Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 18 december 2019
gepubliceerd op 31 december 2019

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied en tot aanwijzing van de vertegenwoordigers die genoemd protocolakkoord zullen sluiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019206084
pub.
31/12/2019
prom.
18/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/18/2019206084/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied en tot aanwijzing van de vertegenwoordigers die genoemd protocolakkoord zullen sluiten


De Waalse Regering, Gelet op artikel 139 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 1, IV;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 2 mei 2019 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting, inzonderheid op artikel 5 ervan;

Gelet op het decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 2019 betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting, inzonderheid op artikel 5 ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op de artikelen 2 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 10 ervan;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het protocolakkoord, als bijlage bij dit besluit, tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister-President en de Minister van Huisvesting zijn ermee belast, het Waals Gewest te vertegenwoordigen voor het sluiten van het protocolakkoord in bijlage.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening ervan.

Art. 4.De Minister-President en de Minister van Huisvesting zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2019.

Voor de Regering: De Minister-President E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage Protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied.

Akkoordsluitende partijen De Waalse Regering, vertegenwoordigd door de heer E. Di Rupo, minister-president, en de heer Pierre-Yves Dermagne, minister van huisvesting;

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Oliver Paasch, Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, en de heer Antonios Antoniadis, Vice-Minister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Zaken, van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;

Aanhef Gelet op artikel 139 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, IV;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 2 mei 2019 betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting, inzonderheid op artikel 5, § 2, ervan;

Gelet op het decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 2019 betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting, inzonderheid op artikel 5, § 2, ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019 tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200575 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied;

Overwegende dat de Waalse Huisvestingsmaatschappij bij schrijven van 4 oktober 2019 aan het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap de lijst van de op 1 januari 2019 verschuldigd gebleven saldo's van de gezamenlijke schulden van de huisvestingsmaatschappijen Nosbau (enkel voor het deel van de vier gemeenten van het Duitstalige taalgebied) en Ö.W.E. ten opzichte van de Waalse Huisvestingsmaatschappij heeft vastgesteld op 30.637.236,88 € als verschuldigd kapitaalsaldo en op 9.183.111,44 € ten titel van intresten, samen een bedrag van 39.820.348,32 €;

Overwegende dat de secretaris-generaal van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap bij een schrijven van 28 oktober 2019 aan de Waalse Huisvestingsmaatschappij het voornemen van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap medegedeeld heeft om te opteren voor "een algehele terugbetaling van de als kapitaal verschuldigde som en intresten in één enkele storting", voorzien bij de tweede begrotingsaanpassing 2019, met een mogelijkheid tot correctie in 2020, waarbij om een raming van deze bedragen voor het overige op 31 december 2019 verzocht wordt;

Overwegende dat de secretaris-generaal van de Duitstalige Gemeenschap, bij schrijven van 25 november 2019 aan de Waalse Huisvestingsmaatschappij, de "wil van de Duitstalige Gemeenschap" kon bevestigen "om een algehele terugbetaling van de schulden te verrichten";

Overwegende dat de Waalse Huisvestingsmaatschappij bij schrijven van 28 november 2019 aan het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap de lijst van de op 1 januari 2019 verschuldigd gebleven saldo's van de gezamenlijke schulden van de huisvestingsmaatschappijen Nosbau (enkel voor het deel van de vier gemeenten van het Duitstalige taalgebied) en Ö.W.E. ten opzichte van de Waalse Huisvestingsmaatschappij heeft geactualiseerd op een voorlopig bedrag van 42.825.828,15 € in kapitaal en intresten;

Overwegende dat de Waalse Huisvestingsmaatschappij op 28 november 2019 het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap een schuldvordering van 39.820.348,32 euro heeft overgemaakt;

Overwegende dat de definitieve bedragen enkel bepaald zullen kunnen worden na voorlopige sluiting van de rekeningen 2019 van de Waalse Huisvestingsmaatschappij;

Overwegende dat het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten op 6 december 2019 het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap het bedrag van het op 31 december 2019 verschuldigd gebleven saldo en van de wederbeleggingsvergoeding voor de vervroegde terugbetaling van het gesubsidieerd aandeel van de schuld heeft medegedeeld waarvan genoemd centrum houder is ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de gemeenten gelegen in het Duitstalige taalgebied, Zijn overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Overeenkomstig artikelen 5, § 1, van het decreet van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202386 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting type decreet prom. 29/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202325 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies type decreet prom. 29/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202326 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waals Gewest inzake energie sluiten van de Duitstalige Gemeenschap "betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting en van het Waals Gewest" en 5, § 1, van het decreet van het Waals Gewest "betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting en van het Waals Gewest" draagt de Duitstalige Gemeenschap het reëel aandeel van de financiële lasten in intresten en kapitaal aangegaan door de Waalse Huisvestingsmaatschappij en het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten met het oog op de financiering van de vastgoedverrichtingen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de gemeenten gelegen in het Duitstalige taalgebied.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 1 zal de Duitstalige Gemeenschap tegen 31 december 2019 overgaan tot de storting van het bedrag van 39.820.348,32 € op rekeningnummer BE57 0910 1061 2435 van de Waalse Huisvestingsmaatschappij.

Bij niet-inachtneming van de termijn uit het eerste lid van dit artikel wordt het bedrag vermeerderd bij de ingebrekestelling in toepassing van de wettelijke rentevoet.

Art. 3.De Duitstalige Gemeenschap gaat tegen 31 maart 2020 over tot de storting van een aanvullend correctiebedrag op rekeningnummer BE57 0910 1061 2435 van de Waalse Huisvestingsmaatschappij.

Het bedrag van deze aanvullende storting strekt ertoe, het verschil tussen het bedrag bepaald in artikel 2 en het bedrag omschreven in artikel 5, § 1, van de decreten waarvan sprake in artikel 1 uit te wissen.

Als dat verschil positief is, gaat de Waalse Huisvestingsmaatschappij tegen 31 maart 2020 over tot een dienovereenkomstige terugbetaling op rekeningnummer BE84 0912 4000 1974 van de Duitstalige Gemeenschap.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt vooraf tussen partijen goedgekeurd en in de vorm van een schuldvorderingsverklaring door de Waalse Huisvestingsmaatschappij vastgesteld.

Bij niet-inachtneming van de termijnen uit het eerste en het derde lid van dit artikel wordt het bedrag vermeerderd bij de ingebrekestelling in toepassing van de wettelijke rentevoet.

Art. 4.Het Waals Gewest bezorgt de Duitstalige Gemeenschap tegen 15 februari 2020 een afrekening van de berekening waarmee het aanvullend bedrag omschreven in artikel 3 is bepaald.

Art. 5.Ter uitvoering van artikel 1 zal de Duitstalige Gemeenschap tegen 31 december 2019 tot de storting overgaan van het bedrag van 2.185.132,47 € op rekeningnummer BE97 0910 1836 4149 van het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten met in mededeling "vervroegde terugbetaling van leningen 1.877.194,47 € vermeerderd met wederbeleggingsvergoedingen ten bedrage van 307.938,00 € volgens bijgevoegde lijst.

Art. 6.De lijst van leningen bedoeld in artikel 5 vormt de referentie aanvaard door alle partijen, waarbij de Duitstalige Gemeenschap erkent, alle nuttige informatie te hebben gekregen.

Mocht er een verschil bestaan tussen het bedrag bedoeld in artikel 5 en het bedrag omschreven in artikel 5, § 1, van de decreten waarvan sprake in artikel 1, gaat de Duitstalige Gemeenschap tegen 30 juni 2020 over tot de storting van een aanvullend correctiebedrag op rekeningnummer BE97 0910 1836 4149 van het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten.

Als dat verschil positief is, gaat het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten tegen 31 maart 2020 over tot een dienovereenkomstige terugbetaling op rekeningnummer BE84 0912 4000 1974 van de Duitstalige Gemeenschap.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt vooraf tussen partijen goedgekeurd en in de vorm van een schuldvorderingsverklaring door het Gewestelijk Centrum voor Bijstand aan de Gemeenten vastgesteld.

Bij niet-inachtneming van de termijn uit het eerste lid van dit artikel wordt het bedrag vermeerderd bij de ingebrekestelling in toepassing van de wettelijke rentevoet.

Art. 7.Dit akkoord treedt in werking de dag van ondertekening ervan door alle vertegenwoordigers van de akkoordsluitende partijen.

Opgemaakt op 19 december 2019 in twee originele exemplaren.

Voor het Waalse Gewest: Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE Voor de Duitstalige Gemeenschap : Voor de Regering: De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Vice-Minister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Zaken, van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS

^