Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2019 pub. 06/05/2021 numac 2021020858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de Spoorcodex. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021030386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031366 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021 wordt mevrouw Annemie WILLEMOENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt de heer Richard SAKA SAPU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inruststelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt mevrouw Veronica ZAKOWSKI, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt v Mevrouw Veronica ZAKOWSKI mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021201059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ‑diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, geregistreerd onder het nummer 157748/CO/330, tot opheffing en vervanging voor haar toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 , gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 (koninklijk besluit van 27 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 (koninklijk besluit van 10 februari 2008. - Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008), betreffende de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren te Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021201088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031187 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2019 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake de aanstelling van de rekenplichtigen van de FOD Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201943 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 08 van organisatieafdeling 10 en programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201957 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2021201955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2020205089 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 7169 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4 en 8 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 oktober 2018 « tot wijziging van, enerzijds, het decreet van 25 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters T. (...) type arrest prom. 04/05/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u type arrest prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021201656 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2021 van 25 maart 2021 Rolnummer 7310 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 153, 3° en 5°, 162 en 163 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202069 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2021 van 21 januari 2021 Rolnummer 7041 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik. Het Grondwettelijk H samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van G(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202075 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2021 van 28 januari 2021 Rolnummers 7264 en 7323 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 43 van de wet van 2 mei 2019 « houdende diverse bepalingen inzake economie » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 01/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031395 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 1 oktober 2020 tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging

beschikking

type beschikking prom. 19/12/2019 pub. 06/05/2021 numac 2019042939 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 19/12/2019 pub. 06/05/2021 numac 2019042940 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 18/12/2020 pub. 06/05/2021 numac 2020044596 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 22 april 2021 werd mevrouw DELVAUX Denise, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 26 juli 2017 werd de heer IEZZI Angelo, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzi type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 22 april 2021 werd de heer IEZZI Angelo, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de hulpverlening aan de jeugd in het kader van de tweede golf van de COVID-19-crisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering voor het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis met betrekking tot de geïntegreerde proeven en kwalificatieproeven, het uitstel voor het indienen van leerplannen, het behoud van het statuut van gehuwd of zelfstandig student, het verlengen van subsidies voor de projecten `Taalstimulerende activiteiten' en `Lezen op School' en de budgetbeheersing inzake bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031399 bron federale overheidsdienst financien Memorandum of Understanding over de wijze van toepassing tot Implementatie van Deel VI van de multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuivi De bevoegde autoriteiten van Australië en het Koninkrijk België (hierna "overeenkomstsluitende (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw M. JANSSEN c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.859/ XIII-9184. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031308 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer P. WEIHRAUCH heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.837/ XIII-9182. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer A. JOVENEAU c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.939/ XIII-9186. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031313 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv THE ONE LIFE COMPANY heeft de nietigverklaring gevor Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.128/ XV-4702. Namens de Hoofdgriffier, Céc(...) type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031315 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Beyne-Heusay heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.982/XIII-9192. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031314 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LIGUE DES DROITS HUMAINS heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020. Deze zaak is inges(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031275 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3455 van 19 april 2021, wordt mevrouw Camille Charles, op 1 februari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031291 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3456 van 19 april 2021, wordt mevrouw Tatiana Golovatcheva, op 1 februari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031299 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3457 van 19 april 2021, wordt mijnheer Robert Belemans, houder van het diploma Doctor in de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen, in vast verband benoemd tot repetitor aa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2021 wordt mevrouw Nathalie RENNEBOOG met ingang van 1 april 2021 op de Stadsvernieuwi Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissing met individuele strekking kan bij de af(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetzelfde besluit, wordt mevrouw STEURS Liesbeth, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat in werki Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GIJSEN Gunther, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, wordt de heer PERL François, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031283 bron gewestelijk agentschap voor netheid net brussel Resultaat van het oproep tot intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van directeur in de Nederlandstalige taalkader als ls directeur.trice commercieel beleid commerciële dienst bij de commerciële dienst voor het Gewestelijk (...) De sélectie werd afgesloten op datum van 20 april 2021 Geen enkele kandidaat kon weerhouden worden.(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031370 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** of **** contractueel adviseur voor de ****. - **** **** tem 30/04/2022 bij het **** **** de loop van de maand juni 2021 zal de **** **** **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021031312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2021 wordt de heer Emmanuel HANQUEZ met ingang van 1 april 2021 via bevor Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2021 wordt mevrouw Greet VERBEIREN met inga(...) type document prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Attachés PEN Namur (m/v/x). - Selectienummer: BFG21068 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun person(...) Solliciteren kan tot 20/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202163 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal Civiele Veiligheid voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21715 Solliciteren kan tot en met 20/05/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sele(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202190 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Stagiairs van de buitenlandse carrière (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG19390 Deze selectie werd a(...) Er zijn 39 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld (...) type document prom. -- pub. 06/05/2021 numac 2021202226 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief medewerkers huisvesting (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB21009 Solliciteren kan tot 20/05/2021 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^