Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015771 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toestemming voor de invoer en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de ebolaziekte type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031222 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020097 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de dienst afstandsonderwijs georganiseerd in e-learning

arrest

type arrest prom. 18/12/2019 pub. 17/03/2020 numac 2020040599 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

decreet

type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042945 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042944 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040083 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerking tussen universitaire ziekenhuizen en een privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke rechtspersoon en betreffende de erkenning van universitaire ziekenhuizen type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042942 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de externe directie Eupen van de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie naar de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042960 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019206080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de overdracht naar de Duitstalige Gemeenschap van onroerende goederen van de "Société wallonne du logement" gelegen op het grondgebied van het Duitse taalgebied

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019206085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden om de jacht op het soort hert en moeflon te verlengen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019206084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied en tot aanwijzing van de vertegenwoordigers die genoemd protocolakkoord zullen sluiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019206086 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2019 tot uitstel van de termijn voor de exploitatie van gekapte naaldbomen in de bossen die in de jaren 2017 en 2018 onder bosregeling staan, overeenkomstig artikel 85 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019206104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 10 juni 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 betreffende het verkavelingscomité "Rèves" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Orp-Jauche" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Longueville" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "singelweg rond Leuze-en-Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Chièvres-Aat" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Moustier-Marcq" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Rebecq-Tubeke"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019206064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2019

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010149 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, Gezondheid, Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport, Universitaire Ziekenhuizen, Onderwijspersoneel, Onderwijs en WBE

erratum

type erratum prom. 18/12/2019 pub. 17/09/2020 numac 2020042992 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie. - Erratum type erratum prom. 18/12/2019 pub. 17/09/2020 numac 2020042993 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

document

type document prom. 18/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020040126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 125 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor de jaren 2019-2020 en prognoses tegen 2023
^