Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 07 december 2017
gepubliceerd op 14 december 2017

Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017014290
pub.
14/12/2017
prom.
07/12/2017
ELI
eli/ordonnantie/2017/12/07/2017014290/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2017. - Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 2.De wijzigingen als gevolg van de huidige ordonnantie zijn uitsluitend van toepassing voor wat betreft de onroerende voorheffing. Afdeling 2. - Wijzigingsbepalingen van toepassing op het gehele

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 3.In de Franse versie van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de volgende wijzigingen aangebracht betreffende de onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° de woorden « dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus », « fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts », « conseiller général », « conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis », « fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, d'un titre supérieur à celui d'attaché », « fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « directeur des contributions », « receveur chargé du recouvrement », « fonctionnaire désigné par le Roi », « receveur compétent », « fonctionnaire chargé du recouvrement », « conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus », « fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus », « receveur », « receveur des contributions directes », « fonctionnaire compétent » en « receveur compétent » worden telkens vervangen door de woorden « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;2° de woorden « l'agent compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus » worden vervangen door de woorden « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;3° de woorden « fonctionnaires chargés du recouvrement », « agents de l'administration », « agents de l'administration qui est en charge des impôts sur les revenus », « agents », « fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « receveurs », en « conseillers généraux de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions » worden telkens vervangen door de woorden « fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;4° de woorden « fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre des Finances » en « fonctionnaire du titre de conseiller au moins, désigné à cet effet par le Ministre des Finances » worden telkens vervangen door de woorden « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;5° de woorden « l'agent désigné par le Ministre » worden telkens vervangen door de woorden « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;6° de woorden « au Trésor » worden telkens vervangen door de woorden « à la Région de Bruxelles-Capitale » ;7° de woorden « du Trésor » worden telkens vervangen door de woorden « de la Région de Bruxelles-Capitale » ;8° de woorden « le Trésor public » worden telkens vervangen door de woorden « la Région de Bruxelles-Capitale » ;9° de woorden « l'Etat » worden telkens vervangen door de woorden « la Région de Bruxelles-Capitale » ;10° de woorden « l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « l'administration », « l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « l'administration fiscale », « les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances », « l'administration qui a en charge l'établissement ou le recouvrement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions », « l'administration belge », « l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », « l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », « le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances », « le service désigné à cet effet par l'administration générale de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus » en « le Service Public fédéral Finances » worden telkens vervangen door de woorden « le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;11° de woorden « à l'administration », « à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », en « à l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus » worden vervangen door de woorden « au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;12° de woorden « Ministre des Finances » en « ministre » worden telkens vervangen door de woorden « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget ».

Art. 4.In de Nederlandse versie van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de volgende wijzigingen aangebracht betreffende de onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° de woorden « leidinggevende ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « ambtenaar belast met de vestiging of de invordering van de inkomstenbelastingen », « adviseur generaal », « adviseur generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd », « een ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen met een hogere titel dan die van attaché », « ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « ontvanger belast met de invordering », « de door de Koning aan te wijzen ambtenaar », « bevoegde ontvanger », « ambtenaar belast met de invordering », « adviseur generaal belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen », « ambtenaar die de leiding heeft over de diensten belast met de invordering van de inkomstenbelastingen », « ontvanger », « bevoegde ambtenaar » en « bevoegde ontvanger » worden telkens vervangen door de woorden « statutair of contractueel ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;2° de woorden « de bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen » worden vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;3° de woorden « de bevoegde ambtenaren belast met de invordering », « bevoegde ambtenaar van de administratie », « bevoegde ambtenaar van de administratie bevoegd voor de inkomstenbelastingen », « ambtenaren », « ambtenaren van de administratie bevoegd voor de vestiging, of deze bevoegd voor de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen », « personen die deel uitmaken van diensten waaraan de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen », « ontvangers », en « adviseur generaals van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen aangeduid door de minister die de Financiën onder zijn bevoegdheden » worden telkens vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;4° de woorden « de ambtenaar die hiertoe werd aangesteld door de Minister van Financiën » en « een ambtenaar met minstens de titel van adviseur, die hiertoe werd aangesteld door de Minister van Financiën » worden telkens vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting » ;5° de woorden « de ambtenaar aangeduid door de Minister » worden telkens vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting » ;6° de woorden « aan de schatkist » worden telkens vervangen door de woorden « aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;7° de woorden « van de schatkist » worden telkens vervangen door de woorden « van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;8° de woorden « de Openbare schatkist » worden telkens vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;9° de woorden « de Staat » worden telkens vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;10° de woorden « de administratie belast voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de administratie », « de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen », « de fiscale administratie », « de administraties die ressorteren onder de federale overheidsdienst Financiën », « de administratie belast met de vestiging of bevoegd voor de invordering van de inkomstenbelastingen », « de Belgische administratie », « de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de dienst die daarvoor aangewezen is door de Minister van Financiën », « de dienst die daarvoor aangewezen is door de Algemene administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen » en « de federale overheidsdienst Financiën » worden telkens vervangen door de woorden « de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;11° de woorden « aan de administratie », « aan de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « aan de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen » en « aan de bevoegde administratie voor de vestiging van de inkomstenbelastingen » worden telkens vervangen door de woorden « aan de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;12° de woorden « Ministerie van Financiën » en « minister » worden telkens vervangen door de woorden « minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting ». Afdeling 3. - Specifieke wijzigingsbepalingen

Art. 5.In afwijking van artikel 4, worden in de Franse versie van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de volgende wijzigingen aangebracht met betrekking tot de onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° in artikel 322, § 5, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden « par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre » vervangen door de woorden « par le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé au § 2, alinéa 3 » ;2° in artikel 333/1, van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « Le service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fournit une fois par an au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge des Finances et du Budget, un rapport qui contient les informations déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.» ; 3° in artikel 335, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement et du recouvrement des impôts » vervangen door de woorden « du service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;4° in artikel 366, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis » vervangen door de woorden « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.» ; 5° in hetzelfde artikel wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Lorsque la réclamation est adressée à un autre fonctionnaire d'un des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que celui désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par ce fonctionnaire.» ; 6° in artikel 376quinquies, van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1.En cas de réclamation introduite auprès du fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou, lorsque l'application de l'article 376 a été demandée, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ; 7° in paragaaf 2, tweede lid, van hetzelfde artikel, worden de woorden « le service de conciliation fiscale » vervangen door de woorden « le service visé au paragraphe 1er » ;8° in artikel 379, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « tout fonctionnaire d'une administration fiscale » vervangen door de woorden « tout fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;9° in artikel 413ter, § 2, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement a son domicile » vervangen door de woorden « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;10° in artikel 413quinquies van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 2, vervangen als volgt : « § 2.Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission, dont la composition et les modalités sont déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. » ; 11° in artikel 433, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « le receveur dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé » vervangen door de woorden « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;12° in artikel 434 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « les receveurs notifient » vervangen door de woorden « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie » ;13° in artikel 441, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « du receveur, dans le ressort duquel l'immeuble est situé et, s'il y a lieu, du receveur des contributions dans le ressort duquel l'intéressé a son domicile ou son principal établissement » vervangen door de woorden « du fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;14° in artikel 442, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « le receveur du domicile ou du principal établissement du propriétaire desdits meubles » vervangen door de woorden « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;15° in artikel 442bis, §§ 1 en 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « receveur du domicile ou du siège social du cédant » vervangen door de woorden « fonctionnaire statutaire et contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 6.In afwijking van artikel 5, in de Nederlandse versie van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de volgende veranderingen aangebracht met betrekking tot de onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° in artikel 322, § 5, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de woorden « de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in § 2, derde lid » vervangen door de woorden « door de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting, bedoeld in § 2, derde lid » ;2° in artikel 333/1, van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « De dienst hiervoor aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bezorgt éénmaal per jaar een rapport aan de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting.Dit rapport bevat de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vastgestelde informatie. » ; 3° in artikel 355, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « de voornoemde federale overheidsdienst regelmatig belast met de vestiging en invordering van de belastingen » vervangen door de woorden « van de dienst hiervoor aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;4° in artikel 366, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « de adviseur generaal van de administratie belast met de invordering van de belastingen op de inkomsten in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhogingen en de boete zijn gevestigd » vervangen door de woorden « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;5° in hetzelfde artikel wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Ingeval het bezwaarschrift is geadresseerd aan een andere ambtenaar van één van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan deze die hiervoor werd aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zal het bezwaarschrift geldig ingediend blijven vanaf de datum van ontvangst door deze ambtenaar.» ; 6° in het artikel 376quinquies van hetzelfde Wetboek, wordt de eerste paragraaf vervangen door wat volgt : « § 1.Ingeval het bezwaarschrift ingediend bij de bevoegde statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of, ingeval de toepassing van artikel 376 gevraagd werd, kunnen de belastingschuldige evenals de echtgenoot van de belastingschuldige op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de dienst hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. » ; 7° in paragraaf 2, tweede lid, van hetzelfde artikel, worden de woorden « de dienst voor fiscale bemiddeling » vervangen door de woorden « de dienst zoals vermeld in paragraaf 1 » ;8° in het artikel 379, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « elke ambtenaar van de fiscale administratie » vervangen door de woorden « elke statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;9° in het artikel 413ter, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « adviseur generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de belastingschuldige of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd zijn woonplaats heeft » vervangen door de woorden « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;10° artikel 413quinquies, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Ze kan het voorwerp uitmaken, binnen de maand van de kennisgeving, van een beroep ingesteld bij een commissie, waarvan de samenstelling en de modaliteiten bepaald zijn door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ; 11° in artikel 433, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de ontvanger van het ambtsgebied waarin de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en, daarenboven, zo het om een onroerend goed gaat, de ontvanger van het ambtsgebied waarin dat goed gelegen is » vervangen door de woorden « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;12° in artikel 434 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « wordt door de ontvangers kennis gegeven » vervangen door de woorden « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geven kennis » ;13° in artikel 441, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « van de ontvanger in wiens ambtsgebied het onroerend goed gelegen is en, in voorkomend geval, van de ontvanger in wiens ambtsgebied de betrokkene zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft » vervangen door de woorden « van de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;14° in artikel 442, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de ontvanger van de woonplaats of van de hoofdinrichting van de eigenaar van die goederen » vervangen door de woorden « de statutaire ambtenaar of de contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;15° in het artikel 442bis, §§ 1 en 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « ontvanger van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de overdrager » vervangen door de woorden « statutair ambtenaar of contractueel ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ». Afdeling 4. - Opheffingsbepaling

Art. 7.Artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt opgeheven. Afdeling 5. - Andere bepalingen

Art. 8.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is bevoegd om de benamingen te laten overeenstemmen met deze van de federale administraties, met de functies en graden van bepaalde ambtenaren, zoals vermeld in hoofdstuk 2, aan de aanpassingen van de benamingen, functies en graden zoals bepaald in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering genomen en vermeld in het eerste lid worden bekrachtigd door een ordonnantie.

Art. 9.Te rekenen vanaf 1 januari 2018, dient begrepen te worden onder « een ambtenaar van de fiscale federale administratie » in zoverre het voorkomt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het niet aangepast werd door de huidige ordonnantie, een ambtenaar aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor het vervullen van de vooropgestelde missies, of, bij het uitblijven van een aanstelling, de ambtenaar van de gewestelijke fiscale administratie, die in de feiten deze missies vervullen. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 10.In artikel 17, § 1, van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden « op het grondgebied van het Gewest » vervangen door de woorden « op het grondgebied van België ».

Art. 11.In artikel 24 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De regering stelt ook de te gebruiken modellen vast.» wordt opgeheven ; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend : « Indien de akte waarvan sprake niet verleden wordt binnen drie maanden te rekenen van de verwittiging, wordt deze verwittiging als niet bestaande beschouwd. ».

Art. 12.In artikel 25, tweede lid, van dezelfde ordonnantie wordt de zin « De regering stelt ook de te gebruiken modellen vast. » opgeheven.

Art. 13.In artikel 26, laatste lid, van dezelfde ordonnantie wordt de zin « De regering stelt ook de te gebruiken modellen vast. » opgeheven.

Art. 14.In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 27/1, ingevoegd, luidend : «

Artikel 27/1.De artikelen 24 tot en met 27 zijn van toepassing op elke persoon die bevoegd is om de authenticiteit te verlenen aan de in artikel 24 bedoelde akten. ».

Art. 15.In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 27/2, ingevoegd, luidend : «

Artikel 27/2.In het kader van de uitwisselingen bedoeld in de artikelen 24 tot en met 27, mag door alle betrokken partijen gebruik worden gemaakt van het rijksregisternummer, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, of in artikel 2bis, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, van de personen waarover gegevens worden uitgewisseld. ». HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 16.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Gewone zitting 2017-2018 Documenten van het Parlement : A-573/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-573/2 Verslag.

Integraal verslag : 17 november 2017.

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 november 2017.

^