Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017031303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017010433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2016 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017010436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen "vaste bijdragen" ten gunste van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013552 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van FEDRIS, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017013568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt Mevr. Véronique ANDRIEUX, rijksambtenaar klasse A3, met ingang van 1 oktober 2017 bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017031302 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 24 september 2017 wordt aan een plaats van onderpastoor bij de Roemeens christelijke type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017201085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017201086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017201398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot toekenning aan sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017202542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Bevordering van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 september 2017, dat in werking treedt op 1ste dag van de Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017013490 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 september 2017 wordt de heer Stijn ADRIAENSSEN, attaché , met ingang van 1 september 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, bij de buitendiensten van het Federaal (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 29/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Ieper als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017031277 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 31/08/2017, werd de V.Z.W. INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DEVELOPPEMENT DURABLE erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor ee(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001564841

arrest

type arrest prom. 16/08/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2018 type arrest prom. 05/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013561 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van administratieve coördinator van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de operationele mandaathouders van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-generaal bij de Algemene Directie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement »

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017013344 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 15/09/2017, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van SOL-EX ingetrokken. (...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financieel experten boekhouding en begroting (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. - Selectienummer : AFG17164 Deze selectie werd afgesloten op 27/09/20(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten boekhouding en begroting (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG17155 Deze selectie werd afgesloten op 29/(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-Auditoren - Data-analisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17052 Deze selectie werd afgesloten op 22/06/2017. Er zijn 16 laureaten. De lijst is 1 (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analist Administrators (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG17262 Solliciteren kan tot 23/10/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017205261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Documentatiebeheerders Rechtszekerheid (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG16229 Deze selectie werd afgesloten op 9/06/2017. Er zijn 18 laureaten. De lijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017013567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 september 2017, dat in werking treedt de dag van de Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WARLOP Louis benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017013572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2016, bladzijde 91429, akte nr. 2017/13493, regel 32, lezen : « Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het h type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017031300 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `Voormalige leden Kamer en/of Senaat' Als gevolg van het ontslag van een lid dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deonto(...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017031058 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel. - Preventie & Veiligheid. - Toelating tot de stage Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 16 juni 2017 wordt de heer LEMAIRE Paul toegelaten tot de stage vanaf 16 juni 2017 als attaché Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 1 september(...) type document prom. -- pub. 10/10/2017 numac 2017031296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - amif-nr31 : integratie 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte beheer van de (...) Het AMIF loopt van 2014 tot 2020. Eén van de doelstellingen van het fonds is het bevorderen van (...)
^