Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 28 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030833
pub.
28/07/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017030833/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen sluiten houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 6, derde en vierde lid, 8 en 30;

Gelet op de gendertest;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 4 juli 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2017;

Gelet op advies 61.584/4 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen sluiten houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen wordt als volgt gewijzigd: 1° 4° wordt vervangen door: `'elk gedeeld motorvoertuig beschikt over een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen bij een vaste autodeelstandplaats waar de gebruiker het voertuig dat hij heeft gereserveerd ophaalt en terugbrengt na ieder gebruik''; 2° Aan 6° wordt de volgende zin toegevoegd: `'De operator garandeert dat de wagen na een maximale gebruiksduur van 72 uur wordt teruggebracht naar de autodeelstandplaats en ter beschikking wordt gesteld aan alle gebruikers;''.

Art. 2.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° Er wordt een 2e lid ingevoegd, luidende: `'De opzegging van de erkenning kan door de operator bij aangetekend schrijven worden betekend aan de Administratie en de gemeenten, ten minste een jaar na het verkrijgen van de erkenning en met een opzeggingstermijn van zes maanden.'' 2° Er wordt een 3e lid ingevoegd, luidende: `'Na het verstrijken, intrekken of opzeggen van de erkenning als operator moet de operator de autodeelstandplaatsen, alsook alle toebehoren ervan, op zijn kosten en risico verwijderen en het openbaar domein in zijn vroegere staat herstellen". Behoudens andersluidende toestemming, moeten alle autodeelstandplaatsen binnen een termijn van 1 maand volgend op het verstrijken, intrekken of opzeggen van de vergunning verwijderd worden.''

Art. 3.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° Paragraaf 1 wordt aangevuld met: ''Na het behalen van de in bijlage 1 genoemde aantallen verloopt de groei op basis van de vraag, op de in artikel 16 § 2 uiteengezette wijze.'' 2° In paragraaf 2 eerste lid wordt "3) opstelling van de kaart met de lokalisering van de standplaatsen" vervangen door "3) opstelling van de kaart met de lokalisering van de gesuggereerde standplaatsen";3° In paragraaf 2 tweede lid wordt het woord `'gewenste'' toegevoegd voor indienststelling;4° Aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd: `'Voor iedere autodeelstandplaats geldt een perimeter van 250 meter.De voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen van de verschillende operatoren kunnen binnen deze perimeter worden verdeeld. Alle voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen van een operator bevinden zich op dezelfde locatie in de perimeter. ''

Art. 4.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° In paragraaf 2 wordt het woord `gesuggereerde' toegevoegd voor het woord `standplaatsen'. 2° Aan paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd: `'Het goedgekeurde Plan wordt bekendgemaakt aan alle erkende operatoren.''

Art. 5.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° In paragraaf 1 wordt het woord `gesuggereerde' toegevoegd voor `standplaatsen'.2° In paragraaf 1 van de Nederlandstalige tekst wordt het woord `Agentschap' gewijzigd naar `Administratie'.

Art. 6.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° Paragraaf 1 wordt vervangen door: `'De erkende operator kan per autodeelstandplaats opgenomen in het Actieplan autodelen een aanvraag voor een nieuwe voorbehouden parkeerplaats voor autodelen indienen wanneer deze wordt gecreëerd of uitbreidt.De aanvrager geeft bij de gemeente aan hoeveel parkeerplaatsen deze wenst. Het aantal beschikbare nieuwe voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen wordt gelijk verdeeld tussen de aanvragers. De gemeente kan gemotiveerd afwijken van de gelijkheid tussen de aanvragers ten voordele van een aanvrager met voertuigen in de directe omgeving met een belastingsgraad van meer dan 40 %. Elke aanvrager ontvangt minimaal één voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.'' 2° Paragraaf 2 wordt vervangen door: `' Een gemeente kan nieuwe autodeelstandplaatsen ter beschikking stellen die nog niet zijn opgenomen in het Actieplan autodelen. De operatoren kunnen een voorstel doen voor een nieuwe autodeelstandplaats die nog niet is opgenomen in het Actieplan. De gemeente behandelt de eventuele aanvragen voor nieuwe autodeelstandplaatsen eenmaal per jaar.

Bij de opening van nieuwe autodeelstandplaatsen streeft de gemeente de spreiding van autodeelstandplaatsen na zoals omschreven in art. 11.'' 3° Paragraaf 3 wordt vervangen door: `' Elke wijziging of opening van een autodeelstandplaats moet onverwijld worden gemeld aan de Administratie en het Agentschap. 4° Paragraaf 4 wordt vervangen door: `'De toegekende voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen dienen uitsluitend voor het parkeren van de gedeelde motorvoertuigen van de operator in het kader van de vergunning voor het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen.'' 5° Paragraaf 5 wordt geschrapt.

Art. 7.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door: `'Wanneer de wegbeheerder een autodeelstandplaats of een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen verwijdert moet de wegbeheerder de betrokken operator(s) een vervangende autodeelstandplaats of voorbehouden parkeerplaats voor autodelen aanbieden.''

Art. 8.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° Artikel 18 wordt artikel 18/1;2° Paragraaf 1 wordt vervangen door: `' De wegbeheerder staat in voor het onderhoud van de autodeelstandplaatsen.Hij staat eveneens in voor de kosten van de reglementaire signalisatie, waaronder het reglementair bord en de markering.

De wegbeheerder neemt ook de kosten van een langdurige verplaatsing van een autodeelstandplaats op zich, voor zover deze verplaatsing buiten het toedoen of de wil van de operator is en het feit dat de aanleiding tot de verplaatsing een gebeurtenis van lange duur is.

Kosten die slaan op de elektrische installaties zijn steeds ten laste van de operator.

Indien het gewest de verplaatsing van een autodeelstandplaats aanvraagt, draagt zij de kosten van de verplaatsing. 3° Paragraaf 2 wordt vervangen door: `' De erkende operator neemt de uitrustingskosten van de autodeelstandplaatsen ten laste, waaronder de installatie, het onderhoud en de vervanging van de uitrustingen indien nodig. In geval van schade aan een door de operator geïnstalleerde uitrustig die een gevaar oplevert voor de gebruikers van de openbare weg, moet de operator onverwijld alle nodige maatregelen treffen die nodig zijn om de schade te herstellen.'' 4° Er komt een nieuwe paragraaf 3: `'Voor elke nieuwe toekenning, verplaatsing of volledige of gedeeltelijke verwijdering van een autodeelstandplaats of voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen wordt een formulier getekend tussen de operator en de wegbeheerder. De gemeenten kent de operatoren kosteloos voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen toe.

Het formulier specificeert: - de ligging; - het aantal parkeerplaatsen; - de voorziene uitvoeringsdatum.

Dit formulier bevat ook een plan van de toestand: - een situatieplan op 1/500 dat ten minste het beoogde deel van openbare weg tot aan de volgende zijstraat opneemt. Dit plan moet alle ter plaatse bestaande installaties bevatten en als vergrote beeld-in-beeldweergrave: de positie en de ingenomen oppervlakte van de uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, de plaats van de markering en van de te installeren signalisatie; - foto's van de bestaande situatie waarop elke relevante installatie ter plaatse is opgenomen.

De operator moet binnen de twee maanden na het einde van de installatiewerkzaamheden de as-buildplannen van de autodeelstandplaats indienen. De as-buildplannen moeten de toestand na de werkzaamheden nauwkeurig weergeven.

De operator kan, in afwachting van de ingebruikname van een toegekende voorbehouden parkeerplaats voor autodelen, met instemming van de gemeente, de deelauto tijdelijk op de openbare weg parkeren in de directe omgeving van de toegekende voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.''

Art. 9.In hoofdstuk 2 wordt een artikel 18/2 ingevoegd, luidende: `'Ten minste een week vóór elke gebeurtenis van lange duur die de exploitatie van of de toegang naar een autodeelstandplaats verhindert, brengt de wegbeheerder de operator hiervan op de hoogte met vermelding van de duur van de gebeurtenis.

In de mate van zijn mogelijkheden stelt de wegbeheerder een nieuwe voorbehouden parkeerplaats voor autodelen voor, zodat de operator de passende maatregelen kan nemen voor de verplaatsing van de voertuigen.''

Art. 10.In hoofdstuk 2 wordt een artikel 18/3 ingevoegd, luidende: `'De operator ziet er te allen tijde op toe dat de autodeelstandplaatsen de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten en de voetgangers niet belemmeren.

Ook mogen de autodeelstandplaatsen de toegang tot of de bediening van een brandkraan, een klep van het waterdistributienet, een afsluiter van een gasleiding, alsook de toegang tot en het onderhoud van de afvoerkolken niet belemmeren.

Bovendien mogen de autodeelstandplaatsen de openbare veiligheid niet in het gedrang brengen en de zichtbaarheid van de wegsignalisatie niet belemmeren of verminderen.

De operator mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de autodeelstandplaatsen zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.''

Art. 11.In hoofdstuk 2 wordt een artikel 18/4 ingevoegd, luidende: `'De operator is aansprakelijk voor de schade wordt veroorzaakt door de installatie, de exploitatie en/of de verwijdering van de autodeelstandplaatsen.

De operator vrijwaart de wegbeheerder voor elke vordering van derden.''

Art. 12.In hoofdstuk 2 wordt een artikel 18/5 ingevoegd, luidende: `'De operator zorgt ervoor dat hij zijn installaties te allen tijde in een perfecte staat van onderhoud, werking en netheid houdt. Hij zorgt er onder meer voor dat tags en graffiti zo snel mogelijk worden verwijderd en, algemener gesteld, dat elke beschadigde installatie weer in goede staat hersteld wordt binnen een korte termijn.''

Art. 13.In hoofdstuk 2 wordt een artikel 18/6 ingevoegd, luidende: `'Elke reclame op de autodeelstandplaatsen en aan de buitenkant van de gedeelde motorvoertuigen is verboden.

Alleen vermeldingen met betrekking tot de gedeelde motorvoertuigen, de naam van de operator en de sponsor(s) zijn toegelaten.

De afmetingen van de vermeldingen van alle sponsors samen moeten kleiner zijn dan de afmetingen van het logo van de operator.''

Art. 14.Artikel 19 wordt geschrapt.

Art. 15.Aan punt 3 van de eerste paragraaf van artikel 19/2 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd: `'De operator garandeert dat de wagen na een maximale gebruiksduur van 24 uur weer ter beschikking wordt gesteld aan alle gebruikers.

Art. 16.In bijlage 1, tweede lid van hetzelfde besluit wordt het woord `standplaatsen' gewijzigd naar `voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen'.

Art. 17.Dit besluit treedt treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste lid treden het artikel 1, 2° en het artikel 15 in werking op 1 januari 2019.

Art. 18.De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Haven van Brussel en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^