Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 mei 2022
gepubliceerd op 18 augustus 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022041269
pub.
18/08/2022
prom.
12/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd ;

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, zijn artikelen 6.2.2-4, § 1, vierde lid, 6.2.2-5, vijfde lid, 6.2.2-8, tweede lid en vijfde lid, 6.2.4-2, en 6.2.5-2, § 2, zoals ingevoerd bij het decreet van 17 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031947 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van territoriale polen belast met de ondersteuning aan scholen voor gewoon onderwijs in de uitvoering van redelijke aanpassingen en volledige permanente integratie sluiten houdende oprichting van territoriale polen belast met de ondersteuning aan scholen voor gewoon onderwijs in de uitvoering van redelijke aanpassingen en volledige permanente integratie;

Gelet op de « gendertest » van 26 oktober 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 december 2021 ;

Gelet op het advies van de representatieve oudersverenigingen van leerlingen op gemeenschapsniveau, gegeven op 21 januari 2022, met toepassing van artikel 1.6.6-3 van het Wetboek voor het basis-en secundair onderwijs ;

Gelet op het onderhandelingsprotocol met het Onderhandelingscomité tussen de Regering en Wallonie Bruxelles Enseignement en de federaties van de inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, gesloten op 21 februari 2022 ;

Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol van het onderhandelingscomité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot organisatie van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gesloten op 11 maart 2022;

Gelet op het advies nr. 71.240/2 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit : TITEL 1. - Bepalingen genomen ter uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het onderwijs betreffende de territoriale polen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Wetboek voor het onderwijs » : het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs ; 2° « Samenwerkingsovereenkomst » : de overeenkomst bepaald in artikel 6.2.1-1, 1°, van het Wetboek voor het onderwijs ; 3° « Partnerschapsovereenkomst » : de overeenkomst bepaald in artikel 6.2.1-1, 2°, van het Wetboek voor het onderwijs ; 4° « Samenwerkende school » : de school bepaald in artikel 6.2.1-1, 3°, van het Wetboek voor het onderwijs ; 5° « Partnerschool » : de school bepaald in artikel 6.2.1-1, 4°, van het Wetboek voor het onderwijs ; 6° « Hoofdschool » : de school bepaald in artikel 6.2.1-1, 5°, van het Wetboek voor het onderwijs ; 7° « e-pôles » : de toepassing bedoeld in artikel 2 ;8° « ETNIC » : het Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, georganiseerd bij het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC) » ; 9° « Territoriale pool » : de territoriale pool bepaald in artikel 1.3.1-1, 45° /2, van het Wetboek voor het onderwijs ; 10° « Ambtsgebied » : het geheel bepaald in artikel 6.2.1-1, 7°, van het Wetboek voor het onderwijs. HOOFDSTUK 2. - De toepassing « e-pôles »

Art. 2.§ 1. Er wordt een toepassing « e-pôles » opgericht die ontwikkeld wordt door het « ETNIC" met als doel het volgende te vergemakkelijken : - de organisatie en het administratief en financieel beheer van de territoriale polen; - de communicatie tussen de verschillende betrokken inrichtende machten onder elkaar en met de diensten van de Regering.

Ze stelt de inrichtende macht van een territoriale pool in het bijzonder in staat om: 1° de partnerschapsovereenkomst af te sluiten en, in voorkomend geval, mee te delen overeenkomstig artikel 6.2.2-4 van het Wetboek voor het onderwijs; 2° de specifieke partnerschapsovereenkomst(en) af te sluiten en, in voorkomend geval, mee te delen overeenkomstig artikel 6.2.2-5 van het Wetboek voor het Onderwijs; 3° de samenwerkingsovereenkomst(en) af te sluiten en mee te delen overeenkomstig artikel 6.2.2-6 van het Wetboek voor het Onderwijs; 4° het ambtsgebied vast te stellen en, in voorkomend geval, mee te delen overeenkomstig artikel 6.2.2-8 van het Wetboek voor het onderwijs ; 5° het aanhangsel bij de partnerschapsovereenkomst af te sluiten en, in voorkomend geval, mee te delen overeenkomstig artikel 6.2.6-1, § 3, van het Wetboek voor het onderwijs; 6° de gegevens mee te delen aan de diensten van de regering met het oog op de sturing van het onderwijssysteem en de sturing van de territoriale polen bedoeld in artikel 6.2.4-2, eerste lid, van het Wetboek voor het onderwijs ; 7° van de diensten van de Regering de gegevens en indicatoren te ontvangen die specifiek zijn voor de situatie van de territoriale pool en van zijn samenwerkende scholen bedoeld in artikel 6.2.4-2, eerste lid, van het Wetboek voor het onderwijs. § 2. De directeur van de hoofdschool, de coördinator van de territoriale pool en, in voorkomend geval, de afgevaardigde aangesteld door de inrichtende macht van de territoriale pool beschikken over een schriftelijke toegang tot « e-pôles » om : 1° de structuur van de pool te raadplegen ;2° de inhoud van de overeenkomsten en/of van het ambtsgebied aan te vullen. De inrichtende macht van de territoriale pool stelt de afgevaardigde(n) aan die over een leestoegang beschikt(en) tot « e-pôles » om : 1° de structuur van de pool te raadplegen ;2° de inhoud van de overeenkomsten en/of van het ambtsgebied te raadplegen. De inrichtende macht van de territoriale pool stelt ook de afgevaardigde(n) aan die overeenkomsten die de territoriale pool binden kan (kunnen) sluiten of die het ambtsgebied in de toepassing « e-pôles » kan (kunnen) goedkeuren.

De inrichtende macht van de territoriale pool of zijn afgevaardigde beheert de sluiting of de opschorting van de toegang die verleend wordt aan de personen bedoeld in deze paragraaf. Daarom draagt hij het verzoek over aan de diensten van de Regering. § 3. De inrichtende macht van een partnerschool, van een specifieke partnerschool of van een samenwerkende school stelt de afgevaardigde(n) aan die beschikt(en) over een leestoegang tot de « e-pôles » om : 1° de structuur van de pool te raadplegen ;2° overeenkomsten en/of het ambtsgebied die hen betreffen te raadplegen. De directeur van een partnerschool, van een specifieke partnerschool of van een samenwerkende school en, in voorkomend geval, de afgevaardigde aangesteld door de inrichtende macht van de betrokken school beschikken over een leestoegang om de overeenkomst(en) en/of het ambtsgebied die hen betreffen te raadplegen.

De inrichtende macht van een partnerschool, van een specifieke partnerschool of van een samenwerkende school stelt ook de afgevaardigde aan die de overeenkomst kan sluiten in de toepassing « e-pôles ».

De inrichtende macht van de betrokken school of zijn afgevaardigde beheert de sluiting of de opschorting van de toegang die verleend wordt aan de personen bedoeld in deze paragraaf. Daarom draagt hij het verzoek over aan diensten van de Regering. § 4. De toegang tot de toepassing « e-pôles » wordt beveiligd door de infrastructuur besteed aan het beheer en de controle van identiteiten en van de toegang tot computermiddelen van de Franse Gemeenschap. Ze gaat gepaard met een handleiding die inzonderheid de coderingsinstructies uitlegt. HOOFDSTUK 3. - De partnerschapsovereenkomsten, de specifieke partnerschapsovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomsten en de ambtsgebiedovereenkomsten Afdeling 1. - De partnerschapsovereenkomst die één of meer

partnerscholen koppelt aan een territoriale pool

Art. 3.Het model van partnerschapsovereenkomst bedoeld in artikel 6.2.2-4 van het Wetboek voor het onderwijs wordt opgenomen in bijlage bij dit besluit (bijlage 1).

Art. 4.De inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd deelt de partnerschapsovereenkomst mee aan de Algemene Administratie van het Onderwijs.

Om geldig te worden verzonden wordt de partnerschapsovereenkomst volledig ingevuld vanaf de toepassing "e-pôles" door de directeur van de hoofdschool en/of de coördinator en/of de afgevaardigde van de inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd en omvat, in voorkomend geval, de afwijking(en) toegekend overeenkomstig artikel 6.2.2-4, § 1, vijfde lid, van het Wetboek voor het onderwijs.

De inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd en de inrichtende macht van elke partnerschool stellen de afgevaardigde aan die de partnerschapsovereenkomst sluit.

De directeurs van de hoofdschool en van de partnerschool(en) nemen kennis van de partnerschapsovereenkomst die hen betreffen en bekrachtigen deze kennisinname door middel van de « e-pôles » toepassing.

De partnerschapsovereenkomst wordt meegedeeld door middel van de « e-pôles » toepassing uiterlijk wanneer het sturingsplan van de hoofdschool van de territoriale pool wordt meegedeeld aan de afgevaardigde van de doelstellingenovereenkomst overeenkomstig artikel 1.5.2-4 van het Wetboek voor het Onderwijs.

Elk aanhangsel bij de partnerschapsovereenkomst met betrekking tot de puntenverdeling tussen de verschillende inrichtende machten wordt uiterlijk op 1 juni door de inrichtende macht van de territoriale pool gesloten en meegedeeld overeenkomstig het tweede lid en het derde lid. Afdeling 2. - De specifieke partnerschapsovereenkomst die een school

voor gespecialiseerd onderwijs die de types 4, 5, 6 of 7 organiseert aan een territoriale pool koppelt

Art. 5.Het model van specifieke partnerschapsovereenkomst bedoeld in artikel 6.2.2-5 van het Wetboek voor het onderwijs wordt opgenomen in bijlage bij dit besluit (bijlage 2).

Art. 6.De inrichtende macht van de territoriale pool deelt de specifieke partnerschapsovereenkomsten aan de Algemene Administratie van het onderwijs mee.

Om geldig te worden verzonden wordt de specifieke partnerschapsovereenkomst volledig ingevuld vanaf de toepassing « e-pôles » door de directeur van de hoofdschool en/of de coördinator en/of de afgevaardigde van de inrichtende macht van de territoriale pool.

De inrichtende macht van de territoriale pool en de inrichtende macht van de specifieke partnerschool stellen de afgevaardigde aan die de specifieke partnerschapsovereenkomst sluit.

De directeurs van de hoofdschool en van de specifieke partnerschool nemen kennis van de partnerschapsovereenkomst die hen betreffen en bekrachtigen deze kennisinname door middel van de toepassing « e-pôles ».

De specifieke partnerschapsovereenkomst wordt uiterlijk tien schoolwerkdagen meegedeeld vóór de effectieve begeleiding van één of meer leerlingen. Afdeling 3. - De samenwerkingsovereenkomst die een samenwerkende

school aan een territoriale pool koppelt

Art. 7.Het model van samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 6.2.2-6 van het Wetboek voor het onderwijs wordt opgenomen in bijlage bij dit besluit (bijlage 3).

Art. 8.§ 1. De inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd deelt de samenwerkingsovereenkomsten mee aan de Algemene Administratie van het Onderwijs.

Om geldig te worden verzonden worden de samenwerkingsovereenkomsten volledig ingevuld vanaf de toepassing "e-pôles" door de directeur van de hoofdschool en/of de coördinator en/of de afgevaardigde van de inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd en omvatten, in voorkomend geval, de afwijking(en) toegekend overeenkomstig artikel 6.2.2-6, § 1, derde lid, van het Wetboek voor het onderwijs.

De inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd en de inrichtende macht van elke samenwerkende school stellen de afgevaardigde aan die de samenwerkingsovereenkomst sluit.

De directeurs van de hoofdschool en van de samenwerkende school nemen kennis van de samenwerkingsovereenkomst die hen betreffende en bekrachtigen deze kennisinname door middel van de toepassing « e-pôles ». § 2. Als het gaat om de oprichting of hernieuwing van de territoriale pool, worden de samenwerkingsovereenkomsten meegedeeld op hetzelfde moment als de mededeling van de partnerschapsovereenkomst gemaakt overeenkomstig artikel 4 of de mededeling van het ambtsgebied gemaakt overeenkomstig artikel 10 of, bij het ontbreken van een partnerschaps- of ambtsgebiedovereenkomst, uiterlijk wanneer het sturingsplan van de hoofdschool van de territoriale pool meegedeeld wordt aan de afgevaardigde van de doelstellingenovereenkomst overeenkomstig artikel 1.5.2-4 van de Wetboek voor het Onderwijs.

Wanneer een samenwerkingsovereenkomst niet wordt hernieuwd overeenkomstig artikel 6.2.2-7 van het Wetboek voor het onderwijs of wanneer een territoriale pool niet wordt hernieuwd overeenkomstig artikel 6.2.5-7 van hetzelfde Wetboek, wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen een territoriale pool en een samenwerkende school tijdens de geldigheidsperiode van de pool uiterlijk twintig schoolwerkdagen vóór de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst meegedeeld. Afdeling 4. - Het ambtsgebied dat de partnerscholen en de

samenwerkende scholen aan een territoriale pool koppelt

Art. 9.Het model van document dat het ambtsgebied bedoeld in artikel 6.2.2-8 van het Wetboek voor het onderwijs vaststelt, wordt opgenomen in bijlage bij dit besluit (bijlage 4).

Art. 10.Bij de toepassing van de artikelen 6.2.2-4, § 3 en 6.2.2-8 van het Wetboek voor het onderwijs deelt de inrichtende macht van de territoriale pool het ambtsgebied van de territoriale pool die opgericht of hernieuwd wordt mee aan de Algemene Administratie van het Onderwijs.

Om geldig te worden verzonden wordt het ambtsgebied volledig ingevuld vanaf de toepassing "e-pôles" door de directeur van de hoofdschool en/of de coördinator en/of de afgevaardigde van de inrichtende macht van de territoriale pool die wordt opgericht of hernieuwd en omvat, in voorkomend geval, de afwijking(en) toegekend overeenkomstig artikel 6.2.2-4, § 1, vijfde lid en 6.2.2-6, § 1, derde lid, van het Wetboek voor het onderwijs.

De inrichtende macht van de territoriale pool die opgericht of hernieuwd wordt en/of de samenwerkende scholen en/of de partnerscholen ondertekent het ambtsgebied.

De directeurs van de hoofdschool en van elke samenwerkende school en/of partnerschool nemen kennis van het ambtsgebied die hen betreffen en bekrachtigen deze kennisinname door middel van de toepassing « e-pôles ».

Het ambtsgebied wordt meegedeeld uiterlijk wanneer het sturingsplan van de hoofdschool wordt meegedeeld aan de afgevaardigde van de doelstellingenovereenkomst overeenkomstig artikel 1.5.2-4 van het Wetboek voor het Onderwijs. Afdeling 5. - De lijst van de verschillende territoriale polen

Art. 11.De Regering houdt de lijst van de territoriale polen bedoeld in artikel 6.2.5-2, § 2, van het Wetboek voor het onderwijs bij.

Daarom neemt ze de betrokken territoriale pool op in de lijst van de territoriale polen die geldig zijn opgericht binnen een termijn van veertig kalenderdagen vanaf de datum van de mededeling bedoeld in artikel 4.

De Algemene Administratie van het Onderwijs deelt de beslissing van de regering mee aan de hoofdscholen, in voorkomend geval, aan de partnerscholen en de samenwerkende scholen, over de samenstelling van de territoriale pool door middel van de toepassing « e-pôles » bij het sluiten van de doelstellingenovereenkomst van de hoofdschool.

TITEL 2. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Art. 13.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^