Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N221 tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200 op het grondgebied van de stad Tienen

bron
vlaamse overheid
numac
2022033320
pub.
24/11/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N221 tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200 op het grondgebied van de stad Tienen


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur, artikel 295; - het ministerieel besluit van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035964 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten sluiten houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten gewijzigde met het ministerieel besluit van 28 mei 2021; - Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en tot wijziging van artikel 13/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten tot wijziging van artikel 3 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en tot wijziging van artikel 13/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering - het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De gemeenteraad van de stad Tienen heeft op 28 april 2022 een beslissing genomen ter goedkeuring van de overdracht, met planreferentie 1M3D8F G 011370 00 . - De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 19 juli 2022.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op volgende motieven: - De weggedeelten in kwestie zijn alleen nog van plaatselijk nut en hoeven dus niet langer als gewestweg behouden te blijven. - De weggedeelten in kwestie zullen in goede staat gebracht worden door de stad Tienen, waarbij door het Vlaams Gewest een financiële tussenkomst wordt verleend volgens de modaliteiten van de overeenkomst die zal worden afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de stad Tienen;

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De N221 tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200 zoals aangegeven op het plan 1M3D8F G 011370 00, inclusief alle wegaanhorigheden, die op het grondgebied van de stad Tienen liggen, worden ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De stad Tienen ontvangt voor deze overdracht een investeringssubsidie voor het in goede staat brengen van de weg, volgens de modaliteiten van de overeenkomst die wordt afgesloten met het Vlaams Gewest.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering J. JAMBON De Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken L. PEETERS

^