Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002054024 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Van den ****, **** **** **** **** den ****, weduwnaar van **** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002002192 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009739 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2001, dat in werking treedt op 8 augustus 2002, is de heer Van Severen, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 is de heer Van Craen, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, voor een termijn van drie jaar met in Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2002 : - is de aanwijzing van de heer Van Wambeke, Ch.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009738 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 april 2002, is de heer Van Severen, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Hubrich, V., griffier bij het vredegerecht van het kanton Jette. Bij ministerieel besluit van 10 juli 2 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011229 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 werd de heer Jacques Van Gestel, geboren op 20 september 1953, attaché van financiën bij het Ministerie van Financiën, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002011251 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011302 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt aan de onderneming « Apra - Gemeenschappelijke Verzekeringskas Arbeidsongevallen » , gemeenschappel(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002. type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002022256 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van het « Institut scientifique de Service public » en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002022257 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011307 bron ministerie van economische zaken Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Niko Demeester, werke - wordt benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : de heer Edward Roosens, werkend lid,(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011308 bron ministerie van economische zaken Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer N - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Edward R(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011309 bron ministerie van economische zaken Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de heer - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Francis(...) type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002016175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 02/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de formulieren die inzake medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt dienen te worden. - Addendum type ministerieel besluit prom. 25/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035950 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035964 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten

decreet

type decreet prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen en de Slotakte, ondertekend in Nice op 26 februari 2001

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002012880 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002, dat in werking treedt op 5 juni 2002, wordt Mevr. Cindy DE WITTE, te Hamme, als vertegenwoordi Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Bij koninklijk besluit van 11(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035945 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het totaal aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035958 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035962 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage VII bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

document

type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009744 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van de heer Castille, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 augustus 2002. type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009742 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 25 april 2002, heeft de heer Parmentier, C., raadsheer in het hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 septembe type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009743 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt De aanwijzing van de heer Rotsaert, P., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 augus type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009745 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik De aanwijzing van de heer Evrard, P., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 augustus 2000.

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002095033 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 8 juli 2002, wordt de overdracht goedgekeurd van de verzekeringscontracten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011227 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2002 werden in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : met ingang van 1 maart 2002 : - de heer François Lempereur met ingang van 1 september 2001 : - de heer Alain Godfurnon, geboren op 16 mei 1972. Bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011228 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 werd met ingang van 1 mei 2002, de heer Robert Geurts, geboren op 3 juni 1950, door verhoging in graad benoemd tot de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002011252 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 10 juni 2002 werd de heer Eric Meurisse, geboren op 4 november 1957, door verhoging in graad benoemd tot de graad van informaticu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002021301 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt Mevr. Lampens, Patricia J.C., Hoofd van de Afdeling 4 "Ast Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Pauwels, Thierry A.P.L., werkleider bij d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002009747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Jette : 1 ; - opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 mei 2002; - adjunct-secretaris bij het parket van het arbeids(...) De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002012956 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 2002 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het tweede tr(...) type document prom. 17/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002018052 bron rekenhof Taalkader voor het personeel type document prom. 17/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002018051 bron rekenhof Beslissing tot vaststelling van de graden die eenzelfde trap in de hiërarchie vormen type document prom. -- pub. 01/08/2002 numac 2002095032 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven door ondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De levensverzekeringscontracten van de ondernem Deze overdracht werd in Groot-Brittannië door de bevoegde overheid op 21 december 2001 goedgekeurd.(...)
^