Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 mei 2012
gepubliceerd op 29 juni 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene besluiten betreffende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die eronder ressorteren ter uitvoering van de sectorovereenkomst 2011-2012

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029271
pub.
29/06/2012
prom.
10/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/10/2012029271/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MEI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene besluiten betreffende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die eronder ressorteren ter uitvoering van de sectorovereenkomst 2011-2012


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), inzonderheid op artikel 13, vervangen door het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 45, tweede lid, vervangen door het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « ONE », inzonderheid op artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003 en 26 maart 2009;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type decreet prom. 26/03/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009201882 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op artikel 140, § 3, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel van de Ministeries;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van het « Commissariat générale aux Relations internationales », van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » en van de « Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française » sluiten waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » en van de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol nr. 400 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 1 juli 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 22 september 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 oktober 2011;

Gelet op het advies van het Directiecomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 12 december 2011;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, gegeven op 25 november 2011;

Gelet op het advies van de Directieraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 22 november 2011;

Gelet op het protocol nr. 401 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 7 november 2011;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 50.771/2, gegeven op 18 januari 2012 binnen een termijn van hoogstens 30 dagen met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de directieraden van het « Entreprise des Technologies nouvelles de l'information et de la communication » (Bedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën) en het « Institut de formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan) niet hebben geantwoord op de aanvraag om advies die aan deze werden gericht binnen een dringende termijn van 10 dagen, overeenkomstig artikel 4 van het besluit van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, op die instellingen toepasselijk gemaakt met toepassing van artikel 1 van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap respectievelijk van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap en van 3 maart 2004 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het « Institut de la Formation en cours de carrière » (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan), en dat de adviezen met toepassing van die bepalingen als gunstig worden geacht;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepaling tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel van de Ministeries

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel van de Ministeries, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004, wordt het bedrag « 8,68 EUR » respectief door het volgende bedrag vervangen : - op 1 juli 2011 : « 8,88 EUR »; - op 1 januari 2012 : « 9,07 EUR ». HOOFDSTUK II. - Bepaling tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

Art. 2.In artikel 5, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, vervangen door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2009, wordt het bedrag « 357,09 EUR » vervangen door het bedrag « 434,71 EUR ». HOOFDSTUK III. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Art. 3.Artikel 14 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, laatst gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005, wordt met drie leden aangevuld, luidend als volgt : « De periode gedurende dewelke een ambtenaar ingeschreven werd voor een doctoraat in een inrichting voor universitair onderwijs wordt ook in aanmerking genomen voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen, ten belope van maximum vier jaar.

Het vorige lid is van toepassing op de ambtenaar die titularis is van een academische graad van doctor van niveau 8 in de zin van artikel 6 van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten alsook op de ambtenaar die titularis is van een academische graad van doctor bekomen in een inrichting voor universitair onderwijs gelegen in het buitenland en als gelijkwaardig erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.

De ambtenaar bedoeld bij het vorige lid kan de toepassing van het eerste lid niet genieten voor de diensten gepresteerd gedurende dezelfde periode als deze bedoeld bij het zesde lid. ».

Art. 4.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt, voor de melding van de schalen van niveau 3, gewijzigd als volgt : 1° ) de bedragen « 13.374,44 », « 13.549,69 », « 13.962,81 », « 14.375,93 », worden respectief vervangen door de volgende bedragen : « 13.455,74 », « 13.630,99 », « 14.044,11 », « 14.457,22 »; 2° ) er wordt een punt 5, luidend als volgt, toegevoegd : « 5.Minimumschaal Indien een barema dat bepaald wordt bij referentie naar de vorige punten lager is dan 13.750 euro, wordt de betrokken ambtenaar geacht een barema van 13.750 euro te genieten ».

Art. 5.Bij bijlage I van hetzelfde besluit, wordt volgend lid toegevoegd aan punt « 3. Kwalificatieschalen 3 » van de melding met betrekking tot de schalen van niveau 3 : « Voor de personeelsleden die overeenstemmen met de vorige graden « kinderverzorgster », « hoofdkinderverzorgster », « eerstaanwezend kinderverzorgster », « medisch assistente - kinderverzorgster », « hoofdmedisch assistente - kinderverzorgster », « eerstaanwezend medisch assistente - kinderverzorgster » bedoeld bij de bijlage IV van dit besluit, bestaan de schalen 300/3P, 301/3P, 302/3P en 310/3P uit de basisschalen vermeerderd met een forfaitair bedrag van 1.362,18 euro, 3 jaarlijkse verhogingen van 150,23 euro en 13 tweejaarlijkse verhogingen van 365,2 euro. ». HOOFDSTUK IV. - Bepaling tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van het « Commissariat générale aux Relations internationales », van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » en van de « Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française » sluiten waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » en van de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

Art. 6.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van het « Commissariat générale aux Relations internationales », van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » en van de « Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française » sluiten waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » en van de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, worden de woorden « op een tegemoetkoming van 0,15 euro » vervangen door de woorden « op een tegemoetkoming van 0,20 euro ». HOOFDSTUK V. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Art. 7.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII en van de Ministeriële Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de bedragen « 6,00 euro » en « 4,76 euro » respectief door de volgende bedragen vervangen : - op 1 juli 2011 : « 6,30 euro » en « 5,06 euro »; - op 1 januari 2012 : « 6,60 euro » en « 5,36 euro ».

Art. 8.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het bedrag « 4,76 euro » vervangen door het volgende bedrag : - op 1 juli 2011 : « 5,06 euro »; - op 1 januari 2012 : « 5,36 euro ». HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4, punt 2°, 5, 7 en 8 die op 1 juli 2011 uitwerking hebben.

Art. 10.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 mei 2012.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^