Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 april 2021
gepubliceerd op 06 mei 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de hulpverlening aan de jeugd in het kader van de tweede golf van de COVID-19-crisis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021031350
pub.
06/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031350/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de hulpverlening aan de jeugd in het kader van de tweede golf van de COVID-19-crisis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, artikel 149, §§ 5, 6 en 9;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren sluiten betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Gelet op de « gendertest » van 7 december 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 december 2020;

Gelet op het advies van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, gegeven op 25 februari 2021;

Gelet op het overleg bedoeld in het kader samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 bron waalse overheidsdienst Kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn;

Gelet op het advies nr. 69.046/2 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de erkende jeugdhulpdiensten te kampen hadden en nog moeten krijgen tijdens de pandemie die verband houdt met de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de daaruit voortvloeiende gezondheidscrisis, met investeringen in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen; dat deze aankopen tot extra en uitzonderlijke kosten hebben geleid;

Overwegende het glijdende mechanisme tussen de personeelskosten en de werkingskosten waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van de definitieve subsidie voor personeelskosten, voorzien in artikel 56, § 3, van het bovenvermelde besluit van de Regering van 5 december 2018 en de vermelde plafonds voor residentiële en niet-residentiële diensten;

Overwegende het glijdende mechanisme tussen de personeelskosten en de werkingskosten waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van de definitieve subsidie voor personeelskosten, bedoeld in artikel 27, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming en de vermelde plafonds voor de opleidingsdiensten;

Overwegende dat het mogelijk moet worden om in de jaren 2020 en 2021 deze plafonds te verhogen om de financiën van erkende jeugdhulpdiensten te verlichten;

Overwegende dat deze maatregel terugwerkende kracht tot 1 december 2020 moet hebben om enerzijds deze verschuiving tussen beroeps- en werkingskosten voor het jaar 2020 effectief te maken en anderzijds om erkende diensten in staat te stellen de gemaakte kosten te rechtvaardigen bij de aankoop van beschermingsmiddelen in het kader van de subsidie die hun voor het jaar 2020 wordt toegekend;

Overwegende dat als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die in het kader van de COVID-19-crisis werden genomen, veel jeugdhulpdiensten kinderen en jongeren die door hen werden opgevangen niet de mogelijkheid hebben kunnen bieden om deel te nemen aan culturele activiteiten, sportactiviteiten of van vakantie te genieten;

Overwegende dat de gezondheidsmaatregelen en de soms negatieve effecten die eruit voortvloeien, nog intenser kunnen worden gevoeld door deze jongeren en kinderen;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt, wanneer de gezondheidstoestand het toelaat, deze jongeren en kinderen in staat te stellen uit deze crisisroutine te stappen door deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten die verschillen van wat zij misschien gewend zijn, en te profiteren van meer "uitzonderlijke" vakantie;

Overwegende dat het passend is om de erkende diensten, die als opdracht hebben kinderen en jongeren collectief of individueel op te vangen, hen in zelfstandigheid te begeleiden en de gezingsverzorgers te begeleiden, toe te staan het plafond van het van jaar tot jaar over te dragen bedrag per schijf van 15 erkende situaties, zoals bepaald in artikel 11, § 3, van het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren sluiten, voor het jaar 2020 aanzienlijk te verhogen;

Overwegende dat deze maatregel terugwerkende kracht moet hebben tot 1 december 2020 om de overdracht voor het jaar 2020 mogelijk te maken;

Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de jaren 2020 en 2021, in afwijking van artikel 56, § 3, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, kunnen de residentiële diensten tot 15% van het bedrag van de subsidie voor werkingskosten halen uit de subsidie voor personeelskosten en dit bedrag gebruiken voor werkingskosten.

Voor de jaren 2020 en 2021, in afwijking van artikel 56, § 3, derde lid, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten, kunnen de niet-residentiële diensten tot 10% van het bedrag van de subsidie voor werkingskosten halen uit de subsidie voor personeelskosten en dit bedrag gebruiken voor werkingskosten.

Art. 2.Voor de jaren 2020 en 2021, in afwijking van artikel 27, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, kunnen de opleidingsdiensten tot 10% van het bedrag van de subsidie voor werkingskosten halen uit de subsidie voor personeelskosten en dit bedrag gebruiken voor werkingskosten.

Art. 3.Voor het jaar 2020 wordt het bedrag van 5.700 euro bedoeld in artikel 11, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren sluiten betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren tot 11.400 euro verhoogd. Dit bedrag is uitsluitend bestemd om de dagelijkse onderhouds- en opvoedingskoten van het kind of de jongere te dekken.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020.

Art. 5.De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^