Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017
gepubliceerd op 06 oktober 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030845
pub.
06/10/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017030845/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, voor de laatste keer gewijzigd door de ordonnantie van 8 mei 2014, inzonderheid op de artikelen 2, § 2, 41, 3° en 4°, 67, 1° en 9° en 138, 140, 4° en 6° en 141; Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2016 en 6 juni 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op de afwezigheid van het advies van de Adviesraad voor Huisvesting;

Gelet op het advies van de BGHM, gegeven op 30 maart 2017;

Gelet op advies 61.382/3 van de Raad van State, verstrekt op 24 mei 2017 in toepassing van artikel 84, § 1, 2de lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de `gendertest' uitgevoerd in toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voordracht van de minister die bevoegd is voor Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5bis, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 worden de woorden "artikel 4, § 1" vervangen door "artikel 5bis, § 1".

Art. 2.In artikel 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 wordt § 5 aangevuld door de woorden "en deze rechtvaardiging door de maatschappij aanvaard wordt".

Art. 3.De Nederlandstalige versie van artikel 40, § 2, wordt vervangen door " Als de voor de aandelen gestorte bedragen overeenkomstig artikel 13 § 2 van onderhavig besluit als huurwaarborg dienen, moet het voor de aandelen gestorte bedrag ten minste het in § 1 van onderhavig artikel bepaalde minimumbedrag belopen".

Art. 4.In artikel 83, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 worden de leden 1 en 2 vervangen door: "Het inkomen van de kandidaat-huurder die voor een woning voor middeninkomens ingeschreven is, moet tussen 150 en 200% van het toelatingsinkomen begrepen zijn dat voor de inschrijving voor een sociale woning zoals bepaald in artikel 31 van dit besluit van toepassing is.

De kandidaat-huurder waarvan het gezinsinkomen 200% van het inkomen overschrijdt dat voor de inschrijving voor een sociale woning van toepassing is, wordt uit het register geschrapt".

Art. 5.De bijlagen 3, 6, 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 bevinden zich in bijlage van dit besluit.

Bijlagen 3 en 6 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 worden door de bijlagen 3 en 6 van dit besluit vervangen.

Art. 6.De Hoofdstukken IV en V van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 ingevoegd door het besluit van 22 september 2016 en zoals gewijzigd door dit besluit, treden in werking op de 1 maart 2018.

Brussel, 13 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid C. FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie G. VANHENGEL, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^