de registers. »

Art. 54.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.De registers worden geviseerd bij elke controle. »

Art. 55.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « in artikel 4, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel » vervangen door de woorden « overeenkomstig titel VII van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode ».

Art. 56.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « conform artikel 4, § 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994, » geschrapt. HOOFDSTUK XI. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren.

Art. 57.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 4 juli 2003 en 14 januari 2005, wordt punt 3° opgeheven. HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Art. 58.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 59.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « worden de provinciale afdelingen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « wordt het agentschap »;2° in § 3 worden de woorden « van de afdelingen bedoeld in § 1 die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, » vervangen door de woorden « die door de leidend ambtenaar van het agentschap ».

Art. 60.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « afdeling Financieel Management van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management » vervangen door de woorden « Vlaamse Belastingdienst »;2° in § 2 en § 4 worden de woorden « de ambtenaar die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën » vervangen door de woorden « de daartoe gemachtigde ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst ».

Art. 61.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « de in artikel 2, § 1 van dit besluit bedoelde afdeling van de provincie, waarin de gemeente gelegen is » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997, worden de woorden « de in § 1 bedoelde afdeling » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 62.In artikel 5, vijfde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 63.In artikel 5bis, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 64.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 65.Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 9.De administratieve eenheden, vermeld in artikel 2, § 2, sturen maandelijks een afschrift van de aangevulde of aangepaste formulieren, vermeld in artikel 8, § 1, of van het geautomatiseerde bestand, vermeld in artikel 8, § 2, naar het agentschap. »

Art. 66.In artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005, worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 67.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in § 1, eerste en tweede lid, en in § 2 worden de woorden « afdeling Financieel Management » telkens vervangen door de woorden « Vlaamse Belastingdienst »;3° in § 2, derde lid, worden de woorden « de voornoemde afdeling » vervangen door de woorden « die dienst ».

Art. 68.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de woorden « afdeling Financieel Management » telkens vervangen door de woorden « Vlaamse Belastingdienst ».

Art. 69.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « het centraal ontvangkantoor » vervangen door de woorden « de Vlaamse Belastingdienst » en worden de woorden « de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 70.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De gemotiveerde verzoekschriften, vermeld in artikel 39, § 2, van het decreet, worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse Belastingdienst kan zich bij de behandeling van de verzoekschriften laten bijstaan door het agentschap. »; 2° in § 2, tweede lid, worden de woorden « De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën, of de door hem gedelegeerde ambtenaar » vervangen door de woorden « De ambtenaar die belast is met de behandeling van het verzoekschrift ».

Art. 71.In artikel 15, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de woorden « de afdeling bedoeld in artikel 2, § 1 van dit besluit » vervangen door de woorden « het agentschap » en worden de woorden « afdeling Financieel Management » vervangen door de woorden « Vlaamse Belastingdienst ».

Art. 72.In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 en 13 december 2002, worden de woorden « de in artikel 2, § 1 bedoelde afdeling van de provincie waarin de gemeente gelegen is » vervangen door de woorden « het agentschap ». HOOFDSTUK XIII. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Art. 73.In artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden worden de woorden « De afdeling Woonbeleid van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « Het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken

Art. 74.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;»; 2° in punt 3° worden de woorden « door de VHM » geschrapt;3° punt 4° wordt opgeheven;4° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; »; 5° in punt 8° wordt punt c) opgeheven;6° in punt 10° worden de woorden « van de VHM » geschrapt.

Art. 75.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « opgericht bij artikel 26 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, en » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 59 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, ».

Art. 76.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « van de Vlaamse regering » geschrapt.

Art. 77.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Voor de oppervlakteberekening van de ADL-woningen wordt vertrokken van de basisminimum- en basismaximumnormen die gelden voor sociale huur- of koopwoningen als vermeld in de Vlaamse Wooncode, die aangepast zijn aan de behoeften van personen met een handicap. »

Art. 78.In artikel 18, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : « Die afwijking kan worden toegestaan overeenkomstig de procedure, vastgesteld in het sociaal huurbesluit. »

Art. 79.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 20.De minister bepaalt jaarlijks het aantal nieuwe projecten ter realisatie van ADL-clusters dat in aanmerking komt om te worden goedgekeurd met het oog op de aanbestedingsprocedure.

De aanvraag van de subsidie voor een ADL-cluster wordt ingediend bij het agentschap, vergezeld van : 1° het principieel akkoord met een erkende dienst voor zelfstandig wonen over de bouw van een nieuwe ADL-cluster of de aanpassing of aanvulling van een bestaande ADL-cluster;2° het advies van de VMSW over de integratie in een bestaande of nieuwe sociale woonwijk. De leidend ambtenaar van het agentschap beslist in chronologische volgorde van de ingediende aanvragen over de goedkeuring of de niet-goedkeuring van het project ter realisatie van de ADL-cluster met het oog op de aanbestedingsprocedure. Die beslissing wordt meegedeeld aan de aanvrager en aan de VMSW. »

Art. 80.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden « van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « voor sociale huur- of koopwoningen »;2° in § 3, 1° en 2°, worden de woorden « van de VHM » telkens vervangen door de woorden « voor sociale huur- of koopwoningen »;3° in § 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, worden de woorden « De minister of de daartoe door hem gemachtigde ambtenaar betaalt een voorschot op de subsidie uit » vervangen door de woorden « Het agentschap betaalt een voorschot op de subsidie uit »;4° in § 6 wordt punt 2° opgeheven.

Art. 81.Artikel 22, § 1, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 82.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het agentschap ». HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen

Art. 83.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen worden een punt 6° en een punt 7° toegevoegd, die luiden als volgt : « 6° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;7° gewestelijk ambtenaar : de ambtenaar die aangewezen wordt overeenkomstig artikel 2, § 3, van het besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting.»

Art. 84.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 85.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000, worden de woorden « vermeld in artikel 2, § 3 en artikel 4, § 1, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van » vervangen door de woorden « vastgesteld overeenkomstig »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 86.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° 36 maanden als een stedenbouwkundige vergunning nodig is overeenkomstig artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;»; 2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « een dergelijke bouwvergunning niet » vervangen door de woorden « geen stedenbouwkundige vergunning »;3° in het derde lid worden de woorden « de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « het agentschap »;4° in het vijfde lid worden de woorden « bij de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « van het agentschap ».

Art. 87.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° 36 maanden als een stedenbouwkundige vergunning nodig is overeenkomstig artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;»; 2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « dergelijke bouwvergunning niet » vervangen door de woorden « geen stedenbouwkundige vergunning »;3° in het tweede lid worden de woorden « de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 88.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « De maximumhoofdhuurprijs, bedoeld » vervangen door de woorden « Het maximumbedrag van de huurprijs, vermeld ».

Art. 89.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 90.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden aan de eerste zin de woorden « bij het agentschap » toegevoegd.

Art. 91.In artikel 22, § 1, van hetzelfde besluit wordt het bedrag « 2.500 frank » vervangen door het bedrag « 62,5 euro ».

Art. 92.In artikel 29 van hetzelfde besluit wordt het woord « Huisvestingsmaatschappij » telkens vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 93.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 30.De minister kan een algemene regeling vaststellen voor het bepalen van de volgorde, vermeld in artikel 29. » HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 94.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode wordt het woord « Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 95.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt er tussen punt 1° en punt 2° een nieuw punt 1°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1°bis departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° in het eerste lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;»; 3° in het eerste lid, 4°, 6°, 12° en 13°, wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW »;4° in het eerste lid, 5°, worden de woorden « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de afkorting « VMSW »;5° in het derde lid wordt de afkorting « VHM » vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 96.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de afkorting « VHM » wordt telkens vervangen door de afkorting « VMSW »;2° in het derde lid wordt het woord « bouwvergunning » vervangen door de woorden « stedenbouwkundige vergunning ».

Art. 97.In artikel 3 en 4 van hetzelfde besluit wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 98.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de afdeling Financieel Management van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Departement Financiën en Begroting »;2° in § 1, § 2, § 5 en § 6 wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 99.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ». HOOFDSTUK XVII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 100.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode wordt het woord « Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 101.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 5°, worden de woorden « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) » vervangen door de woorden « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen »;2° in het eerste lid, 8°, worden de woorden « , op voorstel van de VHM, » geschrapt;3° punt 10° wordt vervangen door wat volgt : « 10° toezichthouder : de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode;»; 4° in het tweede en het vierde lid worden de woorden « , op voorstel van de VHM, » telkens geschrapt.

Art. 102.In artikel 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 103.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 5, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° als uit een onderzoek van de VMSW blijkt dat die andere woning onaangepast is of als die andere woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode;»; 2° in § 5, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° als die andere woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode;»; 3° in § 5, vierde en zevende lid, wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW »;4° in § 7 wordt het woord « opdrachthouder » vervangen door het woord « toezichthouder ».

Art. 104.In artikel 5, 6, 7 en 8 van hetzelfde besluit wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 105.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid opgeheven. HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 106.In artikel 2, § 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode worden de woorden « na gunstig advies van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als het een sociale huisvestingsmaatschappij betreft of na goedkeuring door de minister wanneer het een andere initiatiefnemer betreft » vervangen door de woorden « mits mededeling ervan aan het agentschap Inspectie RWO van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK XIX. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners

Art. 107.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners worden de woorden « Huisvestingsmaatschappij en de door haar » vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen en de ».

Art. 108.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « Huisvestingsmaatschappij of aan de door haar » vervangen door de woorden « Maatschappij voor Sociaal Wonen of aan de ». HOOFDSTUK XX. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Art. 109.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode worden de woorden « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 110.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° toezichthouder : de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode;»; 2° in punt 6° wordt de afkorting « VHM » vervangen door de woorden « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »;3° in punt 23° worden de woorden « door de VHM goedgekeurde » telkens geschrapt;4° in punt 24° worden de woorden « op voorstel van de VHM » geschrapt;5° in punt 25° worden de woorden « door de VHM » geschrapt.

Art. 111.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : « De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot bepaling van de vorm, de inhoud, de wijze van bijhouden, de modaliteiten van de actualisering en de controle van de registers van de kandidaat-huurders voor sociale woningen zijn daarop van toepassing.»; 2° in § 1, tweede en vijfde lid, wordt het woord « opdrachthouder » telkens vervangen door het woord « toezichthouder »;3° in § 2, tweede lid, worden de woorden « , na advies van de VHM, » geschrapt.

Art. 112.In artikel 4, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « wordt uitgewerkt door de VHM » vervangen door de woorden « de minister kan vaststellen ».

Art. 113.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « opdrachthouder » vervangen door het woord « toezichthouder » en worden de woorden « beroepstermijn, bepaald in artikel 44, § 4 » vervangen door de woorden « termijnen voor opschorting of eventueel vernietiging, vermeld in artikel 47, § 1 ».

Art. 114.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden « van de VHM en van de opdrachthouder » vervangen door de woorden « en van de toezichthouder »;2° aan § 5, eerste lid, worden de volgende woorden toegevoegd : « dat in werking treedt na de goedkeuring ervan door het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of, bij gebreke aan een reactie binnen een termijn van drie maanden vanaf de voorlegging, na het verstrijken van die termijn.»; 3° in § 5 wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Met behoud van de toepassing van § 8 blijven de interne toewijzingsreglementen die goedgekeurd zijn voor 1 juli 2006 hun gelding behouden.»; 4° in § 6, tweede lid, worden de woorden « de afdeling Woonbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het departement, vermeld in § 5, eerste lid, » en worden de woorden « De afdeling woonbeleid » vervangen door de woorden « Het departement »;5° in § 8 worden de woorden « De afdeling Woonbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « Het departement, vermeld in § 5, eerste lid, » en worden de woorden « de afdeling woonbeleid » vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 115.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Met gunstig advies van de toezichthouder kunnen het beleidsorgaan van de verhuurder of zijn aangestelde in individuele gevallen gemotiveerd afwijken van de voorwaarden, gesteld in artikel 4, met uitzondering van § 1, 2°, en in artikel 6.

De afwijking moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. In voorkomend geval kan hierbij aan de kandidaat-huurder een aanvullende voorwaarde opgelegd worden.

Als de toezichthouder geen gunstig advies verleent, dan geldt de procedure van artikel 47, § 1, van de Vlaamse Wooncode. »; 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « na positief advies van de opdrachthouder » vervangen door de woorden « overeenkomstig de procedure, vermeld in § 1 »;3° in § 2 wordt het tweede lid opgeheven;4° in § 3 worden de woorden « vragen aan de VHM » vervangen door het woord « toestaan »;5° in § 4 wordt het woord « vragen » vervangen door het woord « toestaan »;6° § 6 wordt opgeheven.

Art. 116.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.§ 1. Een kandidaat-huurder die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een aangetekende brief beroep instellen bij de toezichthouder.

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen dertig dagen aan het beslissingsorgaan van de verhuurder. Het beslissingsorgaan betekent zijn gemotiveerde beslissing over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een aangetekende brief aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, dan wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-huurder voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over de voorrang, vermeld in artikel 6, § 1, 2°. § 2. Een kandidaat-huurder aan wie door het beslissingsorgaan van de verhuurder geen afwijking als vermeld in artikel 7 wordt toegestaan, terwijl hij meent daarvoor in aanmerking te komen, kan zelf de afwijking vragen aan de toezichthouder met een aangetekende en gemotiveerde brief. De procedure, vermeld in § 1, tweede, derde en vierde lid, is van toepassing op die vraag. »

Art. 117.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de VHM en goedgekeurd door » geschrapt;2° in § 2, derde lid, wordt het woord « opdrachthouder » vervangen door het woord « toezichthouder ».

Art. 118.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Elke beslissing over de vaststelling en de wijziging van de basishuurprijs wordt gemeld aan het departement, vermeld in artikel 6, § 5, eerste lid. »

Art. 119.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord « opdrachthouder » vervangen door het woord « toezichthouder ».

Art. 120.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt afdeling 3, dat bestaat uit artikel 21, opgeheven.

Art. 121.In artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « het ministerie van Financiën » vervangen door de woorden « de Federale Overheidsdienst Financiën ».

Art. 122.In artikel 24, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « aanvragen bij de VHM » vervangen door het woord « toestaan ».

Art. 123.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « of door de VHM » vervangen door de woorden « , door de toezichthouder of door het agentschap Inspectie RWO » en worden de woorden « van de VHM » vervangen door de woorden « door Inspectie RWO »;2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « Als uit het onderzoek, vermeld in het eerste lid, blijkt dat de verhuurder in gebreke gebleven is voor de toepassing van dat besluit, dan kunnen hem, zolang de overtreding voortduurt en op voorwaarde dat de overtreding hem met een aangetekende brief betekend is, nieuwe leningen of subsidies voor het bouwen van huurwoningen geweigerd worden.»

Art. 124.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de woorden « VHM en de door de VHM » vervangen door de woorden « VMSW en de ».

Art. 125.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden § 2 en § 3 opgeheven. HOOFDSTUK XXI. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Art. 126.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ».

Art. 127.In artikel 2, tweede lid, en artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap ». HOOFDSTUK XXII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

Art. 128.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers worden een punt 17° en een punt 18° toegevoegd, die luiden als volgt : « 17° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; 18° gewestelijk ambtenaar : de ambtenaar die aangewezen wordt overeenkomstig artikel 2, § 3, van het besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting.»

Art. 129.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 130.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° 36 maanden als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is overeenkomstig artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;»; 2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « een dergelijke bouwvergunning niet » vervangen door de woorden « geen stedenbouwkundige vergunning »;3° in het derde lid worden de woorden « de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « het agentschap »;4° in het vijfde lid worden de woorden « bij de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen » vervangen door de woorden « van het agentschap ». HOOFDSTUK XXIII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Art. 131.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt : « 8° toezichthouder : de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode;»; 3° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 10° agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 132.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 133.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het departement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het departement » en wordt het woord « haar » vervangen door het woord « zijn »;3° aan het tweede lid worden de volgende woorden toegevoegd : « , aan het agentschap en aan de toezichthouder ».

Art. 134.In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 135.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 10.Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten worden er onder de voorwaarden, gesteld in dit besluit, een basissubsidie-enveloppe en een aanvullende subsidie-enveloppe toegekend aan de erkende sociale verhuurkantoren. »

Art. 136.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 7° worden de woorden « VHM of een door haar » vervangen door de woorden « VMSW of een »;2° in punt 8° worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 137.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste en het tweede lid worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het agentschap »;2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « De minister of zijn gemachtigde beslist over de subsidieaanvraag binnen een termijn van drie maanden na de ontvangstmelding door het agentschap van een volledig aanvraagdossier en houdt daarbij rekening met een regionale spreiding van de in aanmerking komende sociale verhuurkantoren.»

Art. 138.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Het subsidiebesluit inzake de basissubsidie-enveloppe wordt door het agentschap betekend aan het sociaal verhuurkantoor in kwestie, met een afschrift aan het departement.

De periode waarin het sociaal verhuurkantoor in aanmerking komt voor de basissubsidie-enveloppe gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van het subsidiebesluit en loopt tot 31 december van het vijfde kalenderjaar dat volgt op de betekening. »; 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap ».

Art. 139.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : « Het subsidiebesluit inzake de aanvullende subsidie-enveloppe wordt door het agentschap betekend aan het sociaal verhuurkantoor in kwestie, met een afschrift aan het departement.»; 2° in het tweede lid worden de woorden « en treedt in werking op de datum van de ondertekening door de minister » geschrapt.

Art. 140.In artikel 15, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « De minister kan » vervangen door de woorden « De minister of zijn gemachtigde kunnen ».

Art. 141.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « door de administratie » geschrapt en worden de woorden « de minister » vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar van het agentschap, na het binnen een maand te geven advies van het departement, ».

Art. 142.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het agentschap »;2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « Het agentschap »;3° in § 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Uiterlijk op 31 mei wordt op basis van het jaarverslag, vermeld in § 1, tweede lid, 3°, de eindafrekening opgemaakt met het oog op de uitbetaling van het saldo van de subsidie.»

Art. 143.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « op advies van de administratie » geschrapt en worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het departement »;2° in § 2 worden de woorden « de minister, op gemotiveerd advies van de administratie » geschrapt en wordt het woord « stopzetten » vervangen door de woorden « stopgezet worden ». HOOFDSTUK XXIV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Art. 144.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 7° Inspectie RWO : het agentschap Inspectie RWO van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 145.In artikel 4, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « Inspectie RWO ».

Art. 146.In artikel 5 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 147.In artikel 10 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « Inspectie RWO ».

Art. 148.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden « zal de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « zal de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht overeenkomstig artikel 30 van de Vlaamse Wooncode ». HOOFDSTUK XXV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting

Art. 149.Het opschrift van het besluit van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting wordt vervangen door wat volgt : « Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen inzake PPS-projecten sociale huisvesting in toepassing van artikel 33 van de Vlaamse Wooncode ».

Art. 150.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt opgeheven;2° in punt 3° worden de woorden « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »;3° in punt 5° worden de woorden « het Garantiefonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen »;4° in punt 8° worden de woorden « het Garantiefonds » vervangen door de woorden « de VMSW ».

Art. 151.In hetzelfde besluit worden hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 2, en hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 3 en 4, opgeheven.

Art. 152.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 153.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 6.Binnen de perken van de middelen die beschikbaar zijn voor sociale woonprojecten kan de VMSW projecten voor de bouw en de uitbating van PPS-woningen aanwijzen, die in aanmerking komen voor tegemoetkomingen als vermeld in hoofdstuk V. De VMSW houdt daarbij rekening met wat ter zake bepaald is in de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 35 van de Vlaamse Wooncode.

Die tegemoetkomingen kunnen pas door de VMSW toegekend worden nadat een PPS-overeenkomst, opgemaakt volgens het model dat bij dit besluit gevoegd is, ondertekend is. Het model van PPS-overeenkomst kan bij ministerieel besluit worden aangepast.

De verrichtingen die betrekking hebben op PPS-projecten sociale huisvesting worden afzonderlijk ingeschreven in de boekhouding van de VMSW en van de sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren die partij zijn bij een ondertekende PPS-overeenkomst. »

Art. 154.In artikel 7, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VMSW ».

Art. 155.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, dat bestaat uit artikel 11 tot en met 16, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift wordt vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk V.- Financiële tegemoetkomingen »; 2° de indeling in afdelingen, met inbegrip van de opschriften ervan, wordt opgeheven;3° in artikel 11, eerste en vijfde lid, artikel 12, artikel 14, § 5, artikel 15, derde lid, en artikel 16, eerste en derde lid, worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VMSW »;4° in artikel 12 worden de woorden « deze afdeling » vervangen door de woorden « dit hoofdstuk ».

Art. 156.Hoofdstuk VII van hetzelfde besluit, dat bestaat uit artikel 18, wordt opgeheven. HOOFDSTUK XXVI. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Art. 157.Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst wordt ingetrokken. HOOFDSTUK XXVII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Art. 158.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij worden de woorden « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » vervangen door de woorden « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ».

Art. 159.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De erkende huisvestingsmaatschappijen, hierna SHM's te noemen, storten maandelijks de saldi van de vorige kalendermaand van hun rekeningen die niet worden beheerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen, op hun rekening-courant bij de VMSW, na aftrek van de uitgaven die nodig zijn voor hun dagelijkse werking en die betaald moeten worden in de kalendermaand waarin de saldi gestort worden. »; 2° in § 2 wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ».

Art. 160.In artikel 2, tweede lid, artikel 3, derde lid, artikel 4 en 5 van hetzelfde besluit wordt de afkorting « VHM » telkens vervangen door de afkorting « VMSW ». HOOFDSTUK XXVIII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 161.In artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 2, eerste lid, 2°, worden de volgende woorden toegevoegd : « of als die andere woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode »;2° in § 2, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° als die andere woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode;». HOOFDSTUK XXIX. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten

Art. 162.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° in punt 2° worden de woorden « en een overleg- en ondersteuningscentrum » geschrapt;3° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° toezichthouder : de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode.»

Art. 163.In artikel 4, eerste lid, 4° en 6°, artikel 4, tweede lid, artikel 6, § 2, eerste lid, artikel 7, § 1, tweede lid, en artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 164.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie » vervangen door de woorden « het departement of de toezichthouder ».

Art. 165.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « , vermeld in artikel 29ter van de Vlaamse Wooncode, » geschrapt.

Art. 166.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « artikel 29ter » vervangen door de woorden « artikel 29bis »;2° in het eerste en het tweede lid worden de woorden « van de administratie » telkens vervangen door de woorden « van het departement en van het agentschap Inspectie RWO ». HOOFDSTUK XXX. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 167.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1985 tot bepaling van de modaliteiten van behandeling van het verhaal ingediend door de kandidaat-huurders van een woning toebehorend aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan een door haar erkende vennootschap;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende uitvoering van de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode inzake leningen aan mijnwerkers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 1990, 11 januari 1995 en 13 juni 2003, behoudens voor de toepassing op de lopende leningen en met behoud van de toepassing van artikel 168;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 februari 1993, 7 september 1994, 29 september 1994, 12 juni 1995, 10 december 1996, 11 mei 1999, 19 november 1999 en 9 januari 2004, behoudens voor de toepassing op de nog niet afgesloten dossiers en met behoud van de toepassing van artikel 169;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende de aanwending van de extrakredieten goedgekeurd in het kader van de Vlaamse tewerkstellingsconferentie voor de ondersteuning van de renovatie van het huurwoningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen, erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 houdende regeling tot de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van haar investeringsprogramma, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 november 1994, 2 april 1996, 15 juli 1997 en 11 mei 1999, met behoud van de toepassing van artikel 170;6° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen, ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000 en 17 oktober 2003, met behoud van de toepassing van artikel 171;7° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende vaststelling van de procedure inzake de programmering en de subsidiëring van operaties en werken die voor sociale huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juli 2000, 20 oktober 2000 en 17 oktober 2003, met behoud van de toepassing van artikel 171;8° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999, 19 november 1999 en 25 juli 2000, met behoud van de toepassing van artikel 171;9° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 april 1998, 11 mei 1999, 19 november 1999, 25 juli 2000, 29 maart 2002, 9 januari 2004 en 6 februari 2004, met behoud van de toepassing van artikel 171;10° het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de sociale huisvestingsmaatschappijen, met behoud van de toepassing van artikel 172;11° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse Rand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 oktober 1998 en 23 april 2004, behoudens voor de aanvragen die bij de instellingen zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze bepaling en met dien verstande dat de bevoegdheden van de afdeling Financieel Management en van de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid respectievelijk worden toevertrouwd aan het Departement Financiën en Begroting en aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;12° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector, met behoud van de toepassing van artikel 171;13° het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen, met behoud van de toepassing van artikel 173;14° het ministerieel besluit van 19 januari 1999 houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2;15° het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector, met behoud van de toepassing van artikel 171;16° het ministerieel besluit van 13 december 2000 betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject, met behoud van de toepassing van artikel 171;17° het ministerieel besluit van 8 maart 2001 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning;18° het ministerieel besluit van 5 augustus 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake huisvesting aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 2004;19° het ministerieel besluit van 25 maart 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 augustus 2004 en 19 oktober 2005, met behoud van de toepassing van artikel 174.

Art. 168.De regeling vermeld in artikel 167, 2°, blijft gelden voor de lopende leningen, met dien verstande dat de bevoegdheden van de Administratie voor Huisvesting uitgeoefend worden door het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.

Art. 169.De regeling, vermeld in artikel 167, 3°, blijft gelden voor de nog niet afgesloten dossiers, met dien verstande dat wordt verstaan onder : 1° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij : de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar rechtsopvolger;2° een door de VHM erkende vennootschap : een sociale huisvestingsmaatschappij die erkend is overeenkomstig artikel 40 of 106 van de Vlaamse Wooncode;3° de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid : het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie RWO, naargelang de in voormelde regeling vermelde bevoegdheden betrekking hebben op de dossierbehandeling of op de controle.

Art. 170.Tot de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij artikel 41 van het decreet van 24 maart 2006, blijft de regeling, vermeld in artikel 167, 5°, gelden, met dien verstande dat de « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » moet worden gelezen als de « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » en dat de verwijzing naar artikel 28 van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 moet worden gelezen als een verwijzing naar artikel 22, § 2, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 24 van het decreet van 24 maart 2006.

Art. 171.De regelingen, vermeld in artikel 167, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 15° en 16°, blijven gelden voor de subsidiedossiers waarvoor kredieten vastgelegd zijn voor de datum waarop het eerste uitvoeringsprogramma, opgesteld door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, goedgekeurd of bekrachtigd is overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 33, § 3, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij artikel 36 van het decreet van 24 maart 2006, met dien verstande dat : 1° de bevoegdheden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij toevertrouwd worden aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor zover ze betrekking hebben op haar rol als initiatiefnemer of op haar hoedanigheid van adviesverstrekker over technische, juridisch-administratieve en financiële aspecten;2° de bevoegdheden van de provinciale afdeling van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen toevertrouwd worden aan het agentschap Wonen-Vlaanderen en, voor de controle, aan het agentschap Inspectie RWO;3° de bevoegdheden van de afdeling Woonbeleid van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen toevertrouwd worden aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;4° de bevoegdheden van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur toevertrouwd worden aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor zover ze betrekking hebben op technische, juridisch-administratieve en financiële aspecten, met uitzondering van die welke vermeld worden in punt 5°, op procedures inzake overheidsopdrachten, op de uitvoering van infrastructuurwerken als lasthebber van het Vlaamse Gewest of op de machtiging aan initiatiefnemers om zelf als bouwheer op te treden;5° de bevoegdheden van de afdeling, vermeld in punt 4°, toevertrouwd worden aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed voor zover ze betrekking hebben op de vastlegging van de kredieten, de betekening van de subsidiebelofte en de uitbetaling van de subsidies;6° de toepassing van artikel 13, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 167, 8°, wordt uitgesloten voor het aandeel van de werken dat betrekking heeft op een woonproject met sociaal karakter als vermeld in hoofdstuk VI;7° de bevoegdheid van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid inzake de verkoopprijs van sociale koopwoningen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 167, 12°, toevertrouwd wordt aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;8° de machtiging, verleend overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit, vermeld in artikel 167, 16°, geldt voor de personeelsleden die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aanwijst, wat de bevoegdheden betreft die aan haar toevertrouwd worden, en voor de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of de ambtenaar die hij aanwijst, wat de bevoegdheden betreft die aan het departement toevertrouwd worden.

Art. 172.Tot de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan artikel 40 van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij artikel 44 van het decreet van 24 maart 2006, blijft de regeling, vermeld in artikel 166, 10°, met uitzondering van artikel 4 van die regeling, gelden, met dien verstande dat de « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » moet worden gelezen als : 1° de « Vlaamse Regering » in artikel 1 en 2, 6°, van die regeling;2° de « toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode » in artikel 2, 5°, van die regeling;3° de « Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting » in artikel 3, 5 en 6 van die regeling.

Art. 173.Tot de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling, vermeld in artikel 47, § 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 44 van het decreet van 24 maart 2006, blijft de regeling, vermeld in artikel 167, 13°, met uitzondering van artikel 7, 8 en 9 van die regeling, gelden met dien verstande dat de bevoegdheden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij worden toevertrouwd aan het agentschap Inspectie RWO van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, hierna Inspectie RWO te noemen, of aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen, opgericht overeenkomstig artikel 30 van de Vlaamse Wooncode, zoals hierna is bepaald : 1° de procedure van machtiging of goedkeuring wordt vervangen door een overleg met de VMSW met melding aan Inspectie RWO, waarbij de VMSW Inspectie RWO informeert over het resultaat van het overleg;2° de meldingen, vermeld in artikel 5, 1°, 2°, 3° en 7°, van voormelde regeling gebeuren aan de VMSW en de overige meldingen aan Inspectie RWO;3° de VMSW houdt alle gegevens over de sociale huisvestingsmaatschappijen ter beschikking van Inspectie RWO en van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;4° in geen geval kan er afbreuk worden gedaan aan de toezichtsbepalingen van artikel 29bis en 47 van de Vlaamse Wooncode.

Art. 174.Zolang de gewestelijke ambtenaren, vermeld in artikel 1, 7°, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Wonen-Vlaanderen en zolang de wooninspecteurs, vermeld in artikel 20, § 2, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Inspectie RWO, behouden de ambtenaren, aangewezen bij het ministerieel besluit, vermeld in artikel 167, 19°, hun bevoegdheid.

Art. 175.Tot de datum waarop de leidend ambtenaar van het agentschap Inspectie RWO toezichthouders voor de sociale huisvesting heeft aangesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan artikel 29bis, § 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 30 van het decreet van 24 maart 2006, worden de bevoegdheden van de toezichthouders, omschreven in de bij dit besluit gewijzigde regelingen, uitgeoefend door : 1° de commissarissen, vermeld in artikel 109 van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij artikel 70 van het decreet van 24 maart 2006, voor de sociale huisvestingsmaatschappijen;2° de leidend ambtenaar van het agentschap Inspectie RWO of de ambtenaren van niveau A van zijn agentschap, die hij daartoe machtigt, voor de erkende huurdiensten, vermeld in artikel 56 en 57 van de Vlaamse Wooncode, en voor de sociale huisvestingsmaatschappijen waarbij geen commissaris als vermeld in punt 1° is aangesteld.

Art. 176.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt gemachtigd de terminologie van de bijlagen bij de besluiten van de Vlaamse Regering, vermeld in hoofdstuk XVII en XXV, in overeenstemming te brengen met de nieuwe taakverdeling tussen de entiteiten van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht overeenkomstig artikel 30 van de Vlaamse Wooncode.

Zolang artikel 4 van het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid niet in werking getreden is moet, voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid van Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter, worden verstaan onder : 1° een sociale bouwmaatschappij die erkend is door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij : een erkende sociale huisvestingsmaatschappij als vermeld in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;2° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;3° het bevoegde bestuur van het ministerie van Financiën : de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën;4° het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen;5° de afdeling Financieel Management van het Departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : het Departement Financiën en Begroting. HOOFDSTUK XXXI. - Slotbepalingen

Art. 177.De volgende regelingen treden in werking : 1° alle nog niet in werking getreden bepalingen van het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, met uitzondering van de hierna volgende bepalingen van dat decreet : a) artikel 4;b) artikel 16, wat de opheffing betreft van artikel 29 van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997;c) artikel 33, wat de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen betreft van artikel 30, § 1, tweede lid, over de rechtsopvolging van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid van Vlaams-Brabant en van het Garantiefonds voor Huisvesting;d) artikel 36, wat de in de Vlaamse Wooncode in te voegen bepalingen betreft van artikel 33, § 1, tweede lid, 6° en 7°, en § 2;e) artikel 42;f) artikel 46;g) artikel 58.2° artikel 21 en artikel 29bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij het decreet, vermeld in punt 1°;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, voor het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, wat het beleidsveld woonbeleid betreft;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, voor het agentschap Wonen-Vlaanderen;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO, voor het beleidsveld woonbeleid;6° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.

Art. 178.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006, met uitzondering van : 1° artikel 1 dat in werking treedt op de datum waarop artikel 46 van het decreet van 24 maart 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid in werking treedt;2° artikel 23 tot en met 29, die in werking treden op de datum waarop artikel 4 van hetzelfde decreet in werking treedt;3° artikel 149 tot en met 156, die in werking treden op de datum waarop artikel 58 van hetzelfde decreet in werking treedt.

Art. 179.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN

^