Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006003369 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 De Belgische Staat is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Mechelen - eerste afdeling Een gebouw op 8 a 48 ca Gewestplan : Mechelen, woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Bodematt(...) type wet prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 28 juli 2006, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aangeduide pers 208702 Finalia NV Ravensteinstraat 60, bus 29 1000 Brussel Ondernemingsnr./N° d'entreprise(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006003370 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Bergen Een perceel grond gelegen Grand Route, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd deel Bergen, 1 st(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006002097 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met krasbiljetten type koninklijk besluit prom. 01/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toewijzing van de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan een vakrichting type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 wordt op 1 augustus 2006 een einde gesteld aan de aanstelling van de heer André Finet voor de uitoefening van de functie van functioneel directeur van de stafdienst begroting en beheersc type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement vastgesteld bij toepassing van artikel 10, § 1, eerste lid, en § 4, van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022786 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 27/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 10/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022802 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006202757 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien

arrest

type arrest prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006012402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006202752 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 97/2006 van 14 juni 2006 Rolnummer 3768 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 28, § 1, en 30, § 1, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van tewerkstellin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006202750 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 88/2006 van 24 mei 2006 Rolnummer 3792 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 11.IV en 12 van de wet van 25 oktober 1919 « betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand ge Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006202754 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 98/2006 van 14 juni 2006 Rolnummers 3771, 3773, 3777 en 3832 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 442bis van het Strafwetboek en artikel 114, § 8, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de herv Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006202775 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 89/2006 van 24 mei 2006 Rolnummer 3834 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6 en 21, §§ 1 en 2, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Lavr(...)

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op het vergoeden van de helper van het raadslid met een handicap type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006012403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 juli 2006, dat ui wordt de heer Marc DUFRAING, te Balen, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gew(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijke Advies-comité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006202756 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 23 januari 2006 wordt het ministerieel beslui De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende (...) type vergunning prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2006, is de vergunning tot het expl De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 7 februari 2006, wordt de vergunning tot h De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - beheer van alarmcentrales, alle activitei(...) type vergunning prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 24 juli 2006, wordt de vergunning tot het organiseren va De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerend(...)

erratum

type erratum prom. 31/08/2005 pub. 22/08/2006 numac 2006012400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. - Errata

document

type document prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006040605 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2006 numac 2006021107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opdrachthouders van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren van de federale overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging of de federale openbare instellingen worden ervan 1) Functiecontext De DAV (Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging) werd in 1998 opgericht(...)
^