Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 april 2019
gepubliceerd op 12 juni 2019

Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019202386
pub.
12/06/2019
prom.
29/04/2019
ELI
eli/decreet/2019/04/29/2019202386/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2019. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In het Duitse taalgebied worden alle bevoegdheden van het Waals Gewest in de aangelegenheid huisvesting bedoeld in artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap.

De bevoegdheden van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

In het kader van een samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wordt een specifieke opvolging van het huisvestingsbeleid ingevoerd.

Art. 2.De onroerende goederen van de 'Société wallonne du Logement' (Waalse Huisvestingsmaatschappij) die in het Duitse taalgebied gelegen zijn en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid vermeld in artikel 1, worden kosteloos overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap.

De voorwaarden en modaliteiten van die overdracht worden vastgelegd bij besluit van het Waals Gewest, na eensluidend advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

De overdrachten geschieden van rechtswege. Na inwerkingtreding van het besluit bedoeld in het tweede lid zijn ze zonder nadere formaliteiten tegenstelbaar aan derden.

Art. 3.De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheid bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder personeelsoverdracht.

Art. 4.§ 1 - Voor de overdracht van de aangelegenheid vermeld in artikel 1 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een vanaf 2020 op de begroting van het Waals Gewest ingeschreven jaarlijkse dotatie toegekend. § 2 - Het basisbedrag van de jaarlijkse dotatie vermeld in paragraaf 1 stemt overeen met een bedrag van 4.389.755 euro. § 3 - Vanaf het begrotingsjaar 2021 wordt het voor het vorige begrotingsjaar toegekende bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar, alsook aan 55 % van de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, op de wijze als bepaald in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. § 4 - De jaarlijkse dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van het betreffende jaar overgeschreven, d.i. de eerste kalenderdag van de maand mei van het betreffende jaar met uitzondering van een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. § 5 - Indien de in paragraaf 4 vastgelegde termijn overschreden wordt, heeft de Duitstalige Gemeenschap, na melding van dit feit aan het Waals Gewest, het recht om een lening op te nemen bij een kredietinstelling die voordien in overleg met het Waals Gewest is aangeduid.

Die lening wordt van rechtswege door het Waals Gewest gewaarborgd. De financiële modaliteiten van die lening maken het voorwerp uit van een algemene overeenkomst die op voorhand tussen de regeringen en de betrokken kredietinstelling afgesloten wordt.

De financiële dienst van die lening wordt rechtstreeks gedragen door het Waals Gewest.

Art. 5.§ 1 - Onverminderd artikel 6 neemt de Duitstalige Gemeenschap het werkelijke deel van de financiële verplichtingen in rente en in hoofdsom op zich die de 'Société wallonne du Logement' heeft aangegaan met het oog op de financiering van de vastgoedverrichtingen van de openbare huisvestingsmaatschappijen die in het Duitse taalgebied gevestigd zijn. § 2 - Voordat de bevoegdheid effectief overgedragen wordt, bepalen de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap samen de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel.

Elke vervroegde terugbetaling of herstructurering van het geheel of een deel van de schuld bedoeld in paragraaf 1 is onderworpen aan de instemming van de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap omtrent de modaliteiten ervan en omtrent de berekening van de actuele waarde ervan.

Art. 6.De rechten en plichten van het Waals Gewest en van de 'Société wallonne du Logement' betreffende de aangelegenheid bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit lopende en toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.

De verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering opeisbaar was vóór de eigendomsoverdracht van de goederen bedoeld in artikel 2, blijven evenwel ten laste van het Waals Gewest.

In geval van geschil kan, naargelang van het geval, het Waals Gewest, de 'Société wallonne du Logement' (Waalse Huisvestingsmaatschappij), de 'Société wallonne du crédit social' (Waalse Sociale Kredietmaatschappij), het 'Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie' (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië), het 'Centre régional d'aide aux communes' (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) of de Duitstalige Gemeenschap in het geding tussenkomen of de overheid die zijn/haar rechtsopvolger of rechtsvoorganger is, in het geding roepen.

Art. 7.Tot een datum die door de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in onderlinge overeenstemming wordt bepaald, vervullen de 'Société wallonne du Logement', de 'Société wallonne du Crédit social', het 'Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie' en het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, bij wijze van overgangsregeling en tegen betaling, hun taken op het grondgebied van het Duitse taalgebied in opdracht van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 8.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020 voor zover een eensluidend decreet aangenomen door het Waals Parlement ook op die datum in werking treedt.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 29 april 2019 O. PAASCH, De Minister-President I. WEYKMANS, De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS, De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2018-2019 Parlementaire stukken: 290 (2018-2019) Nr. 1 Ontwerp van decreet290 (2018-2019) Nr. 2 Verslag Integraal verslag: 29 april 2019 - Nr. 64 Bespreking en aanneming

^