Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/53322ter Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/53322 van 1 april 1977 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A324-4442 Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt een verklaring van openbaar nut verleend aan de nv Fluxys Belgium, met ondernemingsnummer 0402.954.628, voor de oprichting en uitbating van verv type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015628 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/39736bis Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/39736 van 10 juli 1972, verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20 type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022032851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zel(...) VERSLAG AAN DE KONING Sire, Deze wijziging wordt doorgevoerd om de Belgische Limosa wetgeving(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015492 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van de disciplinaire antidopingcommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4476 Bij ministerieel besluit van 18 juli 2022 wordt een gehele opheffing van een gedeelte van de vervoersvergunning A322-2253 van 30 december 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van le type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4472 Bij ministerieel besluit van 19 juli 2022 wordt het ministerieel besluit A.323-2664 van 5 augustus 1996 voor het vervoer van ethyleen door middel van leidingen, verleend aan de Aethylen Ro type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4018 Bij ministerieel besluit van 20 juli 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A323-2207 van 9 januari 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de n type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4083 Bij ministerieel besluit van 20 juli 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A323-2277 van 6 maart 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022015608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4077 Bij ministerieel besluit van 20 juli 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A323-2263 van 28 februari 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022041666 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4477 Bij ministerieel besluit van 19 juni 2022 worden de ministeriële besluiten A.323-3586C van 16 mei 2007 en A.323-4045 van 22 december 2016 voor het vervoer van ethyleen door middel van leid type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 18/08/2022 numac 2022204359 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 23/06/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022021022 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/06/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015236 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit van 30 juni 2022 houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/06/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022015354 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de personen bedoeld in artikel 12 van het besluit van het Verenigd College van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022020874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/07/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022032848 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee vaste leden van het Multidisciplinair College

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de commissie voor het beheer van de betrekkingen van godsdienstmeesters en godsdienstleraars van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022204643 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES Assets als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Jemeppe-sur-Sambre aangewezen wordt

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022204656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programma Managers - Innovatief Aankoopbeleid (niveau A2) voor de Fod Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG22257 Solliciteren kan tot 12/09/2022 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022204669 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022032278 bron vlaamse overheid 12 APRIL 2022. - Toelating Bij besluit van het diensthoofd van de dienst Controles van de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij van 12 april 2022 wordt een toelating verleend om onderstaande niet-biologische ingrediënte Niet-biologisch ingrediënt Product waarin het (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/08/2022 numac 2022041268 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 3954 van 21 april 2022: Landmacht De leerlingen van de 173**** promotie van de polytechnische faculteit van de **** **** S., **** ****., **** ****., **** **** ****., **** ****., **** S., **** ****., Rößl(...)
^