Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002014180 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035964 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het provisioneel krediet en van het reservefonds van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET » type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het provisioneel krediet en van het reservefonds van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, DWTI » type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het provisioneel krediet en van het reservefonds van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC »

decreet

type decreet prom. 04/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002027635 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de aangelegenheden overgedragen aan het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet en houdende wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van de decreten betreffende het toerisme type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002027643 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 4 van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest, en houdende wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van de economische wetgeving en de wetgeving inzake jacht en bossen type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003031103 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002027639 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn op een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027645 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet geëxploiteerd door de « Société de Transport en Commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002027668 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2001 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002027682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de procedure voor de subsidiëring van de infrastructuren en uitrustingen van zieken- en rusthuizen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002027688 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027814 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027816 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vereiste lichamelijke geschiktheid van de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de bevoegdheden en ambtsprofielen van de titularissen van een bevorderings- en selectieambt bij toepassing van artikel 18 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 14 van het besluit van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptieinstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale verhuurkantoren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 3, 6° van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden-leraar voor het schooljaar 2002-2003 aan de onderwijsinrichtingen die een positieve discriminatie genieten bij toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bestemd om de personeelskosten te dekken, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan de inrichtende macht van de vrije school van het gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs « Le Verseau », bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanduiding van de van de Commissie voor boekhoudkundige normen openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

erratum

type erratum prom. 04/07/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002011368 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie. - Erratum type erratum prom. 04/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002016174 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest. - Errata type erratum prom. 04/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002027902 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning Errata type erratum prom. 04/07/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. - Errata type erratum prom. 04/07/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. - Erratum
^