Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2017 pub. 20/09/2018 numac 2018013738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type wet prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018040659 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep aa 1. Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: o Effectieve leden: - Matt(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013664 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2403 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsoffici Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/09/2018 numac 2018031818 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 20/09/2018 numac 2018031829 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen . - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031895 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013850 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randnummer A4-1, cijfer 8, a), toevoegen: BELGOMAT Dit product is een emulsie die een s(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013849 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randnummer A4-1, cijfer 8, w), toevoegen: ESATITE ESATITE PLUS type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013851 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randnummer A4-1, cijfer 8, w), toevoegen: RIOXAM HD RIOXAM AL (...) type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018040445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Overdraging aan nv SEASTAR van de vergunning voor de aanleg van één elektriciteitskabel verleend aan de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID. - EB-2014-0024bis-B Bij het ministerieel besluit van 11 juli 2018 wordt de vergunning verleend aan de

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013750 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de "Ecole primaire » verbonden aan het « Athénée Royal Lucie Dejardin » in een « Ecole fondamentale" (basisschool) verbonden aan het "Athénée Royal Lucie Dejardin" gelegen rue du Marais 35, te 4100 Seraing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013765 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2018-2019 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013766 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017 waarbij de oprichting van inclusieve klassen en vestigingen van het gespecialiseerd onderwijs binnen inrichtigen voor gewoon onderwijs wordt toegelaten. - Addendum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016 betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013802 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013801 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het "Institut de la formation en cours de carrière »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018204701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van 6 referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden in het eerste halfjaar van 2018 type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018204702 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de hernieuwing van erkenning van de 49 centra voor de validering van de vaardigheden

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018204738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de overeenkomst betreffende de Sociale Zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije Bij toepassing van artikel 41 van de Overeenkomst betre TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van deze Schikkin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018204533 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018031834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 20 september 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de ATELIER T- INGENIEURS EN ARCHITECTEN met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1A bus: 0201 te 3000 LEUVEN, met on De erkenning draagt het nummer PEBPM-001576584. Bij beslissing van 22 november 2017, van de(...) type erkenning prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 22 november 2017, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer DE GRANGES DE SURGERES Samuel gedomicilieerd, Jean-François Debeckerlaan 148 te 1200 BRUSSEL, erkend als E De erkenning draagt het nummer PEBPP-001585131. Bij beslissing van 22 november 2017, van de(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de lot(...) type vergunning prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018040608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 september 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

document

type document prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018204816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Helpdesk medewerker (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG18102 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. DE VROEDE Lieve benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend artsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat in werki Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd college, als vertegenwoordigers van e(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 septem - Mevr. van SLOTEN Fabienne en de heren DE HAES Johan, DE SPIEGELAERE Tom en ROGER Yves, in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor heelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, word - Mevr. STAS Marguerite en de heren CORBISIER Fabrice, DEFRAIGNE Jean-Olivier, ROGIERS Xavier, VAN (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018013788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij bovengenoemde raadgevende afdeling, als vertege(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2018 numac 2018031789 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 2401 van 26 augustus 2018: Landmacht De aangestelde onderluitenants, van de 55**** promotie van een **** **** en **** **** ****. Technieken van communicatie- en informatiesystemen
^