Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 23 augustus 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende het telewerk

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030877
pub.
23/08/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017030877/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende het telewerk


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de krachtens artikel 3 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerde gendertest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016031850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit sluiten betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, dat in werking trad op 25 februari 2017;

Gelet op het advies nr. 61687/4 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2017, met toepassing van artikel 3, § 1 en artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Financiën en Begroting, gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op het protocol nr. 2017/12 van Sector XV van 24 april 2017;

Overwegende dat de opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2012 betreffende telewerk met ingang van 25 februari 2017 door artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, tot gevolg heeft dat voor het telewerk van de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit niet langer een wettelijk kader bestaat. Deze overheidsdienst komt immers niet voor in de lijst van instellingen waarop de in het besluit van 26 januari 2017 toepassing vindt. Om deze lacune in de wetgeving op te vullen, en zo de rechtspositie van de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit die telewerken veilig te stellen is vereist dat het toepassingsgebied van het besluit van 26 januari 2017 retroactief wordt uitgebreid tot alle instellingen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat zo snel mogelijk een einde dient te worden gemaakt aan de rechtsonzekerheid die bestaat in hoofde van de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit met betrekking tot het telewerk, dient het advies van de Raad van State, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, bij hoogdringendheid te worden gevraagd binnen een termijn van 5 werkdagen;

Op voorstel van de Minister-president, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare Netheid en de Haven van Brussel en van de Minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° de diensten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Art. 2.In artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende het telewerk, wordt het cijfer "16"vervangen door het cijfer "15".

Art. 3.In de Franse versie van artikel 16 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017020195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk sluiten betreffende het telewerk, wordt het cijfer "20121"vervangen door het cijfer "2012".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2017.

Brussel, 13 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting, G. VANHENGEL

^