Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juli 2002
gepubliceerd op 01 augustus 2002

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035964
pub.
01/08/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/04/2002035964/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


4 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 274;

Gelet op artikel 8 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 4, 1°, en 15, § 1, 7°;

Gelet op het decreet d.d. 21.12.2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 inzonderheid artikel 95, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid artikel 55, artikel 56, artikel 57 en artikel 58;

Gelet op de wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met de subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn;

Gelet op de dienstorder die de procedure regelt inzake de overdracht, de overname en de ruiling van wegen, inzonderheid de overdracht volgens het type I model C, Besluit :

Artikel 1.Een investeringssubsidie wordt aan de lokale overheid toegekend voor de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg.

Art. 2.Deze investeringssubsidie wordt aangerekend op de kredieten van het Vlaamse Gewest.

Art. 3.De subsidie wordt berekend op basis van de werken die nodig zijn om de gewestweg of een gedeelte ervan in goede staat te brengen.

Art. 4.Met goede staat wordt bedoeld : technische werkzaamheden en ingrepen die nodig zijn om het betrokken wegvak in normale goede staat te brengen. Deze werken dienen beperkt te blijven tot de bestaande verhardingen voor zover deze effectief door de administratie Wegen en Verkeer worden beheerd. Deze werken mogen in geen geval aanleiding geven tot het herschikken of verbreden van het bestaande dwarsprofiel.

Art. 5.De directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer wordt belast met het opstellen en goedkeuren van een overeenkomst met de gemeente, inzonderheid wat betreft de betalingsmodaliteiten.

Brussel, 4 juli 2002.

S. STEVAERT

^