Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 20 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de "Ecole primaire » verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin » in een « Ecole fondamentale" (basisschool) verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin" gelegen rue du Marais 35, te 4100 Seraing

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013750
pub.
20/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013750/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de "Ecole primaire » (lagere school) verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin » in een « Ecole fondamentale" (basisschool) verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin" gelegen rue du Marais 35, te 4100 Seraing


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1957 houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaal onderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdienst van de onderwijsinrichtingen van het Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 tot wijziging, voor het personeel van gefuseerde inrichtingen, van de reglementering betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch en het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving;

Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juni 2018 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 juni 2018 ;

Gelet op de « gendertest » van 18 juni 2018 uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van sector IX van 16 juli 2018 ;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst van het Onderwijs georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel, van 8 mei 2018 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een kleuterniveau wordt opgericht in de « Ecole primaire » (lagere school) verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin, gelegen rue du Marais, 35, te 4100 SERAING, op 1 september 2018.

Art. 2.De « Ecole primaire » (lagere school) verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin » wordt de « Ecole fondamentale » verbonden aan het « Athénée royal Lucie Dejardin", gelegen rue du Marais, 35, te 4100 SERAING.

Art. 3.De personeelsleden die op 31 augustus 2018 in vast verband aangesteld worden en die toegewezen worden aan de lagere school verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin », worden op 1 september 2018, geacht als toegewezen te zijn aan de « école fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin".

Art. 4.Voor de toepassing van artikel 48 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, en tijdens de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 worden de dagen die gepresteerd worden binnen de lagere school verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin" meegeteld voor de toegang tot de wijziging van toewijzing van de personeelsleden bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Art. 5.De berekening van de omkadering stemt overeen met de rationaliseringsnormen bedoeld in de artikelen 8 en 10 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 7.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^