Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206876 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

decreet

type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1)

beschikking

type beschikking prom. 10/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene besluiten betreffende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die eronder ressorteren ter uitvoering van de sectorovereenkomst 2011-2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering inzake de afvalstoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012202960 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012202962 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de voorwaarden voor de afwijking van de leeftijdscriteria voor de uitreiking van de bekwaamheidsbewijzen van het hoger onderwijs voor sociale promotie voor de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012203429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie en de gemeenschappelijke diensten voor gezondheidspromotie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012202906 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende formaliteiten voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2011 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

document

type document prom. 10/05/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Raad voor studietoelagen
^