Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 07 mei 2018

Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 7 december 2017, werd mevr. Van Der Schueren Ch., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangen Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 14 december 2017, werden, door de voorz(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030921
pub.
07/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 7 december 2017Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014318 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing sluiten, werd mevr. Van Der Schueren Ch., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangend magistraat, uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40, § 1, van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015 type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032096 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032097 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032098 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden sluiten, werden, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, de heren: ? Maréchal P., afdeling Brugge; ? Blondeau S., afdeling Ieper.

Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 5 maart 2018, werd de heer Weicker J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 9 mei 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 27 maart 2018, werd de heer Dorthu J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Verviers, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Bij beschikking van 16 april 2018 werd de heer Leclere F. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 31 mei 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Neufchâteau, te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel Henegouwen Bij beschikking van 22 februari 2018 werd de heer Lefebvre G. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel Henegouwen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 26 mei 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg Bij beschikking van 12 april 2018, werd de heer Agten G., door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangend magistraat in het vrederecht van het kanton Bree uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^