Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 juli 2021
gepubliceerd op 11 augustus 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

bron
vlaamse overheid
numac
2021032155
pub.
11/08/2021
prom.
09/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/09/2021032155/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011738 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011738 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikelen 3, tweede lid, 5, derde en vijfde lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 23 april 2021. - De SERV heeft advies gegeven op 31 mei 2021. - De Raad van State heeft advies 69.517/1 gegeven op 30 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011738 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020, wordt een punt 33° toegevoegd, dat luidt als volgt: "33° de deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, vermeld in hoofdstuk 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° assessor: de persoon die namens een assessmentorganisatie een assessment verricht;"; 2° in paragraaf 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° auditor: de persoon die namens een auditorganisatie een audit verricht;"; 3° in paragraaf 4 worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "De audit- of assessmentorganisaties bezorgen bij de verklaring op erewoord, vermeld in het eerste lid, de nodige bewijsstukken. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, stellen de lijst met de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, vast.".

Art. 3.In artikel 7, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "loopt af na 24 maanden vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit." vervangen door de zinsnede " en de toepassingstermijn van artikel 5, tweede lid, 3° van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011738 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten lopen af op 31 december 2022.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^