Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit type wet prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017030776 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen bedoeld in de artikelen VII.102 en VII.147/17 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 06/08/2021 numac 2021032056 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017020528 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van een lid van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017030800 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie van Namen type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017040387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017203917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017. type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

beschikking

type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden voor bepaalde voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030681 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030676 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot invoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van maatregelen tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030760 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Atheneum » op het grondgebied van de gemeente Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030775 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het volledig gewijzigde bijzondere bestemmingsplan nr. 6D "Machtenswijk" van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017030845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 23/08/2017 numac 2017030877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende het telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Wooly `N' Fluffy" gelegen W. Van Perckstraat 52 te 1140 Brussel als hobby kattenkwekerij aan mevrouw Massart Florence in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Shaggy & Jo" gelegen Sint-Lambrechtsplein 26 te 1020 Brussel, als kweker-handelaar van honden aan "Shaggy & Jo" in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017204172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017204171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017204173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017204499 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieuinformatie voor het publiek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder dat gespecialiseerd is in akoestiek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204521 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204522 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de hoofdstukken I en II van Titel XII van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de subsidies voor landbouwkundig onderzoek, innovatie en wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017204671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning van 32 centra voor de validering van de vaardigheden genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017204672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van 4 referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden. type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdrachten van bevoegdheden in het "Centre wallon de Recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017204736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verkavelingscomités « Aineffe », « Fexhe-le-Haut-Clocher », « Hotton » en « Lincent, de ruilcomités « Chièvres-Ath », « Leuze-en-Hainaut » et « Moustier-Marcq » en het comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting « Buissenal » en « Rebaix » type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten betreffende de samenstelling, de procedure en de werking van de Geschillenkamer type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017204855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten ten gevolge van de ontbinding van de "Office wallon des déchets"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/07/2017 pub. 31/01/2018 numac 2018010392 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1144 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 september 2016 houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening van bepaalde akten aan de Administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en aan de leden van de directieraad

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030708 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

document

type document prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204349 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de integratieraden voor het gewoon secundair onderwijs in het kader van de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type document prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204348 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de gegevens die nodig zijn om redelijke aanpassingen wegens ontbrekende competenties in de onderwijstaal en de bescherming van de schoolcijfers wegens ontbrekende competenties in de onderwijstaal en in de vreemde talen aan te vragen type document prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204576 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid" type document prom. 13/07/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de gegevens die nodig zijn om nieuwkomers in een basisschool of secundaire school in de Duitstalige Gemeenschap te laten inschrijven type document prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Xyrem. - Vervanging van de leden
^