Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031710 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2018 type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032108 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de basisbijdrage van België aan de achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032112 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de HIPC-bijdrage van België aan de achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032113 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de Multilateral Debt Relief Initiative schijven in het kader van de bijdrage van België aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032143 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma voor biociden type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017032264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.939.868,95 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017206511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018030095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de internationale stichting "Global Nature Fund" type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031901 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 126, baanvak "Statte - Ciney", gelegen te Hoei, ter hoogte van de kilometerpaal 34.397 type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031903 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 126, baanvak "Statte - Ciney", gelegen te Hoei, ter hoogte van de kilometerpaal 36.970 type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031902 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 126, baanvak "Statte - Ciney", gelegen te Hoei, ter hoogte van de kilometerpaal 36.267 type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031904 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 126, baanvak "Statte - Ciney", gelegen te Marchin, ter hoogte van de kilometerpaal 37.664 type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040931 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018011025 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

decreet

type decreet prom. 07/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010181 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het opnemen, de begeleiding en het behoud in het gewoon basis- en secundair onderwijs van leerlingen met specifieke behoeften

beschikking

type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017014278 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de reisagentschappen en het toeristische logies type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014280 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Kiev , op 21 mei 2003 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014282 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Sofia op 27 februari 2001 en in Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017014285 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van erkende erediensten waarvan het grondgebied meer dan één deelstaat bestrijkt type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014317 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014320 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014321 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014319 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto , op 10 oktober 2013 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014318 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031923 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie La Légende de Maldapour" gelegen Toots Thielemansstraat 52/11 te 1190 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Camille Peeters in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot diverse wijzigingen inzake dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017031991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2018-2028 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de Minister bevoegd voor het Landbouwbeleid inzake samenwerking met betaalorganen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan Biestebroek van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017031993 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2018-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017031992 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2018-2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017070173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Laminoirs de Longtain" in La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende **** voor de **** **** en de openbare instellingen van het **** **** type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor het « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017206579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Anhée type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017206706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Genappe type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017206800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030344 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Onderhoud" bij Brussel Mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 17/05/2018 numac 2018031001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Koningslaan"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/2017 pub. 28/03/2018 numac 2018011325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten

erratum

type erratum prom. 07/12/2017 pub. 25/10/2018 numac 2018014459 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Erratum type erratum prom. 07/12/2017 pub. 10/04/2018 numac 2018030781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. - Erratum

document

type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200572 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 5 februari 2015 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200615 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij secundair en hoger onderwijs type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200616 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 juli 2014 tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200573 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling type document prom. 07/12/2017 pub. 08/03/2018 numac 2018201004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^