Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018015573 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 128 van 27 november 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018032465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt de heer Pieter VAN DEN BOSSCHE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Econom Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018206475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019010106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 december 2018 wordt Mevrouw Michèle DE BECKER, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 februari 2019. Zij m type koninklijk besluit prom. 27/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019040036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Van Berlo M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, is aan Mevr. Janssens M., secretaris bij het parke(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april Arbeidsongevallen - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door **** aangewezen personen, in toepassing van artikel ****.263, &****; 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018015713 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 12 december 2018 wordt Mevr. Sophie DE VOLDER, technisch deskundige , met ingang van 1 december 2018, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de tweede klasse (A2) van het (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018040777 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2018 tot toekenning van een subsidie van € 159.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Y Silly - Y Froyennes, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 62.030 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Menen - Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 20.785 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 75A, Moeskroen - Froyennes, gelegen te Moeskroen, ter hoogte van de kilometerpaal 56.930 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Menen - Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.400 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018205803 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2018 van 8 november 2018 Rolnummer 6748 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel V.8 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII, ingesteld door de vzw « P Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018206146 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1512018 van 8 november 2018 Rolnummer 6740 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 30/11/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015440 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Cookeilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 21 augustus 2015 en te Rarotonga op 8 september 2015 (2) type decreet prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010023 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de termijnen van de aanmeldingsprocedure betreft type decreet prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015733 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van diverse nadere regels voor de ondersteuning van kunstprojecten voor creatie op radio en voor de werking van de Adviescommissie voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 14 november 2018 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en -programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018032502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 14 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten die de plaatsvervangende voogden begeleiden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van residentiële diensten voor observatie en oriëntatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten voor pleegzorg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van de algemene residentiële diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de actiediensten in open milieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040025 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-tweede in bevel bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 december 2018, dat in werking treedt op 18 de wordt de heer Arnaud LEVEQUE, te Eigenbrakel, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019010107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijd 1. INDEXERING VAN HET FORFAITAIR BEDRAG VAN DE KOSTEN VAN HET VERBLIJF IN EEN GESLOTEN CENTRUM :

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Coördinators selectie (m/v/x). - Selectienummer: BNG18174 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2018. Er is 1(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstand XERIUS Sociaal Verzekeringsfonds, V.Z.W., Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen LIANTIS, Sociaal Verze(...) type lijst prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attaché A1 Aankoop en Budgetbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG18152 Deze selectie werd afgesloten op 30-11-2(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Teamverantwoordelijken A2 Helpdesk ICT (m/v/x). - Selectienummer: BNG18154 Deze selectie werd afgesloten op 30-11-2(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019010011 bron nationale bank van belgie Toestemming fusie Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 27 november 2018, toestemming verleend voor de grensoverschrijdende fusie door overneming overeenkomstig Titel Vbis van Boek XI van het Belgisc Deze fusie gaat in op 1 januari 2019. Brussel, 27 december 2018. De Gouverneur, J. SMETS

document

type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018206491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chef-Koks (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18214 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2018. Er is 1 geslaagde. (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019010010 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 21 december 201 Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 27 november 201(...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040035 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum type erratum prom. 07/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040049 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders rijbewijs online (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19001 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders uitgaven (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19002 Solliciteren kan tot 28/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen Telecommunicatie (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG18116 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Coördinators selectie (m/v/x). - Selectienummer: BFG18168 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewekers digitalisering (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19003 Solliciteren kan tot 28/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18316 Solliciteren kan tot 28/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs-renovatie Poelaertplein (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18314 Solliciteren kan tot 25/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Teamverantwoordelijken A2 ICT systemen level 2 (m/v/x). - Selectienummer : BNG18153 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn geen lauréaat. (...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2019200101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architectenrenovatie Poelaertplein (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18313 Solliciteren kan tot 25/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018040766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidate(...) Op zaterdag 4 mei 2019, in PLOT - Limburg (Sporthal Schietskuil, Poelsweg, 3630 Maasmechelen - test(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018206325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische contro(...) type document prom. -- pub. 11/01/2019 numac 2018206326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 december 2018, dat in werking tr worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-cultur(...)
^