Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 28 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030834
pub.
28/07/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017030834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JUILLET 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het derde en vierde lid van artikel 6 en artikel 30 van de Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

Gelet op de gendertest;

Gelet op advies 61.587/4 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de mogelijkheid voor een particulier om een vrijstellingskaart `buurtbewoner' aan te vragen voor een gedeeld voertuig voorzien in artikel 50, 3de alinea van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten;

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° "Administratie" : Brussel Mobiliteit;2° "Ordonnantie" : de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;3° "Particulier autodelen" : wijze van autodelen waarbij de natuurlijke persoon op wiens naam een motorvoertuig is ingeschreven of die er op bestendige wijze over kan beschikken, door bemiddeling van een Autodeelsysteem voor particulieren voornoemd motorvoertuig, al dan niet tegen betaling, ter beschikking stelt van twee of meerdere andere natuurlijke personen;4° "Autodeelsysteem voor particulieren" : organisatie voor Particulier autodelen die aan haar leden autodeelcertificaten kan uitreiken;5° "Erkenning" : door de Administratie verleende toelating aan het Autodeelsysteem voor particulieren om aan de leden van het Autodeelsysteem voor particulieren een autodeelcertificaat uit te reiken dat recht geeft op het verkrijgen van een vrijstellingskaart buurtbewoner;6° "Autodeelgroep" : leden van een Autodeelsysteem voor particulieren die met elkaar een overeenkomst hebben gesloten om aan Particulier Autodelen te doen;7° "Vrijstellingskaart buurtbewoner" : de parkeerkaart zoals voorzien in artikel 6, 1e lid, 1° van de Ordonnantie van 22 januari 2009. HOOFDSTUK II. - Erkenning van autodeelsystemen voor particulieren

Art. 2.De autodeelsystemen voor particulieren die overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk II erkend zijn, beschikken over het recht om aan hun leden autodeelcertificaten te verlenen, onder de in Hoofdstuk III bepaalde voorwaarden.

Elk autodeelcertificaat bevat de voornaam en familienaam, alsook het adres van alle leden van de autodeelgroep, alsook de identificatiegegevens van het motorvoertuig waarvoor het autodeelcertificaat wordt toegekend.

Art. 3.De aanvraag tot erkenning als autodeelsysteem voor particulieren wordt ingediend bij de Administratie.

Art. 4.§ 1. Om door de Administratie te worden erkend als autodeelsysteem voor particulieren, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn : 1° het lidmaatschap wordt opengesteld voor alle natuurlijke personen met inachtneming van het principe van gelijke toegang;2° Het autodeelsysteem voor particulieren voorziet in een website die toelaat om de verschillende leden met elkaar in contact te brengen. Deze website bevat tevens informatie over onder andere de mogelijke afspraken tussen de leden van een autodeelgroep inzake de kilometerprijs, de betalingsmodaliteiten, de reservatiewijze, de te ondernemen stappen ingeval van schade of ongeval bevatten, alsook informatie over de verzekeringsmogelijkheden; 3° Het autodeelsysteem voor particulieren voorziet standaardcontracten die tussen de natuurlijke persoon op wiens naam een motorvoertuig is ingeschreven of die er op bestendige wijze over kan beschikken enerzijds en de autodelers anderzijds worden afgesloten.In deze contracten worden met name de afspraken inzake de in artikel 4, § 1, 2° opgesomde elementen vastgelegd;4° binnen de twee jaar die volgen op de toekenning van de erkenning, moet bij het autodeelsysteem voor particulieren minstens 10 autodeelgroepen zijn aangesloten; § 2. De in § 1 bedoelde voorwaarden zijn cumulatief. Het niet naleven van één van deze voorwaarden leidt tot het weigeren van de erkenning of het schorsen of intrekken van de door de Administratie verleende erkenning.

Art. 5.§ 1. Het erkende autodeelsysteem voor particulieren werkt eenmaal per jaar mee aan de enquête bij de leden, die wordt gestandaardiseerd en georganiseerd door het Parkeeragentschap. De enquête peilt naar de evolutie van het bezit van de wagen, de evolutie van het gebruik van de wagen en de andere vervoerswijzen en de tevredenheidgraad van de gebruikers. § 2. Een standaarddocument wordt door het Parkeeragentschap bezorgd aan het autodeelsysteem voor particulieren die andere gegevens zal kunnen specifiëren. § 3. Het autodeelsysteem voor particulieren bezorgt de ingevulde enquête aan het Parkeeragentschap en de Administratie. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor het verkrijgen van een autodeelcertificaat

Art. 6.§ 1. De overeenkomstig Hoofdstuk II erkende autodeelsystemen voor particulieren hebben het recht om aan hun leden certificaten uit te reiken. Een dergelijk autodeelcertificaat vervangt het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op naam van het lid of dat hij er op bestendige wijze over kan beschikken, in overeenstemming met het ministerieel besluit van 9 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart sluiten betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. § 2. Het autodeelcertificaat heeft een geldigheidsduur van twee maanden vanaf de datum van uitreiking.

Art. 7.§ 1. De autodeelsystemen voor particulieren mogen voornoemd autodeelcertificaat enkel uitreiken indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan : 1° Per autodeelgroep delen minstens drie leden het voertuig waarvoor het autodeelcertificaat aangevraagd wordt;2° Elk natuurlijke persoon kan op hetzelfde moment slechts lid zijn van maximaal twee autodeelgroepen;3° Minstens één van de leden van een autodeelgroep moet het bewijs leveren dat het motorvoertuig waarvoor een autodeelcertificaat wordt aangevraagd, is ingeschreven op zijn naam of dat hij er op bestendige wijze over kan beschikken, in overeenstemming met het ministerieel besluit van 9 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart sluiten betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;4° Elk lid van de autodeelgroep beschikt over een geldig rijbewijs voor de klasse van het voertuig waarvoor het autodeelcertificaat aangevraagd wordt;5° Alle leden van de autodeelgroep dienen aan te tonen dat zij als bestuurder zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig;6° Minstens twee leden van de autodeelgroep zijn gedomicilieerd binnen één of meerdere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § 2 - Het verlenen van een autodeelcertificaat wanneer niet aan alle hierboven vernoemde voorwaarden is voldaan, kan leiden tot het weigeren van de erkenning of het schorsen of intrekken van de door de Administratie verleende erkenning. HOOFDSTUK IV. - Schorsing en intrekking van de erkenning

Art. 8.§ 1. Bij niet-naleving van één van de voorwaarden voor erkenning, zoals opgenomen in Hoofdstuk II, of indien het autodeelsysteem voor particulieren de regels voor het toekennen van autodeelcertificaten, zoals opgenomen in Hoofdstuk III, niet naleeft, brengt de Administratie dit ter kennis aan het erkende Autodeelsysteem voor particulieren.

Laatstgenoemde beschikt over een termijn van drie maanden om zijn situatie te regulariseren. § 2. Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden wordt geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning schorsen, nadat het autodeelsysteem voor particulieren vooraf werd gehoord.

Van zodra het autodeelsysteem voor particulieren de situatie regulariseert en hier de Administratie van op de hoogte brengt, zal de Administratie, na vast te stellen dat de situatie effectief is geregulariseerd, de schorsing van de erkenning opheffen.

Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden na de schorsing van de erkenning of de schorsing van de vrijstellingskaarten werd geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning intrekken, nadat het autodeelsysteem voor particulieren vooraf werd gehoord. De intrekking van de erkenning heeft van rechtswege de nietigheid van alle door het autodeelsysteem voor particulieren uitgereikte autodeelcertificaten en de daarop gestoelde vrijstellingskaarten buurtbewoner tot gevolg.

De Administratie brengt elke intrekking van een erkenning van een autodeelsysteem voor particulieren onverwijld ter kennis aan alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 9.De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^