Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017
gepubliceerd op 10 oktober 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013556
pub.
10/10/2017
prom.
14/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd (A5+) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 23/08/2017 numac 2017030877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende het telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017030845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op de artikelen 382 en 383;

Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de mandaatbetrekking van officier-diensthoofd (A5+) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp; -Gelet op het feit dat de heer Wim VAN ZELE de commandant is van de hulpverleningszone Waasland, een zone van categorie 4 van het Vlaams Gewest; -Gelet op het feit dat de heer Olivier LOWAGIE de commandant is van de hulpverleningszone Picardisch Wallonië, een zone van categorie 4 van het Waals Gewest; - Gelet op het feit dat de heer Alain GOERGEN, gezien zijn opleiding en zijn beroepservaring, in het bijzonder als HR-Directeur bij de Federale politie Brussel, beschikt over expertise inzake overheidsmanagement; - Gelet op het feit dat Mevr. Catherine BARDIAU, door middel van haar beroepservaring als manager en als consultant inzake aanwerving en selectie, beschikt over de vaardigheden om de managementkwaliteiten en de beheerskwaliteiten van het kandidaatpersoneel te beoordelen; - Gelet op het feit dat Mevr. Barbara NYS beschikt over managementervaring en over expertise inzake het beheer van overheidsfinanciën, met name bij Fedasil; dat zij bovendien haar kennis van de tweede landstaal bewezen heeft overeenkomstig artikel 43, § 3, derde lid, van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Op de voordracht van de Minister-President.

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd (A5+) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp; 1° De heer Wim VAN ZELE (Nederlandstalig) 2° De heer Olivier LOWAGIE (Franstalig) 3° De heer Alain GOERGEN (Franstalig) 4° Mevr.Barbara NYS (wettelijk tweetalig) 5° Mevr.Catherine BARDIAU (Franstalig) Dat Mevr. Catherine BARDIAU aangesteld wordt als Voorzitter van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd (A5+) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Art. 2.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT

^