Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018013059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/06/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018040441 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen type wet prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018040479 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,,om, **** **** koninklijk besluit van 6 juli 2018 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018030322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 november 2017 wordt Mevr. Eveline SCHLEICH, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2018, eervol ontslag uit ha Mevr. Eveline SCHLEICH, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 januari 2018, haar aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018040338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018040438 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Erkenningsnummer van het dienstencentrum (...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018202332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 Wordt benoemd : Officier in de Leopoldsorde : De heer Erik SOMERS Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent Hij zal het Hij neemt vanaf 15 november 2016 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt(...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds van bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor de vorming van de arbeiders in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2013, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 tot invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, wordt aan de heer VAN DOREN Jan op het einde van de maand december 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, wordt aan de heer BAECKELANDT Dirk op het einde van de maand december 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, wordt aan mevrouw BIJVOET Brigitta op het einde van de maand november 2018, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché -leidinggevende (klasse A2) Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018040339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2016 tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2018 worden de cursus niveau B en he

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203498 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2018 van 28 juni 2018 Rolnummers 6538 en 6539 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, ingesteld door R.W. en ander Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203865 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 241.596 van 24 mei 2018 in zake de vennootschap naar Singaporees recht « Singapore Airlines Cargo » tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het M « Schendt de ordonnantie van 25 maart 1999, en inzonderheid artikel 42 ervan, zo geïnterpreteerd da(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203870 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 241.737 van 7 juni 2018 in zake Amina Tata tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 juni 2018, heeft d « Schendt artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het gr(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203866 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 241.659 van 29 mei 2018 in zake de Belgische Staat tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juni 2018, « Is artikel 1, § 1, tweede lid, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen w(...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018013017 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018202964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 7 februari 2018 werd de heer BAECKELANDT Dirk, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het am

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018013005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018013045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2018, worden beschermd als geheel bepaalde delen van de gebouwen gevormd door de voormalige abdij Sint-Jacob-op-de-Koudenberg, wegens hun historische, - voor de gebouwen gelegen Naamsestraat nr. 4, nr. 6 en nr. 8 : de totaliteit; - voor de gebouwe(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-dienstchef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 30/07/2018 numac 2018031584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Molenbeek om het bijzonder bestemmingsplan nr.41 « Leopold II C* » gedeeltelijk op te heffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018040460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018070041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Verrerie Houtart - CCC" in La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018203814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018203813 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Waalse Regering betreffende de formalisering van het proces voor het ontslag van contractuele personeelsleden

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018031625 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0030: Gimv NV en Top Brands NV/Bunz Holding NV en Ellis Gourmet Burger Nederland B.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde proc Op 23 juli 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldin(...) type bericht prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203523 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juni 2018, heeft Joaquin Delgado A Die zaak is ingeschreven onder nummer 6954 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203791 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 mei 2018 in zake P.M. tegen M.M. en A.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 mei 2018, heeft de familierechtbank van de « Schendt artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het niet bepaalt dat het bela(...) type bericht prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203860 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 25 mei 2018 in zake de procureur des Konings tegen M.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 mei 2018, heeft de Franstal « Schenden de artikelen 204 en 210 van het Wetboek van strafvordering artikel 13 van de Grondwet, a(...) type bericht prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203888 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 29 maart 2018 in zake de bvba « Morland » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 april 2018, heef « Schendt artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 en 1(...)

erratum

type erratum prom. 07/01/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018013019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018031567 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeenteraadsverkiezingen. - Mededeling Krachtens artikel 7 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek heeft de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden van rechtswege om de zes jaar plaats, op de tweede zondag v De verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden zullen plaatsvinden op zondag 14 oktober 2(...)

document

type document prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203807 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke bodembeheer (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18127 Solliciteren kan tot 20/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG18066 Deze selectie werd afgesloten op 09/07/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018040224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 wordt de heer Samuel FUKS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 april 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, is mevrouw DEWITTE Martine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018 wordt mevrouw SLABBAERT Mia, met inga Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representative organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Brigitta BIJVOET type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Jan VAN DOREN type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht an de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Dirk BAECKELANDT De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018031561 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaturen voor de uitbating van transitiehuizen Inleiding De Ministerraad keurde op 18 november 2016 het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Met dit plan wil de rege(...) Het gedifferentieerd detentiebeleid voorziet ook ruimte voor transitiehuizen. Dit zijn kleinschalig(...) type document prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 2 juli 2018, dat uitwerking worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken o(...) type document prom. -- pub. 30/07/2018 numac 2018203859 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof Voordracht van een lijst met twee kandidaten door de Senaat Tijdens zijn vergadering van 13 juli 2018 heeft de Senaat de volgende lijst met twee kandidaten voorgedragen voor het ambt van Franstalig rechter van het Grondwett Eerste kandidaat : de heer Michel PAQUES, staatsraad bij de Raad van State. Tweede kandidaat : M(...)
^