Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-dienstchef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031564
pub.
30/07/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-dienstchef (rang A5+) bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH, inzonderheid op de artikelen 375 en volgende;

Gelet op de vacantverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 betreffende de functie van Officier-dienstchef (rang A5+) bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van administratieve coördinator van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de mandaatbetrekking van Officier-dienstchef (rang A5+) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2018;

Gelet op de ontvangen kandidaatstelling, ingediend door Tanguy du Bus de Warnaffe;

Overwegende dat ze ontvankelijk werd verklaard;

Overwegende het met redenen omklede advies van de selectiecommissie houdende de toewijzing van een betrekking van Officier-dienstchef (rang A5+) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van 4 mei 2018.

Overwegende dat de selectiecommissie, na de geschiktheid van de competenties, de relationele vaardigheden en de managementcapaciteiten van de kandidaat te hebben onderzocht, beschouwt dat Heer Tanguy du Bus de Warnaffe geschikt is voor de uitoefening van de betrokken functie : "De commissie merkt een goede motivatie op bij de Heer du Bus de Warnaffe voor wat betreft het te vervullen mandaat en een grondige kennis van het terrein en van de context van de DBDMHH. De commissie is van mening dat bepaalde vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn bij de kandidaat. Andere vaardigheden dienen verder ontwikkeld te worden maar worden reeds gedeeltelijk gecompenseerd door zijn sterke motivatie, zijn ervaring op het terrein en zijn vastbeslotenheid om de cohesie en de samenwerking onder de werknemers te verbeteren.

Bijgevolg verklaart een meerderheid van de commissie de heer du Bus de Warnaffe geschikt voor de uitoefening van de functie van officier-dienstchef bij de DBDMH".

Dat deze kandidaat dus opgenomen wordt in de groep A bedoeld in artikel 388 van voornoemd Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten;

Overwegende, bijgevolg, dat het te vervullen mandaat hem moet worden toegewezen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mijnheer Tanguy du Bus de Warnaffe wordt aangesteld, in de Nederlandstalige taalrol, om het mandaat van Officier-dienstchef (rang A5+) bij Dienst Brandbestrijding en dringende medische hulp uit te oefenen in toepassing van artikel 389 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Hij wordt ingedeeld in rang A5+; zijn bezoldiging wordt vastgesteld in weddeschaal A599.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2018.

Art. 4.De minister voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^