Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 07 december 2017
gepubliceerd op 20 december 2017

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017014283
pub.
20/12/2017
prom.
07/12/2017
ELI
eli/ordonnantie/2017/12/07/2017014283/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2017. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.In het opschrift van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen worden de woorden « (nr. A-72/1 en 2-2009/2010) » opgeheven.

Art. 3.In artikel 1, § 2, van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het 1° wordt opgeheven ;b) het 3° wordt vervangen als volgt : « 3° dienstverlener : elk reisagentschap dat, op tijdelijke en incidentele wijze, diensten verleent op het door deze ordonnantie gedekte grondgebied ;».

Art. 4.In artikel 3 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België of van de Europese Vrijhandelsassociatie zodra de richtlijn van toepassing zal zijn op deze Staten, » opgeheven ;2° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven ;3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De Regering bepaalt welke informatie de dienstverlener ter beschikking stelt van de afnemers van zijn dienst. ».

Art. 5.In artikel 4, § 2, van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin van het eerste lid worden de woorden « van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie oefent zodra de richtlijn van toepassing zal zijn op deze landen » vervangen door het woord « oefent » ;2° in het eerste lid, zoals gewijzigd door het 1° van dit artikel, en het tweede lid, wordt het woord « lidstaat » telkens vervangen door het woord « Staat ».

Art. 6.In artikel 6 van dezelfde ordonnantie wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Onverminderd de naleving van de in uitvoering van artikel 8 genomen bepalingen, hangt de toekenning van de in artikel 2 bedoelde vergunning uitsluitend af van de eerbiediging van de volgende voorwaarden : 1° het sluiten van een verzekering die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid dekt en van een verzekering die de risico's op financieel onvermogen dekt ;2° voorwaarden in verband met de door de Regering bepaalde bedragen, de aard en de wijzen van stellen van een borgtocht uitsluitend tot zekerheidstelling van de beroepsverbintenissen, volgens de door de Regering vastgestelde nadere regels.».

Art. 7.In artikel 8, 1°, van dezelfde ordonnantie worden de woorden « artikel 6, § 2, 2°, b), » vervangen door de woorden « artikel 6, § 2, 2°, ». HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 8.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Gewone zitting 2016-2017 Documenten van het Parlement : A-560/1 Ontwerp van ordonnantie.

Gewone zitting 2017-2018 A-560/2 Verslag.

Integraal verslag : 17 november 2017.

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 november 2017.

^