Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018
gepubliceerd op 11 januari 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-tweede in bevel bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040025
pub.
11/01/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-tweede in bevel (rang A5) bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH, inzonderheid op de artikelen 375 en volgende;

Gelet op de vacantverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 betreffende de functie van Officier-tweede in bevel (rang A5) bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van administratieve coördinator van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de mandaatbetrekking van Officier-tweede in bevel (rang A5) van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 augustus 2018 ;

Gelet op de ontvangen kandidaatstelling, ingediend door Pierre Menu;

Overwegende dat ze ontvankelijk werd verklaard ;

Overwegende het met redenen omklede advies van de selectiecommissie houdende de toewijzing van een betrekking van Officier-tweede in bevel (rang A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van 26 november 2018.

Overwegende dat de selectiecommissie, na de geschiktheid van de competenties, de relationele vaardigheden en de managementcapaciteiten van de kandidaat te hebben onderzocht, beschouwt dat Heer Pierre Menu geschikt is voor de uitoefening van de betrokken functie : "De commissie merkt het potentieel en voldoende motivatie op bij de Heer Menu voor wat betreft het te vervullen mandaat, gebaseerd op zijn ervaring en interne operationele kennis van de DBDMH. De commissie is van mening dat de meeste vaardigheden gedeeltelijk ontwikkeld zijn bij de kandidaat. De commissie is van mening dat kandidaat er belang zou bij hebben zijn vaardigheden in `people management' en in `project management' te verbeteren.

Ter conclusie, verklaart een meerderheid van de commissie de heer Menu geschikt voor de uitoefening van de functie van officier-tweede in bevel bij de DBDMH".

Dat deze kandidaat dus opgenomen wordt in de groep A bedoeld in artikel 388 van voornoemd Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten;

Overwegende, bijgevolg, dat het te vervullen mandaat hem moet worden toegewezen ;

Op voorstel van de Minister belast met de brandbestrijding en dringende medische hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mijnheer Pierre Menu wordt aangesteld, in de Franstalige taalrol, om het mandaat van Officier- tweede in bevel (rang A5) bij Dienst Brandbestrijding en dringende medische hulp uit te oefenen in toepassing van artikel 389 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Hij wordt ingedeeld in rang A5 ; zijn bezoldiging wordt vastgesteld in weddeschaal A551.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 4.De minister voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^